Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Συλλογικά Όργανα:

Α.Δ.Α

Θέμα

Αριθμός Απόφασης

Αριθμός Συνεδρίασης

Ημερομηνία Συνεδρίασης


Συλλογικά όργαναΑ.Δ.Α.ΘέμαΑριθμός ΣυνεδρίασηςΑριθμός ΑπόφασηςΈτοςΗμερομηνία Συνεδρίασης
Οικονομική ΕπιτροπήΩ099ΩΕΩ-ΡΑΧΈγκριση πρακτικού γνωμοδότησης επί ενστάσεων κατά του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Ιωαννιτών».24759201710/8/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΘΦΩΕΩ-ΘΓΞΈγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τιτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”».23758201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή62ΓΩΩΕΩ-07ΤΈγκριση Πρακτικού 1/2017 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2017-2018)» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 43429).23757201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ8Τ6ΩΕΩ-Υ7ΠΈγκριση μετακίνησης του ειδικού συμβούλου κ. Στέφανου Ζέρβα και της υπαλλήλου του Δήμου κ. Κυριακής Μακρή στη Βιέννη.23756201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΓ9ΩΕΩ-ΜΑΣΈγκριση της υπ. αριθ. 46861/5016 - 17/07/2017 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» και διάθεση πίστωσης ποσού 999,94€ στον ΚΑ 30.6233.002.23755201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩΡΦΩΕΩ-4Κ3Διάθεση πίστωσης ποσού 12.251,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, που αφορά τη συντήρηση της Ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. : 70-01.6265.008.23754201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΔΞΩΕΩ-ΟΥ7Έγκριση και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την : “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ιωαννιτών για τη Ευφυή πόλη”.23753201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΧΗΦΩΕΩ-4Κ0Έγκριση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση προγράμματος Διαχείρισης Έργων.23752201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ215ΩΕΩ-ΙΕΥΈγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς για τη μελέτη με τίτλο  «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών».23751201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΘ6ΩΕΩ-072Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου εμβαδού 200,00 τ.μ. περίπου με βοηθητικούς χώρους εμβαδού 100,00 τ.μ. περίπου, για την στέγαση δραστηριοτήτων της Δ.Κ. Ιωαννίνων (ΠΑΡ. 1 ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010).23750201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑΞ0ΩΕΩ-Λ53Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου εμβαδού 140,00 - 150,00 τ.μ. περίπου, για την στέγαση δραστηριοτήτων της Δ.Κ. Ιωαννίνων (ΠΑΡ. 1 ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010).23749201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Τ2ΧΩΕΩ-ΤΚ8Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής, Προώθησης και Παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα» στο εξωτερικό, στο πλαίσιο Διπλωματίας Πόλεων». Ποσό 51.993,20 € με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 70.02.6474.001.23748201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΈγκριση πρωτογενών αιτημάτων, τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου». Προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ2 (απλό) (Κ.Α. 02.20.7132.001 ποσό 12.000,00 € με ΦΠΑ), προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4Χ4 με διπλή καμπίνα (Κ.Α. 02.30.7132.001 ποσό 17.000,00 € με ΦΠΑ) και «προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος.» (Κ.Α. 02.20.7131.002 ποσό 30.000,00).23747201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΠΙ7ΩΕΩ-ΡΤΡΑνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, προμήθεια αναλωσίμων για fax», έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 104.989,10€ με το Φ.Π.Α.23746201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΚΣ8ΩΕΩ-Ι8ΩΔιάθεση πίστωσης 2500,00 € με Φ.Π.Α. για υπηρεσίες μετατροπής αρχείου ΤΑΠ.23745201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή64ΥΖΩΕΩ-ΦΓΟΈγκριση Πρακτικού 1/2017 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποέργο 3) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» Κ.Α 60.7341.001 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 40931).23744201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΡΟΩΕΩ-ΕΨΛΈγκριση Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο α) «Προμήθεια χρωμάτων» και β) «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών» (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 41645/8507/27-06-2017) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού.23743201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ5ΝΜΩΕΩ-ΦΝ8Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιωαννίνων» (Κ.Α. 02.20.6265.008) και «Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος» (Κ.Α. 02.20.6265.007).23742201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή731ΨΩΕΩ-Α1ΔΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.23741201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣ23ΩΕΩ-ΓΡ6Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.767,40€ για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία με Κ.Α 0101008/Ο.Τ 190-191 της Σίντου Βιργινίας του Κων/νου.23740201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΦ93ΩΕΩ-ΘΤ9Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας καθώς και για την καταβολή αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων και δικ.εξόδων σύμφ. με την 125/2017 Α.Τρ.Εφ.Ι για την ιδιοκτησία με Κ.Α 0108001.23739201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΥΤΩΕΩ-ΙΦΟΨήφιση πίστωσης για «Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως».23738201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΙΩΕΩΕΩ-Γ6ΙΠρομήθεια οικοδομικών υλικών στο πάρκο Πυρσινέλλα και διάθεση πίστωσης από το κληροδότημα «Βασιλείου Πυρσινέλλα».23737201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΤ5ΩΕΩ-ΒΑΤΕξοπλισμός γραφείων κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου και διάθεση πίστωσης.23736201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΕΨΩΕΩ-ΥΣΦΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου Τσιούφη Σταυρούλας σχετικά με το κληροδότημα Γεωργίου Μουλαϊμίδη.23735201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ47ΚΩΕΩ-Γ92Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου Τσιούφη Σταυρούλας σχετικά με το κληροδότημα Σπυρίδωνος Φιλίππου.23734201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝ0ΜΩΕΩ-ΑΔΚ’Έγκριση δαπάνης και ανάθεση εργασίας «Αποκατάσταση μνήματος Γεωργίου Μουλαιμίδη».23733201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΠ41ΩΕΩ-6ΟΓΣυζήτηση επί αιτήματος Αλέξανδρου Γκουντή σχετικά με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης των γηπέδων αντισφαίρισης στο πάρκο Πυρσινέλλα.23732201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΦΓΟΩΕΩ-6ΦΜΠρομήθεια φρεατίων και υδρόμετρων για το πάρκο Πυρσινέλλα του κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα και διάθεση πίστωσης.23731201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Υ8ΖΩΕΩ-5Μ2Ανάθεση εργασίας καθαρισμού τεχνητών λιμνών , καθαρισμού του χώρου από βάτα , θάμνους και υπολείμματα κορμών πάρκου Πυρσινέλλα και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα.23730201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥ6ΡΩΕΩ-ΛΒΑΑνάθεση εργασίας απομάκρυνσης ξερών δέντρων στο πάρκο Πυρσινέλλα και διάθεση πίστωσης από το κληροδότημα Βασιλείου Πυρσινέλλα.23729201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΧΡΩΕΩ-ΑΔΖΠρομήθεια γυψοσανίδων για το κατάστημα του κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου επί της οδού Αβέρωφ 3 και διάθεση πίστωσης.23728201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΠΛΙΩΕΩ-ΑΩΒΠρομήθεια μαρμάρων για το κατάστημα του κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου επί της οδού Αβέρωφ 3 και διάθεση πίστωσης.23727201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΞΔΓΩΕΩ-Τ64Προμήθεια αλουμινίων καταστήματος κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου επί της οδού Αβέρωφ 3 και διάθεση πίστωσης.23726201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή641ΗΩΕΩ-ΒΕΩΑνάθεση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος σε αγροτεμάχια του κληροδοτήματος «Φιλίππου Γιώτη» και διάθεση πίστωσης.23725201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘΧΘΩΕΩ-2ΦΧΑνάθεση σε δασολόγο για φωτοερμηνεία των ιδιοκτησιών των κληροδοτημάτων για την υποβολή ή μη αντιρρήσεων όσον αφορά την ανάρτηση δασικών χαρτών και διάθεση πίστωσης και κτηματολογικός έλεγχος.23724201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7Θ8ΥΩΕΩ-ΓΡΨΈγκριση πίστωσης ποσού 528,29 € για την μετατόπιση του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ λόγω έργου στην οδό Αγαμέμνωνος στη Νέα Ζωή του Δήμου Ιωαννιτών.23723201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΓΨ1ΩΕΩ-ΧΟ4Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου με πέντε (5) στύλους και πέντε (5) φωτιστικά σώματα από την πλατεία έως το Νεκροταφείο στη Δ.Κ. Μανωλιάσας του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 5.545,28 € με Φ.Π.Α.23722201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή75ΩΚΩΕΩ-8ΦΨΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. αριθ. 35650733 στην Τ.Κ. Κρανούλας της Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.23721201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ62ΚΩΕΩ-Λ5ΣΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. αριθ. 35650732 στην Τ.