Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Τρία έργα για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών

Τρία σημαντικά έργα για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών δημοπρατεί ο Δήμος Ιωαννιτών.

Το πρώτο, με προϋπολογισμό 100 χιλιάδων ευρώ αφορά στην αποκατάσταση της βατότητες του οδικού δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη των Ιωαννίνων από φθορές και λακκούβες. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν μικρά προβλήματα άμεσα και αποτελεσματικά. Η διάρκεια της εργολαβίας είναι ένα έτος.

Το δεύτερο έργο, με προϋπολογισμό 150 χιλιάδες, αφορά στην διάνοιξη οδών και διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Ανατολής.

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις για την ανακατασκευή και βελτίωση οδών στην Κοινότητα Ανατολής με κύριο αντικείμενο την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων, την κατασκευή πεζοδρομίων, την αποξήλωση φθαρμένης ασφάλτου και την εκ νέου ασφαλτόστρωση.

Το τρίτο έργο, με προϋπολογισμό 200 χιλιάδες ευρώ, περιλαμβάνει την βελτίωση υποδομών στην Δημοτική Ενότητα Ανατολής.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την βελτίωση οδικών υποδομών στις Κοινότητες Ανατολής, Μπάφρας και Νεοκαισάρειας.