Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συντήρηση-ανακατασκευή της στέγης του WC και του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικής

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-ανακατασκευή
της στέγης του WC και του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικής», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr (α/α: 194920)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_1