ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ

Α.Ο.Ε. 1179-2022 ΣΥΜΦ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ […]