Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπεδικών εκτάσεων για την πυροπροστασία

Από την 1η Μαΐου ξεκινά επίσημα η αντιπυρική περίοδος. Ο Δήμος Ιωαννιτών γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ότι υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό τους μέχρι τις 30 Απριλίου.
Επίσης θα πρέπει να μεριμνούν για τον καθαρισμό σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου –ως το τέλος Οκτωβρίου- προς αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
Β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους.
Γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
Δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον του αισθητικού δάσους πόλης Ιωαννίνων, των λοιπών δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, δηλαδή:
• επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) Ευρώ
• βεβαίωση εις βάρος των υπόχρεων της ισόποσης σχετικής δαπάνης καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών