Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «100 ΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ 2030» «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, η επιστημονική υπηρεσία με τίτλο: «Οικονομική Υποστήριξη των Δήμων της Ελλάδος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας των πόλεων για την Αποστολή «100 Κληματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 

 

2022306142014_100CITIES_2022776ΑΑΥ97639_6Υ8ΞΩΕΩ-ΘΩΞ_22REQ011250971 2022306142014_100CITIES_ESPD 2022306142014_100CITIES_ΕΟΠ 2022306142014_100CITIES_ΠΡΟΚ_22PROC011251109_693ΔΩΕΩ-Θ36 2022306142014_100CITIES_ΤΤΔ 2022306142014_100CITIES_ΔΙΑΚ_22PROC011251085