Κ. Κρανούλας της Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.23720201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΓΒ4ΩΕΩ-071Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. αριθ. 35649822 στην Τ.Κ. Κρανούλας της Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.23719201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘΕ5ΩΕΩ-5Ε0Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. σε Υ/Σ της ΔΕΗ στην Αμφιθέα του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.23718201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣΖ3ΩΕΩ-801Έγκριση πίστωσης ποσού 1.109,06 € με ΦΠΑ για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Πεδινής (πάροδος οδού Βελισσαρίου – δίπλα από Γρατσάνη) με ένα (1) στύλο και ένα (1) φωτιστικό σώμα προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ.23717201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΦΤ0ΩΕΩ-7ΜΑΈγκριση πίστωσης ποσού 1.109,06 € με ΦΠΑ για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Ανατολική του Δήμου Ιωαννιτών με ένα (1) στύλο και δύο (2) φωτιστικά σώματα προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ. (Επικαιροποίηση μελέτης παλαιότερου αιτήματος -2011).23716201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΙΦ6ΩΕΩ-7ΥΔΈγκριση πίστωσης ποσού 109,12 € με ΦΠΑ για την επαύξηση ισχύος από 0 KVA σε 15 KVA (τριφασική παροχή Νο.1) στην Κοσμηρά Ιωαννίνων (Αποδυτήρια Κοσμηράς), του Δ.Ι. προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ.23715201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ξ31ΩΕΩ-ΚΣΨΈγκριση πρακτικών δημοπράτησης (Φάση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών) και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο: «Βελτίωση και Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πρασίνου και πλατειών».23714201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΨ1ΝΩΕΩ-Τ71Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης της βασικής αρτηρίας πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο – Κόμβος Βογιάννου)».23713201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΒΓ9ΩΕΩ-ΤΒ4Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (Παλαιό Άσυλο Ανιάτων)».23712201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή69ΨΜΩΕΩ-ΞΚΟΈγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (Παλαιό Άσυλο Ανιάτων).23711201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΝ3ΩΕΩ-ΓΒ9Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του έργου: "Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής"».23710201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ν2ΗΩΕΩ-ΞΔΝΈγκριση κατακύρωσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε Ιωαννίνων (2016-2017)».23709201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ6ΔΔΩΕΩ-9Σ0Διάθεση πίστωσης ποσού 1.587,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για οχτώ (8) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων και για την εκτέλεση του υπ’ αρ. 15032/19-3-2012 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής προς τους:1. Έλλης χα Σπυρίδωνα Κουρμαντζή κλπ συν 8 και με κωδικό δαπάνης 00.6116.23708201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ436ΩΕΩ-ΚΤΣΣυμπλήρωση της υπ’αρ.595/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αμοιβή του δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Φίλιππου Πανταζή για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιωαννιτών στην υπόθεση των ανακοπών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞ. ΛΕΦΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στο Κ.Α.:00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.23707201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ζ7ΞΩΕΩ-ΞΩ1Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της σιωπηρής απόρριψης των με αρ. πρωτ. 16011/1668 /12-04-2017 και 16005/1666/11-04-2017 προσφυγών του Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ.152 του ν.3463/2006 όπως γνωστοποιήθηκαν στον Δήμο Ιωαννιτών με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ.90/30-06-2017 και 91/30-06-2017διαπιστωτικές πράξεις της ως άνω Επιτροπής και κατά των υπ’ αρ.πρωτ. 34298/14-03-2017 και 34311/14-03-2017αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.23706201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΖΩΕΩ-0ΩΨΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 42162/174/28-6-2017 αίτησης καταβολής αποζημίωσης του κ. Κόκιου Παναγιώτη, κατοίκου Καναλίου Πρέβεζας - Διερεύνηση πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού.23705201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΔ0ΩΕΩ-Η4ΟΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 7-6-2017 αίτηση του κ. Πανταζή Εμμανουήλ.23704201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή63ΑΗΩΕΩ-6Δ9Ορισμός Συμβολαιογράφου για την χορήγηση στον Δήμο Ιωαννιτών, να χορηγήσει στον Δήμο αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος από το υπ’ αρ. 16174/2005 συμβόλαιο, προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε διοικητική αποβολή από καταληφθείσα έκταση στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κωδικό δαπάνης 00.6111.1 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.23703201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΛΗΩΕΩ-Υ4ΒΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με την 143/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.23702201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΣΜΩΕΩ-ΟΜ1Συμπλήρωση της 481/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αμοιβή της δικηγόρουκας Λαμπρινής Κολόκα και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης 100€ στον Κ.Α. :00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.23701201731/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΡΑ0ΩΕΩ-8ΗΥΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ για αγορά βιβλίων κλπ (Διοικητικές Υπηρεσίες) με Κ.Α. 10.6611.200.23700201731/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΈγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών».22699201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΨΡΩΕΩ-Υ86Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή και βελτίωση οδοστρώματος δημοτικών οδών».22698201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩΔ7ΩΕΩ-Ο5ΤΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Ανακατασκευή και βελτίωση οδοστρώματος δημοτικών οδών».22697201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδος».22696201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ι64ΩΕΩ-672Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Περάματος».22695201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΗΦΩΕΩ-ΒΩ0Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Περάματος».22694201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΙΧ2ΩΕΩ-2ΤΣΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Έργα αναβάθμισης της περιοχής Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων».22693201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΧΠΩΕΩ-ΔΙΗΈγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Έργα αναβάθμισης της περιοχής Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων».22692201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7Σ7ΙΩΕΩ-Μ0ΣΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Μπιζανίου».22691201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΑΓΩΕΩ-ΧΔΔΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Μπιζανίου».22690201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6696ΩΕΩ-ΚΜΚΨήφιση πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».22689201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΓΚΓΩΕΩ-96ΜΨήφιση πίστωσης για «Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία και δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής).22688201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩ2ΧΩΕΩ-ΔΟΣΒεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.22687201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ6ΔΕΩΕΩ-ΒΨΤΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Mελέτη πράξης εφαρμογής (πολ. ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ-ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ».22686201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ζ6ΥΩΕΩ-Ρ4ΤΔιάθεση πίστωσης 725,00€ στον Κ.Α.70.02.7135.001, 395,78€ στον Κ.Α. 15.7135.007 και έγκριση πρωτογενούς για «Προμήθεια κλιματιστικών».22685201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞ7ΘΩΕΩ-2ΞΣΈγκριση του αριθμ. 