Ανάρτηση προσωρινών πινάκων στους οποίους αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους, και καθορισμός προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά την διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής θέσεων η Πενταμελής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ιωαννιτών κατάρτισε, σύμφωνα με τις […]