Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχοντας στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, υπέγραψε  τον Δεκέμβριο του 2015 το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, από το οποίο απορρέουν οι εξής στόχοι:

– Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, κυρίως μέσα από δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

– Ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του με την προσαρμογή του στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής

Στα πλαίσια επίτευξης των ανωτέρω στόχων ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ήδη εκκινήσει την εκπόνηση της μελέτης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών», η οποία  χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Στο Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων:

– Θα γίνει απογραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας σε διάφορους τομείς του Δήμου, όπως στο κτιριακό απόθεμα (δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, δημοτικές υποδομές, κατοικίες και κτίρια δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα), στον δημοτικό φωτισμό (σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους), στις μεταφορές (δημοτικός στόλος, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές).

– Θα συνταχθεί αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιγράφει στοχευμένες δράσεις και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ανά τομέα, μαζί με εκτίμηση κόστους και περιβαλλοντικού οφέλους μετά την εφαρμογή τους,  ώστε  να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ενεργειακών στόχων.

Το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας θα εκπονηθεί σε ένα σύνολο φάσεων, τα οποία διασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών με δημόσιες διαβουλεύσεις στη διάρκεια της υλοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη δημοκρατική διαδικασία σχεδιασμού που απαιτεί ο αστικός ενεργειακός σχεδιασμός.

Στόχοι

Στόχος του ΣΔΒΕ είναι, μέσω της καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας σε ενεργοβόρους τομείς του Δήμου Ιωαννιτών, να δημιουργηθεί ένα πλήρες ενεργειακό δημοτικό προφίλ, το οποίο θα οδηγήσει τον Δήμο σε ορθές, τεκμηριωμένες και ιεραρχημένες  δράσεις  ενεργειακών παρεμβάσεων αποδοτικότητας και αναβάθμισης, οι οποίες θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας  είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και εισαγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές δράσεις του Δήμου.
  • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και  της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης ενεργειακών δράσεων του Δήμου, μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
  • Μακροπρόθεσμη εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τον Δήμο μέσω της ενεργειακής εξοικονόμησης και της τοπικής παραγωγής ενέργειας.
  • Συμβολή στην  μακροπρόθεσμη ενεργειακή αυτονομία του Δήμου.
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους  συνείδησης.
  • Αναβάθμιση  της εικόνας του Δήμου ως ενεργό μέλος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας τοπικών αρχών με κοινό όραμα τη βιώσιμη ενέργεια.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του Δήμου κατά την εκπόνηση του ΣΔΒΕ, έχουν αναρτηθεί προς συμπλήρωση τα παρακάτω ερωτηματολόγια: