Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

∆ιαγραφή τεχνικών υπαλλήλων από τον ∆ιαγωνισµών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών