Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύνταξη της μελέτης πράξης εφαρμογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύνταξη της μελέτης πράξης εφαρμογής.

Έχοντας υπ’ όψη:
1) τις πολεοδομικές μελέτες που εγκρίθηκαν με τα από 19-10-2011 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 310 ΑΑΠ), από 10-10-1992
Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 1288 Δ) και από 19-6-1992 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 667 Δ) για τις περιοχές Δροσιάς- Πεντέλης-
Ζευγαριών- Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών,
2) το άρθρο 12 του Ν. 1337/ 1983 (ΦΕΚ 33 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
3) την υπ’ αριθ. 93027/ 7188/ 94 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/ Β/ 25-11-94) και
4) την Εγκ.-ΔΤΕ/ Β/ 13474/ 553/ 8/ 1-4-2005 ΥΠΕΧΩΔΕ

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών, Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών, στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών επί της Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Κατσικάς (1ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας των ακινήτων τους ώστε να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής.
Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαιούχους και όχι ακίνητο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι τα πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται ανεξάρτητα από αν το ακίνητο είναι οικοδομημένο ή αδόμητο.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας:
1)Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου:
28-5-2014, καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν.
2)Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων. Στο Κτηματολογικό Φύλλο πρέπει να φαίνονται οι εγγραφές τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014

Σημείωση:
α) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή που έχει συνταχθεί Εθνικό Κτηματολόγιο (Ο.Τ. Γ702Α και Ο.Τ. Γ702Β – Συμπληρωματικά Δροσιάς), πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο της μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων του σημερινού ιδιοκτήτη καθώς και του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014. Επίσης πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά μεταγραφής της ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.
β)Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων ή υφίσταται δικαστική διαμάχη, τότε υποβάλλονται πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων.
γ)Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια θα υποβάλλονται φωτοαντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγρ. 25 του άρθρου 42 του Ν. 4030/ 2011 (ΦΕΚ 249 Α) για την ιδιοκτησία, ήτοι:

α)Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδίκαια και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτή πιστοποιητικό του Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.
β)Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.
Πληροφορίες: Δ/νση Περ/ντος & Πολ/μιας (κ. Σταυρούλα Λώλου: τηλ. 2651361818)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Από τη Δ/νση Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι μέχρι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

 

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των περιοχών ‘’ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ-ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ΄΄ του Δήμου Ιωαννιτών, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας του άρθρου 12 του Ν. 1337/ 1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Δεν θα υποβληθούν δηλώσεις για τα ακίνητα για τα οποία έχουν συνταχθεί μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής (πατήστε εδώ για να δείτε σχέδιο με το όριο των περιοχών για τις οποίες πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις ιδιοκτησίας)

Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας είναι:
Ο ιδιοκτήτης κάθε ακινήτου που έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα και κάθε δικαιούχος επικαρπίας.
Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους από ένα πρόσωπο πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις όσα είναι τα πρόσωπα.
Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν είναι οικοδομημένα ή όχι.

 

Πώς και πού υποβάλλεται η δήλωση
Για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας που μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Δ/νση Περ/ντος & Πολ/μιας Δήμου Ιωαννιτών είτε πατώντας εδώ.
Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ/νση Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου (Κεντρική Πλατεία Δ.Κ. Κατσικάς- 1ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης ιδιοκτησίας

Κτηματολογικός αριθμός ιδιοκτησίας
Είναι ένας επταψήφιος αριθμός με τον οποίο η ιδιοκτησία αποτυπώνεται στο διάγραμμα της πολεοδομικής μελέτης (τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο αριθμός του κτηματογραφικού τετραγώνου και τα τρία τελευταία είναι ο αριθμός της ιδιοκτησίας).

Ο κτηματολογικός αριθμός μπορεί να συμπληρώνεται με τη βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/νσης Περ/ντος & Πολ/μιας Δήμου Ιωαννιτών κατά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.

Το έντυπο της δήλωσης αποτελείται από τις ακόλουθες 6 παραγράφους:
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Α. Δήλωση ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του (ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμο πατρός κλπ). Οι γυναίκες καταχωρούνται με το πατρικό επώνυμο.
Β. Δήλωση ιδιοκτησίας νομικού προσώπου
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Συμπληρώνονται:
2.1. Ο τρόπος κτήσης (αγορά, κληρονομιά, δωρεά κλπ)
2.2. Το συμβόλαιο (αριθμός, ημερομηνία, συμβολαιογράφος, τόμος και αριθμός μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο)
Στην περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα αποκτήθηκε με περισσότερα από ένα συμβόλαια, είναι απαραίτητο να αναγραφούν όλα τα συμβόλαια
2.3. Η επιφάνεια της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το συμβόλαιο
2.4.Ποσοστό συνιδιοκτησίας όπως προκύπτει από το συμβόλαιο
2.5.Τα ονόματα και τα ποσοστά των λοιπών συνιδιοκτητών
2.6.Η θέση του οικοπέδου
2.7.Τα στοιχεία των ομόρων ιδιοκτητών

3. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Συμπληρώνονται αναλυτικά τα επικείμενα στο οικόπεδο: κτίσματα, περιφράξεις, δέντρα κλπ.

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που κατείχε το ακίνητο κατά την ημερομηνία ελέγχου 28-5-2014, καθώς και το συμβόλαιο με το οποίο αποκτήθηκε το ακίνητο από αυτόν. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί με βάση αυτά θα υπολογισθεί η εισφορά σε γη.
Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται μόνο αν ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της 28-52014

5.ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα στοιχεία που υποβάλλονται είναι:
1) Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη, το πιστοποιητικό μεταγραφής τους καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν (απλά φωτοαντίγραφα).
Σε περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της 28-5-2014, θα υποβληθούν και τα συμβόλαια του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014, το πιστοποιητικό μεταγραφής τους καθώς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν (απλά φωτοαντίγραφα).
2)Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου και Κτηματολογικού Διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων.
Στο Κτηματολογικό Φύλλο πρέπει να φαίνονται οι εγγραφές τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014.

Σημείωση
α)Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων ή υφίσταται δικαστική διαμάχη, τότε υποβάλλονται πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων.
β)Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή που έχει συνταχθεί Εθνικό Κτηματολόγιο (Ο.Τ.Γ702Α και Ο.Τ. Γ702Β – Συμπληρωματικά Δροσιάς), θα υποβληθεί αντίγραφο της μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων του σημερινού ιδιοκτήτη καθώς και του παλαιότερου ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου: 28-5-2014. Επίσης πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά μεταγραφής της ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων.
3)Σε περίπτωση που στο ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια θα υποβάλλονται φωτοαντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας.

6.ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ:
Διαγράφεται από τον ιδιοκτήτη ότι δεν ισχύει.
Στην παράγραφο 7.2 ζητείται από τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν αν αντί ολόκληρης ή μέρους της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα επιθυμούν να προσφέρουν ίσης αξίας εδαφική έκταση της ιδιοκτησίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια και χωρίς σφάλματα εκπόνηση της μελέτης πράξης εφαρμογής.
Η μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες και συγκεκριμένα:
1)Καθίσταται άκυρη κάθε δικαιοπραξία που αφορά το ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση
2)Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο που δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας
3)Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης που δεν υπέβαλλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στη σύνταξη διορθωτικής πράξης με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Περ/ντος & Πολ/μιας του Δήμου Ιωαννιτών (Κεντρική Πλατεία Δ.Κ. Κατσικάς), υπεύθυνη: κ. Σταυρούλα Λώλου (τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ.)- Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651361818