Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05-03-2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05-03-2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ».
2. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ».
4. «Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών των οικονομικών φορέων:
1) «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε και
2) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. ELPHΟ
ΕΠΕ
κατά της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ»»