Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Τροποποίηση της υπ’ αριθ’ 61566/5248/02-10-2019 απόφασηςΔημάρχου που αφορά την εξουσιοδότηση για υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη