Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 29-11-2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012),  σας καλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία επισυνάπτεται.

Ημερήσια Διάταξη