Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Aποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Ιωαννιτών, για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” Συγχρηματοδοτούμενη απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο