Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μια ειδική και μια κανονική, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.00 και στις 20.00 αντίστοιχα.

Η πρώτη, που είναι και η ειδική, έχει ως μοναδικό θέμα την έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) έτους 2016, του Δήμου Ιωαννιτών.

Η ημερήσια διάταξη της δεύτερης επισυνάπτεται.

Ημερήσια Διάταξη