Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε[ΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 31.05.2023