3 / 19-07-2017 Πρακτικού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣτης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» (υποέργο 4) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 39089) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.22684201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓ3ΣΩΕΩ-ΨΣΞΑκύρωση της 557/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής για τουριστική προβολή, προώθηση και παρουσίαση του προορισμού «Ιωάννινα» στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων και αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης που έχει γίνει σε βάρος του K.A. 70.02.6474.001.22683201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΔΚΩΕΩ-Ι72Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου (2 ομάδες)" - (Προμήθεια Σκυροδέματος – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ & Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων - ΑΓΟΝΟΣ)».22682201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ24ΛΩΕΩ-8ΑΤΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 6: " Προμήθεια τσιμέντων", με αριθμό συστήματος 39489 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.22681201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 9: " Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου", με αριθμό συστήματος 39492 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.22680201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7065ΩΕΩ-1ΦΙΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 5: " Προμήθεια πλαστικών σωλήνων υπονόμων", με αριθμό συστήματος 39488 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.22679201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ε9ΤΩΕΩ-38ΨΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 3: " Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών", με αριθμό συστήματος 39471 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.22678201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΑΤΩΕΩ-Σ1ΟΑνάθεση σε μηχανικό για εκπόνηση τεχνικής έκθεσης και αποτύπωσης κτηριακών εγκαταστάσεων στο πάρκο Πυρσινέλλα και διάθεση σχετικής πίστωσης.22677201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή700ΖΩΕΩ-ΘΦ3Ανάθεση σε δικηγόρο για έλεγχο τίτλων σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο Ιωαννίνων, γνωμοδότηση για περαιτέρω ενέργειες και διάθεση σχετικής πίστωσης.22676201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΒΟ8ΩΕΩ-Ν24Ανάθεση σε δικηγόρο για έλεγχο τίτλων σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο Ιωαννίνων ακινήτων κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη , γνωμοδότηση για περαιτέρω ενέργειες και διάθεση πίστωσης.22675201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6792ΩΕΩ-6ΣΥΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ποσού 5.344,00€ για εξόφληση εκκαθαριστικού λογαριασμού ρεύματος περιόδου κατανάλωσης 02/11/2016 -01/03/2017 του τρίτου ορόφου επί της Πλατείας Ομονοίας 10 στην Αθήνα , ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου.22674201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή60ΣΚΩΕΩ-9ΨΘΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.194,35€ από το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου για την πληρωμή κοινοχρήστων γραφείων επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου μηνός Ιουνίου και μηνός Ιουλίου 2017.22673201724/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΖ68ΩΕΩ-4ΦΧΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 996,62€ από το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου για την πληρωμή κοινοχρήστων γραφείων επί της πλατείας Ομονοίας 10 στην Αθήνα , ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου μηνός Μαΐου και μηνός Ιουνίου 2017.22672201724/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ι5ΑΩΕΩ-ΔΚΥΈγκριση Πρακτικού Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών – Εισήγηση για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μικροϋλικών – μικροεργαλείων εργοταξίου – υδραυλικών – πρασίνου & αναλωσίμων ειδών κηπουρικής (4 ομάδες)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 40.493,84 € με Φ.Π.Α., που αποτελείται από τέσσερις ομάδες Α,Β,Γ, και Δ.21671201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨΦΖΩΕΩ-2Μ2Διάθεση πίστωσης 502,20€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ: 70.01.6266.001 για ανανέωση λογισμικού ALMA της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών.21670201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή61ΝΨΩΕΩ-4Ω2Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.21669201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΟΩΡΩΕΩ-9ΘΜΑνατροπή ανάληψης υποχρεώσεων.21668201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΚΒΛΩΕΩ-7Γ3Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού».21667201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΖΥΩΕΩ-50ΧΨήφιση πίστωσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού( 1.425,00) ευρώ επ’ ονόματι του υπαλλήλου Κων/νου Καλογήρου με απόδοση λογαριασμού για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας των ΚΗΟ 9124 και ΚΗΟ 9062 φορτηγών αυτ/των του Δήμου για τα έτη 2016 & 2017.21666201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨ7ΓΩΕΩ-ΗΛΨΔιάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. για την εργασία/υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών» 2017-2018 (Κ.Α. 30.6262.003).21665201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΗΨΩΕΩ-6ΤΛΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και κατακύρωση.21664201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΡΚΖΩΕΩ-Σ3ΔΔιάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00€ με Φ.Π.Α. για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» (Με Κ.Α. 10.6265.102: 1.000,00€, Κ.Α. 10.6265.202: 2.300,00€, Κ.Α. 15.6265.002: 800,00€, Κ.Α. 30.6265.005: 800,00€, Κ.Α. 40.6265.002: 1.000,00€, Κ.Α. 70.01.6265.001: 800,00 €, Κ.Α. 70.02.6265.001: 800,00€, Κ.Α. 70.03.6265.002: 1.000,00€).21663201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ2ΝΙΩΕΩ-Ι5ΓΑκύρωση της 612/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αποδέσμευση των ποσών που δεσμεύτηκαν με την 707/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης λόγω έλλειψης πρωτογενούς αιτήματος.21662201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ω5ΥΩΕΩ-7ΡΣΔιάθεση πίστωσης ποσού 520,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια θερμοπομπού ισχύος 2000W για το Δημοτικό Μουσείο (Ασλάν Πασά).». (Κ.Α. 15.7135.015).21661201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΧΝ0ΩΕΩ-Χ51Διάθεση πίστωσης ποσού 250,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια αντλίας νερού ισχύος 1,1KW για το Δημοτικό Μουσείο (Ασλάν Πασά)». (Κ.Α. 15.7135.004).21660201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΣΛΩΕΩ-45ΩΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΔΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.21659201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓ03ΩΕΩ-ΥΔΓΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΤΚ ΜΠΑΦΡΑΣ.21658201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Μ6ΞΩΕΩ-ΞΝΟΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΤΚ ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ.21657201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΕΜ9ΩΕΩ-ΠΝΘΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΤΚ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ.21656201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΣΝ5ΩΕΩ-1ΘΠΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΤΚ ΜΑΖΙΑΣ.21655201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΩ3ΩΕΩ-2ΨΕΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΤΚ ΛΟΓΓΑΔΩΝ.21654201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΧΣΜΩΕΩ-ΓΣΞΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΤΚ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.21653201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Λ65ΩΕΩ-Υ4ΜΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΔΚ ΠΕΔΙΝΗΣ.21652201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή735ΥΩΕΩ-ΑΞΚΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΔΚ ΜΑΡΜΑΡΩΝ.21651201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΘΠΩΕΩ-Ρ4ΩΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΔΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ.21650201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή691ΛΩΕΩ-Κ5ΞΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.21649201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓΓΚΩΕΩ-ΔΥΛΈγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής για ΔΚ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.21648201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7Υ91ΩΕΩ-ΟΗ2Κατάθεση αγωγής κατά του Παναγιώτη Σάλτα για τη διεκδίκηση της οφειλόμενης αποζημίωσης για τη χρήση του καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 3 για το χρονικό διάστημα από 01-04-2015 έως 23-08-2016.21647201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7Τ5ΧΩΕΩ-Φ9ΛΈγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας: «Προστασία πέτρινης επιφάνειας ισογείου κτιρίου Μουλαϊμίδη» Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη» -Διάθεση πίστωσης.21646201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓΤΡΩΕΩ-ΥΡ3Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας μαρμάρων για την : αποκατάσταση μνήματος διαθέτη Βασιλείου Πυρσινέλλα Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα -Διάθεση πίστωσης.21645201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ47ΗΩΕΩ-Ρ41Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας: «Αποκατάσταση μνήματος διαθέτη Βασιλείου Πυρσινέλλα» Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα -Διάθεση πίστωσης.21644201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΗΞΩΕΩ-0ΗΑΈγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας: «Αποκατάσταση μνήματος διαθέτιδος Ελευθερίας Μπάρκα» Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα -Διάθεση πίστωσης.21643201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒΕ6ΩΕΩ-Ο9ΦΈγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2017».21642201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΔΙΗΩΕΩ-ΡΙΤΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την μετατόπιση ενός (1) στύλου στην οδό, Ιερολοχιτών 27 στη Νέα Ζωή του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού ποσού 1.619,40 € με Φ.Π.