Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – 3 ΟΜΑΔΕΣ