Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Θερμής Ασφάλτου για την Δ.Ε. Παμβώτιδας