Α.21641201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή603ΒΩΕΩ-ΓΩ8Έγκριση πίστωσης ποσού 4.771,67 € με ΦΠΑ για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ λόγω έργου στην οδό Τριών Ιεραρχών στην Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών.21640201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΗΤΞΩΕΩ-ΨΨ6Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. με αριθ. 35650685 σε Υ/Σ της ΔΕΗ στην Δ.Κ. Λιγγιάδων του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.21639201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΦΚΦΩΕΩ-ΨΨ2Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. με αριθ. 35650663 σε Υ/Σ της ΔΕΗ στην Δ.Κ. Μανωλιάσας του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.21638201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞΣ0ΩΕΩ-Ξ5ΦΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. σε Υ/Σ της ΔΕΗ στην Δ.Κ.Καστρίτσας του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.21637201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΚΨ0ΩΕΩ-6ΧΜΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. σε Υ/Σ της ΔΕΗ και (4) φωτιστικών στην Τ.Κ. Πλατανιάς του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 293,07 € με Φ.Π.Α.21636201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή61ΗΡΩΕΩ-9ΞΗΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού με (3) στύλους και (4) φωτιστικά σώματα στη Τ.Κ. Βασιλικής Δ.Ε. Παμβώτιδος του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 3.327,17 € με Φ.Π.Α.».21635201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΒΤ7ΩΕΩ-ΨΝΖΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου με δυο (2) στύλους και δυο (2)φωτιστικά σώματα στο τέρμα της οδού Ευκλείδη στο Πάνω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 2.218,11 € με Φ.Π.Α.21634201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΘΖΘΩΕΩ-40ΦΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στη Τ.Κ.Καστρίτσας, (οικία Διονυσίου), του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 1.109,06 € με Φ.Π.Α.21633201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΧΥΥΩΕΩ-ΛΧΔΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωση υποδομών Δ.Ε.Ανατολής» του Δήμου Ιωαννιτών.21632201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΞΩΩΕΩ-ΞΛΞΟρισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική».21631201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΟΖΡΩΕΩ-ΔΞΒΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Ανατολής» του Δήμου Ιωαννιτών.21630201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧΥ1ΩΕΩ-ΦΝ3Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπράτησης (στάδιο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του έργου: «Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικά».21629201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨΚΠΩΕΩ-ΡΕΔΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Θεμελή, σχετικά με την 125/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.21628201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΟΨΚΩΕΩ-Ω3ΤΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 150/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.21627201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ447ΩΕΩ-Υ7ΟΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την 311/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.21626201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ7ΦΓΩΕΩ-ΔΞΝΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 15-5-2017 αίτηση της AUTOHELLAS ATEE “HERTZ”.21625201717/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ017ΩΕΩ-Π6ΣΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 80338/13-6-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.21624201717/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΡΨΩΕΩ-ΖΤ2Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επιδόσεως ασκηθείσης από τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αιτήσεως του αρθρ.6 παρ.3 του Ν.2664/1998.2062320174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9Ζ7ΩΕΩ-3ΕΣΈγκριση χορήγησης δαπάνης συνολικού ποσού 285,00 ευρώ από την Ασφαλιστική Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α.» στο κατάστημα Κων/νος Αθ.Τσούνης (Φανοποιείο –βαφείο) για την επισκευή του υπ’ αριθμ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 5048 Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του Δήμου μετά την σύναψη συμφωνητικού εκχώρησης απαίτησης.2062220174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΙΣΩΩΕΩ-ΧΝΠΈγκριση πρακτικού επιτροπής (ανοίγματος οικονομικών προσφορών – γνωμοδότησης) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» και κατακύρωση διαγωνισμού.2062120174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΧΙΠΩΕΩ-Ν4ΖΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.600,00€ (ΚΑ 00-6073.001 ) για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Δημοσιονομική διαχείριση στους ΟΤΑ» από υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών.2062020174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9Γ9ΩΕΩ-0ΩΝΨήφιση πίστωσης για την επιδότηση εισιτηρίου του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ.2061920174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΑΕΩΕΩ-ΓΣΦΑνάκληση της υπ. Αριθ. 465/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Διάθεση πίστωσης για «Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» & αποδέσμευση των ποσών από τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού.2061820174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΕΣΘΩΕΩ-2ΛΚΈγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνη εφαρμογής Σχεδίου πόλεως.2061720174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΜΝΩΕΩ-0ΙΗΔιάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00 € με Φ.Π.Α., και έγκριση δαπάνης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Νομική υποστήριξη» στο πλαίσιο του υποέργου 2 : Συνοδευτικά μέτρα (5%) 2015-2016 της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο :"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020) (Κ.Α. 60.7341.018).2061620174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΜΜΩΕΩ-ΔΒ9Διάθεση πίστωσης ποσού 6.560,00€ με Φ.Π.Α. για την εργασία με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».(Κ.Α. 00.6117.003).2061520174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή66ΡΨΩΕΩ-ΩΝ6Ακύρωση της ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».(Κ.Α. 00.6117.003) συνολικού προϋπολογισμού 10.023,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων.2061420174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΔΑΩΕΩ-Ο1ΡΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ξυλείας» (Κ.Α. 02.30.6662.014) (οικ. Έτη 2017-2018).2061320174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΨΥ2ΩΕΩ-Ι6ΥΔιάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00€ με Φ.Π.Α. για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» (Με Κ.Α. 10.6265.102: 1.000,00€, Κ.Α. 10.6265.202: 2.300,00€, Κ.Α. 15.6265.002: 800,00€, Κ.Α. 30.6265.005: 800,00€, Κ.Α. 40.6265.002: 1.000,00€, Κ.Α. 70.01.6265.001: 800,00 €, Κ.Α. 70.02.6265.001: 800,00€, Κ.Α. 70.03.6265.002: 1.000,00€).2061220174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΘΕΩΕΩ-ΚΞΔΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.2061120174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΗΡΧΩΕΩ-ΧΙ1Προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής σε οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών στον Κ.Α 20.6671.012 ποσό 26.767,84 €, στον Κ.Α. 20.6672.011 ποσό 3.942,21 €, στον Κ.Α. 20.6263.011 ποσό 7.791,68 € και στον ΚΑ 20.6264.011 ποσό 2.740,40 € (Σύνολο 41.242,13 €).2061020174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Δ9ΧΩΕΩ-ΖΒΡΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.147,35€ για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και ρυμοτομούμενων επικειμένων για την καταβολή στους:1)Φωτίκα Αικατερίνη του Δημητρίου, 10.245,00€ (50%),2)Φωτίκα Χριστίνα του Δημητρίου 10.245,00€ (50%) &3)δικ. εξόδων και αμοιβής πληρ. Δικηγόρου 657,35€ για την ιδιοκτησία με αρίθμ.κτημ.8/Ο.Τ 358.2060920174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7Α1ΔΩΕΩ-9ΛΕΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.334,03€ για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στους: 1)Πάκο Ελευθέριο του Θεοχάρη, 5.287,70€ (50%),2)Καρά Βασιλική του Ιωάννη συζ. Ελ.Πάκου5.287,70€ (50%) & 3)δικ. εξόδων και αμοιβής πληρ. Δικηγόρου 758,63€ για την ιδιοκτησία με Κ.Α 0138007/Ο.