Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών στις 20-09-2017 ώρα 19.00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ        

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου – Κόμβος Βογιάννου)» και τροποποίηση του τίτλου του έργου που αναφέρεται στην πρόσκληση».

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 1. Αποδοχή της υπ. αριθμ  πρωτ: 2086/7-09-2017 απόφασης ένταξης «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5008059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.949.105,00 € και εγγραφή  στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Έγκριση υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με κωδικό 3.4./ΕΥΔΠ_87 στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για φιλοξενία στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

                        

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 1. Αναπροσαρμογή του ύψους του Δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων υδάτων για το έτος 2017 και εφεξής.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017.
 3. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω της ΣΑΕΠ 030. του έργου: “Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών – Β’ Φάση”.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου “Ανακατασκευή Εφύρας και άλλων οδών στην περιοχή – Β΄ φάση”.
 5. Τροποποίηση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 63/2015 με θέμα: “Αποδοχή χρηματοδοτήσεων υποέργων μέσω της ΣΑΕ 571 Του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της ΣΑΕΠ 030 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου”.
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017
 7. Έγκριση της 707/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου (Καραγιάννη Παναγιώτα).
 9. Βεβαιώσεις ποσών ύστερα από έκδοση απόφασης οριστικής τιμής μονάδας, λόγω ρυμοτομίας
 10. Διαγραφές – διορθώσεις παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών.
 11. Ακύρωση Χρηματικού Εντάλματος και διαγραφής Φύλλου Εκκαθάρισης – παραστατικού για καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο εγκεκριμένο Ρ.Σ περιοχής «Πεδινής» Δ.Ι λόγω αλλαγής δικαιούχου της αποζημίωσης».
 12. Έγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (Βοήθημα Γάμου έτους 2017), από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους» .
 13. Ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη «χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου οικονομικά αδυνάτων ορφανών κοριτσιών της πόλεως των Ιωαννίνων ή αν δεν υπάρχουν και του νομού Ιωαννίνων» από το Κληροδότημα «Αγλαΐα Χαραλάμπους» έτους 2016 .
 14. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων
 15. Έγκριση εκμίσθωσης  δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε. Περάματος για την κατασκευή «πρόχειρων» καταλυμάτων για σταυλισμό ζώων».
 16. Επιστροφή ποσού από Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο (4.588,60 €)  
 17. Επιστροφή ποσού παραβόλου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
 18. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων μισθωμάτων   
 19. Λήψη απόφασης περί μείωσης ή μη  Μισθώματος   Σχολικού κλήρου «Βατιάς»
 20. Λύσης μίσθωσης και έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης ακινήτου. 
 21. Επιστροφή ποσού από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος 
 22. Επιβολή δαπάνης για τον καθαρισμό από χόρτα που πραγματοποίησε ο  Δήμος σε Ιδιωτικά οικόπεδα σε βάρος των υπόχρεων ιδιοκτητών.
 23. Τροποποίηση των υπ. Αριθ. 69/2016 με τίτλο: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων» & 380/2016 Α.Δ.Σ. με τίτλο: «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη πολιτιστικών αναγκών Δ.Ε. Ιωαννίνων»
 24. Έγκριση της υπ.αριθμ. 869/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 25. Έγκριση της υπ.αριθμ. 870/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και διάθεση πίστωσης.
 27. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα «Ενημέρωση σε θέματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και διάθεση πίστωσης.

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

Εισηγητής: κ. Φίλιππος Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ».

Εισηγήτρια: κ. Ντίνα Μπακόλα, Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Π.Ε.Ι. έτους 2017».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Λαόσογλου, Πρόεδρος

 1. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος  Τσαμπαλάς, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 1 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αλλαγή πλευράς στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κουντουριώτη». (ΕΠΖ 65/2017)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση πινακίδας για μείωση ταχύτητας στην άνοδο της οδού Μυρτιάς στην Ανατολή Ιωαννίνων». (ΕΠΖ 66/2017)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Εξέταση αιτήματος για διεύρυνση ωραρίου εισόδου στους πεζοδρόμους». (ΕΠΖ 67/2017)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Εξέταση αιτήματος για δημιουργία στάσης αστικού ΚΤΕΛ στη θέση «Μουριές» της Τ.Κ. Μουζακαίων Ιωαννίνων». (ΕΠΖ 68/2017)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 5 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Κατάργηση θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου έμπροσθεν καταστήματος COSMOTE στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 69/2017)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 7 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης βάσης στάθμευσης ποδηλάτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 72/2017)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 8 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στην πλατεία Πάργης στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 73/2017)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 9 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση ή μη σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί της οδού Ανεξαρτησίας 151 και Καραϊσκάκη 2». (ΕΠΖ 74/2017)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 10 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) επί της οδού Αιακιδών 26 στα Ιωάννινα».(ΕΠΖ 75/2017)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 11 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στην οδό Πατσιμάδη 6 στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 76/2017)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 12 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στη διασταύρωση των οδών Παπαρηγοπούλου και Διονύσου στα Κάτω Μάρμαρα». (ΕΠΖ 77/2017)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 13 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών οροδεικτών έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης». (ΕΠΖ 78/2017)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 1 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα του κ. Αθανασίου Σιαμαλέκα για τοποθέτηση πλαστικών εύκαμπτων οριοδεικτών επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 186 στο Κατσικά». (ΕΠΖ 79/2017)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων κυλίνδρων στη συμβολή των οδών Δόμπολη 3 και Λαμπρίδη στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 80/2017)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα για τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στη συμβολή των οδών Γλυκιδών 1α και Ανδρονίκου στο κάστρο Ιωαννίνων». (ΕΠΖ 81/2017)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα για τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στην οδό Νεοφ. Δούκα στα Ιωάννινα».(ΕΠΖ 82/2017)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 5 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων κατά μήκος του οδοστρώματος της οδού Χαριλάου Τρικούπη 38 έως και 32 στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 83/2017)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στην είσοδο του 27ου Δημοτικού Σχολείου». (ΕΠΖ 84/2017)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα για αλλαγή πλευράς στάθμευσης στην οδό Οπλαρχηγού Πουτέτση». (ΕΠΖ 85/2017)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 6 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ρώμα 17». (ΕΠΖ 86/2017)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 Πρακτικού 3/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου και οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Χ.Τρικούπη και Μ.Αγγέλου». (ΕΠΖ 92/2017)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κα Βασ. Μέγα, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.
 3. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με τίτλο: «Ενημέρωση σε θέματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020» και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής»
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών»
 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ»
 5. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών (υπερβατικού, λόγω ΦΠΑ και αναθεώρησης) του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών  Διαμερισμάτων Μαρμάρων – Νεοχωρόπουλου – Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών»
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς  των  Δημοτικών  Διαμερισμάτων Μαρμάρων-Νεοχωρόπουλου-Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών»
 7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική Μελέτη του Έργου: Βασική Αρτηρία πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο – Κόμβος Βογιάννου)»
 8. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάννου)»
 9. Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (Δ.Ε. Ιωαννίνων)

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής του Γεωργίου Μήτση στη Δημοτική Πινακοθήκη και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.
 2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών & Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών».
 3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών, Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών για την πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων – Συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης και διαβίωσης».
 4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών, Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων & Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» για την πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων – Συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης και διαβίωσης».
 5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων