Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποβολή αιτήσεων για αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας εξαιτίας των εγγειοβελτιωτικών έργων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2019