Τ 64.2060820174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΖ3ΚΩΕΩ-ΞΛΙΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 98.530,05€ για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών της Χαρίκλειας Γιαννοπούλου του Βασιλείου(αίτημα για συμψηφισμό με οφειλή λόγω ρυμοτομίας).2060720174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΞΡΗΩΕΩ-ΙΥΑΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 17.222,84€ για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών της Σοφίας Γιαννοπούλου-Κιτσαντώνη του Δημητρίου.2060620174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ζ5ΧΩΕΩ-ΥΡΥΨήφιση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».2060520174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΚΨΩΕΩ-Η0ΦΈκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ελέγχου ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλόλητας ανυψωτικών μηχανημάτων.2060420174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΛΓΩΕΩ-ΜΜΗΈγκριση δαπάνης υδραυλικών εργασιών του κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 12 κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους » - Ανάθεση των εργασιών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.2060320174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ18ΓΩΕΩ-Ψ04Έγκριση δαπάνης προμήθειας κλιματιστικού μηχανήματος για το κατάστημα επί της οδού Αβέρωφ (3) Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» - Ανάθεση της προμήθειας και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 του ομώνυμου Κληροδοτήματος.2060220174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΝΡΓΩΕΩ-Ζ7ΝΔιάθεση πίστωσης ποσού 124,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 6.2060120174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΞΤΩΕΩ-ΜΞΖΔιάθεση πίστωσης ποσού 148,80€ σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους» για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του διαμερίσματος Β4 επί της οδού Ακαδημίας 12.2060020174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Α9ΖΩΕΩ-ΧΡΤΔιάθεση πίστωσης ποσού 173,60€ σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 3 .2059920174/7/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΠ9ΔΩΕΩ-ΕΜΦΣυζήτηση επί αιτήματος της ΚΝΕ για παραχώρηση του Πάρκου Πυρσινέλλα για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 7-8 & 9 Ιουλίου 2017.2059820174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΖΛΕΩΕΩ-ΕΔΚΈγκριση πρακτικών δημοπράτησης (Φάση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών) και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο: «Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)» του Δήμου Ιωαννιτών.2059720174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΤΖΩΕΩ-ΙΒΠΈγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».2059620174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΧΠΩΩΕΩ-ΘΗ3Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 14-10-2016 (αρ. πραξ. κατ. 1429/2015) κλήση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞ.ΛΕΦΑ” κατά Δήμου Ιωαννιτών και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 1.208,06€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στο Κ.Α.:00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.2059520174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6Κ6ΤΩΕΩ-ΙΚΕΑνάθεση σε τοπογράφο-μηχανικό για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, σχετικά με την από 19-4-2017 (αρ. προσφ. ΠΡ227/23-6-2014) προσφυγή του Δήμου Ζίτσας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με δικάσιμο στις 26-09-2017.2059420174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΨ5ΩΕΩ-Ψ7ΘΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Κανλίδου, σχετικά με 443/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.2059320174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΥΞΩΕΩ-Τ4ΤΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την εκδίκαση στις 29-11-2017 ή σε κάθε μετά από αναβολή ή διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έφεση του Νικόπουλου Κωνσταντίνου κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλπ και της 363/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 1.217,68€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στο Κ.Α.:00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.2059220174/7/2017
Οικονομική Επιτροπή67ΡΣΩΕΩ-Λ2ΞΨήφιση πίστωσης και έγκριση πρωτογενούς για προμήθεια κλιματιστικών.19591201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ4ΙΒΩΕΩ-1Ψ7Διάθεση πίστωσης ποσού 35,00€ για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Αθηνών και με κωδικό δαπάνης 00.6116, σχετικά με εξώδικη δήλωση και πρόσκληση του Δήμου Ιωαννιτών κατά του Ελληνικού Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.19590201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΧΣΗΩΕΩ-ΤΧΒΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.19589201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ2ΨΗΩΕΩ-Ρ3ΝΨήφιση πίστωσης για «Τόκους υπερημερίας χρήσης και δικαστικών εξόδων».19588201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕΚΧΩΕΩ-ΜΞΗΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών».19587201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΚ2ΜΩΕΩ-4Μ9Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων.19586201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ9ΞΧΩΕΩ-ΧΗΘΔιάθεση πίστωσης ποσού 6.150,00 € με Φ.Π.Α., και έγκριση δαπάνης για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των δυνητικών ωφελούμενων» στο πλαίσιο του υποέργου 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (5%) 2015-2016 της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο :"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020) (Κ.Α. 60.7341.006).19585201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΗΡΣΩΕΩ-ΥΜΠΈγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εμβαδού 70 - 80 τ.μ. περίπου για την στέγαση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.19584201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΔΔΤΩΕΩ-Α4ΩΔιάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου.19583201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ63ΓΩΕΩ-Τ3ΦΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 4: "Προμήθεια Πλακών - Κρασπέδων Πεζοδρομίου", με αριθμό συστήματος 39487 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.19582201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή61Ε3ΩΕΩ-ΒΩ0Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 2: "Προμήθεια Θερμής Ασφάλτου", με αριθμό συστήματος 39466και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.19581201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΟΨΗΩΕΩ-ΘΑΟΈγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 9: "Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου", με αριθμό συστήματος 39492 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.19580201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9ΟΟΩΕΩ-7ΩΓΈγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 5: "Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων Υπονόμων", με αριθμό συστήματος 39488 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.19579201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΥΒ2ΩΕΩ-ΨΝ9Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 3: "Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών", με αριθμό συστήματος 39471 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.19578201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΦΥΩΕΩ-ΓΑΝΈγκριση πρωτογενών αιτημάτων, τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής με δύο ομάδες: α) Προμήθεια Χρωμάτων στον Κ.Α. 02.30.6661.005, β) Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών στον Κ.Α. 02.30.6662.040. (οικ. Έτη 2017-2018).19577201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή625ΥΩΕΩ-27ΗΑκύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις προμήθειες με τίτλους: α) Προμήθεια Χρωμάτων, β) Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών και αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων.19576201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΙΛ1ΩΕΩ-50ΝΈγκριση πρωτογενών αιτημάτων, τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με συμφερότερη προσφορά με τρεις ομάδες: α) Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτήρα Γαιών (Γκρέιντερ) συνολικού ποσού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7132.003, β) Προμήθεια μεταχειρισμένου οδοστρωτήρα ποσού 26.700,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 30.7131.003. γ) Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή – εκσκαφέα) ποσού 27.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 30.7131.002.19575201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΦΡ1ΩΕΩ-ΚΣΙΈγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 2.232,00 € με Φ.Π.Α. για «Ευαισθητοποίηση των Κατοίκων μέσω εντύπων και ΜΜΕ» (Κ.Α. 20.6117.001).19574201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΝ0ΩΕΩ-5ΗΩΔιάθεση πίστωσης 564,20 € με Φ.Π.Α. για: «Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών» (Κ.Α. 40.7135.012).19573201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚ6ΝΩΕΩ-ΠΡ2Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών» (49.848,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.013 και 19.964,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6672.013 με Φ.Π.Α).19572201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΡΤΩΕΩ-ΣΗΜΈγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών. Ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Προμήθεια Ελαστικών και αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων.19571201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ω4ΘΩΕΩ-Ζ1ΩΈγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ.Νήσου.19570201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ε57ΩΕΩ-ΦΔΚΈγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην Δ.Κ.