πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της προκήρυξης του Δήμου Ιωαννιτών ΣΟΧ 1/2019

6ΓΓΖΩΕΩ-ΛΩΓ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 9ΒΜ5ΩΕΩ-ΛΙΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 9Ε97ΩΕΩ-ΓΞ1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Ψ40ΛΩΕΩ-89Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΨΤ17ΩΕΩ-ΜΚΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ […]