Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής για το έργο της υποστήριξης και παρακολούθησης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των συνοδευτικών μέτρων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ και ειδικότερα την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), την παρακολούθηση παραδοτέων και ολοκλήρωσης συμβάσεων