Σταυρακίου.19569201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6Λ10ΩΕΩ-ΕΔ8Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας: «Ενοικίαση και τοποθέτηση κάδων στο Πάρκο Πυρσινέλλα» Κληροδοτήματος Βασ. Πυρσινέλλα»-Διάθεση πίστωσης.19568201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝ45ΩΕΩ-7ΥΟΈγκριση δαπάνης προμήθειας και αντικατάστασης φθαρμένων υαλοπινάκων οικίας Φερενίκης Καλούδη - Ανάθεση της προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 47,74 € σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».19567201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΚΙ6ΩΕΩ-ΜΧΒΈγκριση δαπάνης προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου- Ανάθεση της προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».19566201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ9ΘΩΩΕΩ-ΗΗΤΈγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας: «Αποκατάσταση πέτρινης και μαρμάρινης επιφάνειας μνήματος ευεργέτιδος Ισμήνης Τζαβέλλα» Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα -Διάθεση πίστωσης.19565201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6Β3ΘΩΕΩ-Υ9ΔΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 620,24€ από το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου για την πληρωμή κοινοχρήστων γραφείων επί της οδού Αγ. Κων/νου 2 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου μηνός Μαΐου 2017.19564201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΙΡΩΕΩ-1ΑΠΣυζήτηση επί αιτήματος Παδιού Ακύλα και Νέσση Βασιλείου σχετικά με τη μείωση των μισθωμάτων του «Κληροδοτήματος Ελευθ. Μπάρκα».19563201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΕΒΞΩΕΩ-ΕΚ1Συζήτηση επί αιτήματος Καλμούτη Παρασκευής σχετικά με τη μείωση του μισθώματος του «Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου» στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κων/νου 2.19562201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ7ΥΝΩΕΩ-ΜΙΔΣυζήτηση επί αιτήματος Μότση Μαριάνθης σχετικά με τη μείωση του μισθώματος του «Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου».19561201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ67ΚΩΕΩ-ΤΙΟΣυζήτηση επί αιτήματος Αριστείδη Πάντου σχετικά με τη μείωση του μισθώματος του «Κληροδοτήματος Μουλαϊμίδη».19560201721/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ7ΖΜΩΕΩ-Γ99Έγκριση διάθεσης πίστωσης, κατασκευής και όρων Δημοπράτησης του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδας».19559201721/6/2017
Οικονομική Επιτροπή78Ψ0ΩΕΩ-Θ0ΙΔιάθεση πίστωσης για εξόφληση ρυμοτομίας και τόκων ύστερα από κατάσχεση για υπόθεση Κυριακίδη.18558201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΠΡΩΕΩ-ΗΞ8Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα» στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 € K.A. 70.02.6474.001.18557201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6Μ20ΩΕΩ-ΜΩ9Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου στη θέση “Φτεριώνα” Τ.Κ.Μουζακαίων.18556201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή713ΩΩΕΩ-ΨΞ3Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με δύο ομάδες α)Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας συνολικού ποσού 84.800,82 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 02.35.6233.001 (80.000,00 € για το 2017 και 4.800,82 € για το 2018) β) Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κ.λπ. ποσού 23.978,50 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 35.6262.001.18555201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7Τ19ΩΕΩ-ΞΤΣΣύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.18554201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΖΒΙΩΕΩ-Φ7ΓΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.18553201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣΟΩΩΕΩ-ΚΘΒΈγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: « Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».18552201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΩ4ΩΕΩ-ΧΓΟΈγκριση Πρακτικού 1 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» (Κ.Α. 20.6699.003) (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 40563).18551201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨΕΒΩΕΩ-ΖΨ0Έγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 24.800,00 € με Φ.Π.Α. για: "Προμήθεια press container 10 m3" (Κ.Α. 02.20.7135.008).18550201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ6ΤΔΩΕΩ-ΚΝ0Έγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 24.738,00 € με Φ.Π.Α. για: " Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.Ιωαννίνων" (Κ.Α. 02.20.6265.008).18549201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΡΡΩΕΩ-Β1ΦΈγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 24.738,00 € με Φ.Π.Α. για:"Επισκευή κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.Περάματος, Ανατολής, Μπιζανίου και Παμβώτιδος" (Κ.Α. 02.20.6265.007).18548201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡΝΗΩΕΩ-ΜΚΩΔιάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2017-2018)» (Κ.Α. 15.6481.002) CPV 15894210-6 (οικ. Έτη 2017-2018).18547201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή602ΨΩΕΩ-ΥΘΙΈγκριση του αριθμ. 2/26.05.2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (υποέργο 4) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 39089) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.18546201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΨΟΩΕΩ-8ΩΒΈγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 24.527.20 € με Φ.Π.Α. για: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" (Κ.Α. 35.6162.001 ).18545201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΣΧΩΕΩ-ΖΥΕΑνάκληση της 406/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αποδέσμευση της πίστωσης 24.527.20 € με Φ.Π.Α. που έχει γίνει σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.001.18544201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή70Λ8ΩΕΩ-Ε7ΑΈγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον κ. Καρρά Ευάγγελο.18543201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΑ6ΩΕΩ-8ΕΕΑποδέσμευση και δέσμευση συνολικής πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σφραγίδες».18542201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΙΥ6ΩΕΩ-ΡΥ1Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 12.740,90€ για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και ρυμοτομούμενων επικειμένων των ιδιοκτησιών με Κ.Α 0207016/Ο.Τ 105& Κ.Α 0206010/Ο.Τ 100-101 της Καντζά Παναγιώτας του Θεοφάνη.18541201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3Τ9ΩΕΩ-ΤΚ5Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 52.040,32€ για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 65 για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στη διασταύρωση οδών Ελένης Ζωγράφου και Απολλωνίας Δ.Ι του Καλαμπόκα Σπυρίδωνα του Σταύρου.18540201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΓΟΜΩΕΩ-ΠΗ5Απόδοση Λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής του υπαλλήλου κ. Τσεκούρα Θεοφάνη.18539201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΤΤΥΩΕΩ-ΒΙ4Έγκριση όρων δημοπράτησης (συνοπτικός διαγωνισμός) της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών"».18538201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΓ4ΩΕΩ-Ζ5ΜΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στην οδό Λόρδου Βύρωνος 25 της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 1.109,06 € με Φ.Π.Α.18537201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΝΕΕΩΕΩ-Ρ0ΕΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μάζιας περιοχή (Τριανταφυλλεϊκα) του Δήμου Ιωαννιτών με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα, συνολικού ποσού 1.100,11 € με Φ.Π.Α.».18536201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΒΧΩΕΩ-0ΣΕΈγκριση πίστωσης ποσού 127,65 € με ΦΠΑ για την επαύξηση του αρθ. παροχής 35601483 σε μετρητή της ΔΕΗ του Πίλλαρ επί της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ στο πάρκο πράσινου κάτω από τα Λιθαρίτσια Δήμου Ιωαννίτων».18535201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ζ96ΩΕΩ-ΒΦΠΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (4) στύλους και (4) φωτιστικά σώματα στη Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 4.400,45 € με Φ.Π.Α.18534201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΗΗ1ΩΕΩ-ΩΘ9Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου με (7) στύλους και (7) φωτιστικά σώματα στην θέση Θέση Γλύνες Δ.Ε. Περάματος, του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 7.763,39 € με Φ.Π.Α.18533201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΔΗΙΩΕΩ-ΕΘΑΑκύρωση διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση νέων όρων Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών».18532201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΛΥΩΕΩ-8ΨΝΈγκριση διάθεσης πίστωσης, κατασκευής και όρων δημοπράτησης του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδος».18531201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΞΗ9ΩΕΩ-ΦΘΚΈγκριση 2ου πρακτικού δημοπράτησης (στάδιο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Δ. Κ. Πλατανιάς από χώμα σε χόρτο».18530201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή62ΜΓΩΕΩ-6ΛΨΈγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαίϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Μπιζανίου».18529201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΑΙΓΩΕΩ-Τ0ΜΑποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Νικολάου Σιόντη, σχετικά με την 149/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.18528201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή70ΧΖΩΕΩ-ΝΙΘΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 66304/17-05-2017απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.18527201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚ6ΑΩΕΩ-ΞΑΘΔιάθεση πίστωσης ποσού 68,20 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων και με κωδικό δαπάνης 00.6116, σχετικά με την αγωγή (αρ. πραξ. κατ. 121/2017) του Δήμου Ιωαννιτών κατά του Νικολάου Τζιάλλα.18526201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΟΗΩΕΩ-3Ρ5Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αριθμ. B.ωρ.118/2017 κλητήριο θέσπισμα της κ. Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Ιωαννίνων.18525201712/6/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΩΠΕΩΕΩ-8ΩΩΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 27873/3116/4-5-2017 αίτηση καταβολής αποζημίωσης για αναφερόμενη θανάτωση ζώων από αδέσποτα σκυλιά του Δημήτριου Kοσίνα του Αλέξιου.18524201712/6/2017
