Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ως ο Δικαιούχος Φορέας, και η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π., ως ο Διαχειριστής Φορέας, του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών» (Κωδ. ΣΕ22), εγκεκριμένου και ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Ενημερώνουν και Προσκαλούν

ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών), που επιθυμούν να μισθώσουν το ακίνητό τους σε ωφελούμενους του ανωτέρω προγράμματος, να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, υποβάλλοντας το Έντυπο Προσφοράς προς μίσθωση κατοικίας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην οικεία Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι κατοικίες (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) πρέπει να βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών, κατά προτίμηση μέσα σε οικιστικό ιστό και να είναι εξυπηρετούμενες από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και, επιπλέον, πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες κτιριολογικές και λοιπές προδιαγραφές, προϋποθέσεις και απαιτήσεις που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αναζητούνται προς ενοικίαση, κατοικίες (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) για τη στέγαση έξι (6) μονοπρόσωπων νοικοκυριών, οκτώ (8) νοικοκυριών δύο ατόμων και έξι (6) νοικοκυριών άνω των τριών ατόμων, με μέγιστη αποδεκτή προσφερόμενη τιμή του μηνιαίου μισθώματος κατοικίας τα 250,00 € για τις κατοικίες στέγασης των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, 300,00 € για τις κατοικίες στέγασης των νοικοκυριών δύο ατόμων και 350,00 € για τις κατοικίες στέγασης των νοικοκυριών άνω των τριών ατόμων, αντίστοιχα.

Η επιλογή των κατοικιών θα γίνει με ενιαίο κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (με συνδυαστική αξιολόγηση τόσο της οικονομικής αξίας του προσφερόμενου μισθώματος όσο και των επιμέρους κτιριολογικών και λοιπών στοιχείων της κατοικίας, αναφορικά με τις ελάχιστες κτιριολογικές και λοιπές προδιαγραφές, προϋποθέσεις και απαιτήσεις).

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς/ών τόσο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών), αυτοδίκαια, όσο και από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων (μεσιτικά γραφεία), νομίμως εξουσιοδοτημένες προς τούτο από τον/ους (συν)ιδιοκτήτη/ες ακινήτων (κατοικιών).

Η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το Έντυπο Προσφοράς προς μίσθωση κατοικίας, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Φορέα – Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr), από σήμερα, έως τουλάχιστον και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι έως και την 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν, να καταθέτουν ή να αποστέλλουν τις προσφορές τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Διαχειριστή Φορέα του Σχεδίου – Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανού 2, Α’ πτέρυγα, 1ος όροφος, Ιωάννινα), μέχρι την 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), είτε αυτοπροσώπως, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΚΩΔ. ΣΕ-22) «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών», στην διεύθυνση: Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, είτε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epsep_ioa@yahoo.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Διαχειριστή Φορέα του Προγράμματος (Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, τηλ. 2651039820), καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), ώρες 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ..

Δελτίο Τύπου_Δήμος Ιωαννιτών_Αναζήτηση Κατοικιών