Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Μικροϋλικών – Μικροεργαλείων για τη κάλυψη των αναγκών του Εργοταξίου του Δήμου