Οικονομική Επιτροπή61ΝΟΩΕΩ-ΡΡ5Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων».17523201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΓ5ΩΕΩ-Ι30Διάθεση πίστωσης ποσού 250,00€ για μετακίνηση υπαλλήλου για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη (Κ.Α. 7002.6422.001).17522201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΖ7ΩΕΩ-5Ν0Έγκριση και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην "Τεχνική Εταιρεία Γ.Παπανικολάου-Γ.Κούρτης Ο.Ε".17521201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7Δ7ΖΩΕΩ-Μ2ΨΈγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης 23.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 02.30.6662.038 για την Προμήθεια πλακών - κυβόλιθων.17520201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΝ6ΩΕΩ-Δ0Κ‘Εγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μια παροχή Φ.Ο.Π. σε Υ/Σ της ΔΕΗ και (7) στύλους με (7) φωτιστικά στην θέση<<Ασφάκα>> του Σκοπευτηρίου Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 8.056,47 ευρώ με Φ.Π.Α.17519201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΟΙ5ΩΕΩ-ΝΞΘΈγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης 1.963,67 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 15.6699.001 για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων τέχνης για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Δημοτικού Μουσείου και του Δημοτικού Αρχείου.17518201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΟ71ΩΕΩ-ΛΕ2Έγκριση απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852//2010 και διάθεση πίστωσης ποσού 86,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δύο (2) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων και με κωδικό δαπάνης 00.6116.17517201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩΛ3ΩΕΩ-8Υ9Έγκριση πίστωσης ποσού 146,32€ με ΦΠΑ για την μεταφορά μετρητή με αριθμ.παρ. 35594292-01 στην παιδική χαρά της Τ.Κ.Κρανούλας του Δήμου Ιωαννιτών.17516201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛ90ΩΕΩ-0ΟΜΔιάθεση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Δήμου Βασίλειου Μπατσή (ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργων) στην Αριδαία για την επισκευή του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 51038 καλαθοφόρου μηχανήματος.17515201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια σιδηρού οπλισμού και πλέγματος» (Κ.Α. 02.30.6662.042) (οικ. Έτη 2017-2018).17514201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡ4ΦΩΕΩ-Μ9ΤΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια σιδηρών εξαρτημάτων» (Κ.Α. 02.30.6662.010) (οικ. Έτη 2017-2018).17513201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ1ΜΩΩΕΩ-ΛΔΤΔιάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με 4 ομάδες για την προμήθεια: α) Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων για τις ανάγκες του εργοταξίου (Κ.Α. 30.6699.005 – 29.999,72 € - έτος 2017 29.000,00 € & 2018 999,72 €), β) Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων Πρασίνου (Κ.Α. 35.6699.001 – 499,72 €), γ) Μικροϋλικών - Μικροεργαλείων Υδραυλικών (Κ.Α. 30.6699.005 – 5.999,12 € έτος 2017 5.000,00 & 2018 999,12 €) και δ) Προμήθεια αναλώσιμων ειδών κηπουρικής (Κ.Α. 35.6699.002 – 3.995,28€).17512201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣΩΙΩΕΩ-ΨΔ0Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 9: "Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου", με αριθμό συστήματος 39492.17511201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή63ΨΩΩΕΩ-ΡΩΩΈγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 8: "Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών", με αριθμό συστήματος 39491.17510201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΒΤ6ΩΕΩ-Μ7ΒΈγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 5: "Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων Υπονόμων", με αριθμό συστήματος 39488.17509201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή70ΗΥΩΕΩ-ΡΔΓΈγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια υλικών εργοταξίου (9 ομάδες) - Ομάδα 3: "Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών", με αριθμό συστήματος 39471.17508201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή61ΨΜΩΕΩ-ΖΨΠΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες διαγραμμίσεων οδών» (Κ.Α. 02.30.6262.005) (οικ. Έτη 2017-2018).17507201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΝ9ΩΕΩ-ΕΞΨΔιάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση για τις προμήθειες με τίτλο : «Προμήθεια χρωμάτων» (Κ.Α. 02.30.6661.005) και «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης και διαλυτικών» (Κ.Α. 02.30.6662.040) (οικ. Έτη 2017-2018).17506201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6352ΩΕΩ-Ν7ΧΈγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ».17505201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞΓΧΩΕΩ-ΩΨΔΔιάθεση πίστωσης ποσού 11.184,80 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» (Κ.Α.15.6693.002).17504201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧ1ΣΩΕΩ-ΨΩΜΔιάθεση πίστωσης ποσού 1.998,26 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Κ.Α.35.6693.001).17503201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Μ0ΚΩΕΩ-8ΑΞΔιάθεση πιστώσεων για προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής σε οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών στον Κ.Α 20.6671.012 ποσό 28.301,26 €, στον Κ.Α 20.6672.011 ποσό 2.511,00 € και στον ΚΑ 20.6263.011 ποσό 7.355,67 € (Σύνολο 38.167,93 €).17502201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ν9ΨΩΕΩ-ΘΨΧΈγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ».17501201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή759ΙΩΕΩ-74ΓΈγκριση πρακτικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».17500201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΩΞΙΩΕΩ-ΘΣΙΈγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την T.K. ΜΠΑΦΡΑΣ.17499201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΡΦΦΩΕΩ-ΠΧ4Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την T.Κ. ΛΟΓΓΑΔΩΝ.17498201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΓΚΩΕΩ-ΒΘΕΈγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Δ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ.17497201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ0354ΩΕΩ-ΣΛΒΈγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κας Γιώτη Γεωργίας στην Αθήνα για υποθέσεις κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» – Διάθεση πίστωσης.17496201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΗΣΩΕΩ-ΗΘΦΈγκριση δαπάνης και ανάθεση σε εκτιμητή της εργασίας/υπηρεσίας : «Εκτίμηση της αξίας του ακινήτου Ισμήνης Τζαβέλλα επί της οδού Ανεξαρτησίας 93-95» Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα -Διάθεση πίστωσης.17495201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩΚΚΩΕΩ-Γ5ΥΈγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας: «Αποκατάσταση πέτρινης επιφάνειας ισογείου κτιρίου Μουλαϊμίδη» Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη - Διάθεση πίστωσης.17494201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΗΑΥΩΕΩ-9ΙΝΈγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας υλικών περίφραξης και ασφάλισης κτιρίων πάρκου Πυρσινέλλα Κληροδοτήματος Βασ. Πυρσινέλλα»- Διάθεση πίστωσης.17493201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ6ΡΘΕΩ-Σ19Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της εργασίας: «Καθαρισμός υποβλάστησης δασυλλίου Πάρκου Πυρσυνέλλα» Κληροδοτήματος Βασ.Πυρσινέλλα» -Διάθεση πίστωσης.17492201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕΡΗΩΕΩ-ΡΙΒΕπικαιροποίηση της υπ’αριθμ.766/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.17491201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9Α7ΩΕΩ-8Θ5Έγκριση επιχορήγησης ποσού 100.000,00€ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» από το Κληροδότημα «Ελ.Ζωγράφου» και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.17490201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7Θ21ΩΕΩ-84ΥΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,88 € από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για την πληρωμή κοινοχρήστων, γραφείων επί της οδού Πλατεία Ομονοίας 10 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.17489201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9Α2ΩΕΩ-ΓΘΓΔιόρθωση της υπ. αριθμ. 28/2017 αποφάσεως της οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2015 κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».17488201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΤ7ΣΩΕΩ-ΩΜΟΈγκριση 2ου πρακτικού δημοπράτησης (στάδιο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Δ. Κ. Πλατανιάς από χώμα σε χόρτο».17487201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘΚΦΩΕΩ-ΡΛ9Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε Ιωαννίνων (2016-2017)».17486201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨΚ3ΩΕΩ-ΚΒΧΈγκριση πρακτικού βαθμολογίας προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου: ’’Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών”».17485201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΦ0ΤΩΕΩ-7ΒΝΈγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινου αναδόχου της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική Μελέτη του έργου : ’’Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών’’».17484201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΙΞΩΕΩ-95ΘΈγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δυκτύου Δ.