Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

1ο ζωντανό εργαστήριο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας “MOTIVATE” στις 6 Νοεμβρίου

Καινοτόμες και παραδοσιακές μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης στην πόλη

Γενική εισαγωγή:

Παραδοσιακά, η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικών αστικής κινητικότητας αντιμετωπίζει τους πολίτες σαν «παθητικές» πηγές δεδομένων και τελικούς αποδέκτες «οριστικών» πολιτικών και εφαρμογών. Οι πόλεις της Μεσογείου (MED), έχουν αναγνωρίσει την πρόκληση της ανάπτυξης βιώσιμων πολιτικών κινητικότητας σαν εργαλείο αστικού σχεδιασμού με στόχο την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις των πολιτών και της τουριστικής ζήτησης.

Η καινοτομική προσέγγιση του έργου MOTIVATE έγκειται στην εγκατάλειψη των εν λόγω πρακτικών και την αντιμετώπιση των πολιτών σαν «ενεργές» πηγές δεδομένων και πληροφοριών για την αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και το σχεδιασμό νέων πολιτικών με έμφαση στον αστικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου MOTIVATEείναι η επίδειξη και προώθηση της υιοθέτησης ειδικών μέτρων βιώσιμης κινητικότητας σε περιοχές της Μεσογείου με  εποχική τουριστική ζήτηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και ελκυστικότητα των πόλεων

Το Ζωντανό εργαστήριο πολιτών:

Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και επαφής με τον πολίτη οργανώνει το 1ο ζωντανό εργαστήριο του έργου MOTIVATE του προγράμματος INTERREG MED.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο «Αρχοντικό Πυρσινέλλα», την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, στις 18:00. Πολίτες και φορείς θα συζητήσουν ανοιχτά σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα του εργαστηρίου παρουσιάζεται παρακάτω:

 

Πρόγραμμα Συνάντησης

 

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017- Χώρος «Αρχοντικό Πυρσινέλλα»

Εργασίες Τοπικής Ομάδας Εταίρων
18:00  – 18:15 Προσέλευση ενδιαφερόμενων
18:15 – 18:30 Σύντομη παρουσίαση του ζωντανού εργαστηρίου
18:30 – 19:00 Παρουσίαση της πλατφόρμας αστικής κινητικότητας MOTIVATE

Ινστιτούτο Μεταφορών – ΙΜΕΤ

Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

19:15 – 19:30 Παρουσίαση της δράσης ηλεκτρονικού πάρκινγκ (eparking) στην πόλη

Γιώργος Αντωνίου, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου

19:30 – 19:45 Παρουσίαση ποδηλατοδρόμων με ήπιες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και τα μαθήματα από την Αμβέρσα

Βασίλης Φλούδας, Προϊστάμενος Τμ. Προγραμματισμού Δ. Ιωαννιτών

Κική Μακρή, Τεχνική Υπηρεσία Δ. Ιωαννιτών

20:00-21:00 Ανοιχτή συζήτηση σε 2 τραπέζια:

1ο Τραπέζι: e-parking

2ο Τραπέζι: Ποδηλατόδρομοι με ήπιες παρεμβάσεις