Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σήμανση οδικού δικτύου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»,

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά  στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,

με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

0. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η.Υ._19PROC006067623_ΩΜ07ΩΕΩ-ΠΔΨ

0. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η.Υ

MELETH SHMANSH ODIKOY DIKTYOY H.Y

OIKONOMIKH PROSFORA ERGOY ΗΥ

OIKONOMIKH PROSFORA ERGOY

TEYD H.Y

ΤΕΥΔ