Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 2 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «CoproductioN with Nature for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020