Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στα 157 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του Δήμου- Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Στα 157 εκατομμύρια ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών για το 2022, ο οποίος εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατά την σημερινή της συνεδρίαση. Είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος, περιλαμβάνει τα έργα και τις πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί από την Δημοτική Αρχή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν ανακύψει από την πανδημία.

Μετά την έγκριση θα αποσταλεί στο Παρατηρητήριο και εν συνεχεία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα, ο οποίος τόνισε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε με βάση τις οδηγίες της ΚΥΑ 55040/26-07-2021 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο  προηγούμενων ετών 2020 και 2021, είναι ισοσκελισμένος και αποτυπώνει ρεαλιστικά τις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου κατά το νέο έτος, προσαρμοσμένος πάντα στο υφιστάμενο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Στον προϋπολογισμό 2022 έχει ληφθεί υπόψη το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2024 και περιλαμβάνονται στο ακέραιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 και τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες (πολυετείς δαπάνες).

Ο κ. Βάββας υπογράμμισε πως ο Δήμος συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, ώστε να μη δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί του, να βελτιώσει την εισπραξιμότητά του, να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Επιπλέον τόνισε πως η πανδημία Covid-19 έχει ανατρέψει σε πολλές περιπτώσεις το σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και έχει επιφέρει σημαντική υστέρηση εσόδων στον Π/Υ του Δήμου. Σημαντική υστέρηση παρατηρείται και στα έσοδα των Νομικών Προσώπων του Δήμου, κυρίως του ΟΚΠΑΠΑ και του Πνευματικού Κέντρου, όπου θα απαιτηθούν επιπλέον επιχορηγήσεις από τον Δήμο, καθώς αποτελεί βασική επιλογή της Δημοτικής Αρχής η στήριξη όλων των Νομικών του Προσώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του πολιτισμού.

Τέλος, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εγγραφή πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του Δήμου μας, η οποία θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένη διαδικασία που θα προκύψει κατόπιν διαβούλευσης του αρμόδιου αντιδημάρχου αθλητισμού με τους συλλόγους.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού φτάνει στα 157.168.000,00 ευρώ.

Ο κ. Βάββας αναφερόμενος στις επιχορηγήσεις του Δήμου, έδωσε τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία για τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2022
   
ΚΑΠ 12.764.012,40
ΣΑΤΑ 1.761.870,00
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 69.883,20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.701.320,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 373.200,00

 

 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
   
ΣΑΤΑ(Κ.Α 1311) 1.761.870,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 373.200,00
ΕΣΠΑ 22.812.292,65
ΣΑΕ – ΣΑΕΠ 605.910,21
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 4.463.934,09
ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 62.200,00
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ 387.000,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 94.283,64
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.134.237,07
ΣΥΝΟΛΟ 31.694.927,66
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2.890.706,73

 

Συνοπτικά, στον προϋπολογισμό έτους 2022 έχουν εγγραφεί  ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 20.134.723,11€, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.167.595,00€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) και στην ομάδα Β.2, στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών, το ποσό των 850.000,00€.