Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων ανά λαϊκή αγορά καταγραφής των πωλητών και των θέσεων που καταλαμβάνουν με διοικητική πράξη, καθώς και των κενών θέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας βελτίωσης θέσης πωλητών της περ. i της παρ. 4 του άρθρ. 66 του Ν. 4849/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη βελτίωση θέσης όσων πωλητών δραστηριοποιούνται (με […]