Ε. Περάματος».17483201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ξ05ΩΕΩ-57ΣΈγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικά».17482201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΖΥΩΩΕΩ-Μ3ΘΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Λαμπρινής Κολόκα, σχετικά με το Κληροδοτήμα Γκαστή Αλεξάνδρας – Ελένης.17481201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΡΗΡΩΕΩ-ΟΓΤΔιάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων και με κωδικό δαπάνης 00.6116, σχετικά με την 84-2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.17480201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΥΡΝΩΕΩ-Ζ1ΚΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με την υπ’ αρ. 98/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.17479201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΓΓΩΕΩ-ΚΩΛΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την ιδιοκτησία της κας Χρυσάνθης Τσαμπαλά με Κ.Α0130057 στο Ο.Τ. 37 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού.17478201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒ1ΝΩΕΩ-ΣΓΞΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με υπ’ αριθμ. 81/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.17477201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΠΓΛΩΕΩ-Β72Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με τον καθορισμό τιμή μονάδος αποζημίωσης του Δήμου, στο Ο.Τ. 273 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής «Λασπότοπος» Δήμου Ιωαννιτών και διάθεση πίστωσης α) ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Αθηνών και με κωδικό δαπάνης 00.6116 και β) ποσού 68,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων και με κωδικό δαπάνης 00.6116.17476201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ6Ζ8ΩΕΩ-ΤΛ5Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 55706/25-4-2017 (Σχετ. 43444, 19733, 198384/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.17475201729/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΞΝΩΕΩ-ΩΦ0Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 57756/2-5-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.17474201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Χ45ΩΕΩ-Ψ7ΚΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με αριθμ (ΑΒΜ Γ-14-448) κλητήριο θέσπισμα της κ. Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Ιωαννίνων.17473201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΜΞ3ΩΕΩ-ΡΙΛΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Σπυριδούλας Παπαθεοδώρου, σχετικά με την υπ’ αρ. 100/2017 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων.17472201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΡΓΟΩΕΩ-ΙΜΣΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 10-4-2017 αίτηση του κ. Κίτση Ευάγγελου.17471201729/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Λ6ΤΩΕΩ-ΩΦΧΔιάθεση πίστωσης ποσού 954,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δεκατέσσερις (14) κοινοποιήσεις από δικαστικούς επιμελητές Ιωαννίνων, σχετικά με  κοινοποίησεις όχλησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων προς το Δήμο Ιωαννιτών και με κωδικό δαπάνης 00.6116.16470201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑ1ΙΩΕΩ-3Τ5Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης του Ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου κ. Στέφανου Ζέρβα στο Ισραήλ από 27/05/2017 έως 31/05/2017.16469201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ζ9ΖΩΕΩ-Ξ39Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 5-5-2017 αίτηση του κ. Μιχαήλ Φωτιάδη.16468201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΑΒ6ΩΕΩ-ΔΩ3Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € του υπαλλήλου Τσάγκα Νικολάου (οδηγού) στην Αθήνα για την επισκευή του υπ’ αριθμ.ΚΗΗ 4276 απορριμματοφόρου.16467201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛ1ΓΩΕΩ-5ΣΥΈγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για τον συνεργάτη του Δημάρχου κ. Γιώργου Αντωνίου από 07/06/2017 έως 11/06/2017 στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020.16466201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΞ5ΡΩΕΩ-ΟΒ7Διάθεση πίστωσης για "Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης".16465201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΚΠΩΕΩ-ΒΛ5Δημοπρασία της έκτακτης κάρπωσης του οριστικού λύματος 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ. Κατσικάς του Δήμου μας.16464201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡΒΥΩΕΩ-ΔΒΝΑνάκληση της υπ΄αρ.426/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Δημοπρασία της έκτακτης κάρπωσης ενδεικτικού ποσού 51,99 κ.μ. ξυλώδους όγκου Τραχείας Πεύκης στο Δημοτικό Δασύλλιο της Δ.Κ.Κατσικάς του Δήμου μας» .16463201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΞΓ9ΩΕΩ-ΧΒΚΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών».16462201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή61ΠΦΩΕΩ-ΣΡ8Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.16461201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΤΝΠΩΕΩ-ΜΝ5Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017.16460201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΟ78ΩΕΩ-8ΔΜΈγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος" και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.16459201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΛΥ4ΩΕΩ-ΖΛΕΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια Υλικών για τις ανάγκες του Εργοταξίου - τέσσερις (4) ομάδες" και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ομάδα Δ΄ Προμήθεια Τσιμέντων.16458201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Υ9ΞΩΕΩ-ΟΥΞΈγκριση Πρακτικού 1/2017 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (υποέργο 4) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 39089).16457201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞ7ΝΩΕΩ-ΙΟ1Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.920,00€ για την αναβάθμιση και υποστήριξη ιστοσελίδας του Δήμου Ιωαννιτών (Συνεχιζόμενο) (Κ.Α. 70.01-6142.005).16456201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ6ΨΥΩΕΩ-ΤΙΨΈγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της την προμήθειας με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)».16455201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΜΑΩΕΩ-8ΗΓΔιάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» (Με Κ.Α.10.6265.104: 500,00€, Κ.Α.10.6265.204: 1.000,00€, Κ.Α.15.6265.004: 500,00€, Κ.Α.30.6265.004: 1.000,00€).16454201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή66ΞΩΩΕΩ-4ΩΔΔιάθεση πίστωσης ποσού 340,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (421,60 € με Φ.Π.Α.), για εργασίες επανελέγχου των παιδικών χαρών «Πορτοκαλής Αρκούδος» (πάρκου Κουραμπά) και «Πεταλούδα» (πάρκου Κώστα Μπέγκα), για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητας σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.005.16453201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή67ΥΣΩΕΩ-ΡΜΑΔιάθεση πίστωσης για καταβολή τόκων και δικαστικών δαπανών σύμφωνα με την 158/2007/Α.Π.Π.Ι.16452201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΙΙΕΩΕΩ-920Έγκριση δαπάνης ποσών και διάθεση ισόποσης πίστωσης 3.441,67€ για την καταβολή της αποζημίωσης στην Δήμου Ελένη του Γεωργίου, λόγω ρυμοτομίας (αίτημα για συμψηφισμό με οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα).16451201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1Η1ΩΕΩ-ΤΞΛΈγκριση δαπάνης ποσών και διάθεση ισόποσης πίστωσης 32.474,00€για την καταβολή της αποζημίωσης στους: 1)Σκαμαντζάρη Κων/νο του Ελευθερίου (κληρονόμο του Σκαμαντζάρη Ελευθέριου, 33,33%), 2)Σκαμαντζάρη Δημήτριο του Ελευθερίου (κληρονόμο του Σκαμαντζάρη Ελευθέριου, 33,33%) & 3) Σκαμαντζάρη Χρυσάνθη του Ελευθερίου (κληρονόμο του Σκαμαντζάρη Ελευθέριου, 33,33%), λόγω ρυμοτομίας και ρυμοτομούμενων.16450201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞΛΠΩΕΩ-036Έγκριση δαπάνης ποσών και διάθεση ισόποσης πίστωσης 42.944,00€ για την καταβολή της αποζημίωσης στους:1)Κατερίνη Παναγιώτη του Ιωάννη(κληρονόμο της Πρέντζα Μαρίας συζ. Ι.Κατερίνη, 50%) και 2)Κατερίνη Βασίλειο του Ιωάννη (κληρονόμο της Πρέντζα Μαρίας συζ. Ι.Κατερίνη, 50%), λόγω διατήρησης απαλλοτρίωσης.16449201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ξ5ΙΩΕΩ-ΛΛΩΈγκριση δαπάνης ποσών και διάθεση ισόποσης πίστωσης 11.941,29€& 2.659,34€ για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικών εξόδων λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις 293/2012 Α.Μ.Π.Ι &294/2012 Α.Μ.Π.Ι.16448201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΡΕΧΩΕΩ-ΒΡ9Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ με ΦΠΑ από το Κληροδότημα «Ισμήνης Τζαβέλλα» για την πληρωμή της δικαστικού επιμελητή.16447201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣ0ΦΩΕΩ-6ΜΞΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 114,11 € από το Κληροδότημα «Αγλ.Χαραλάμπους» για την πληρωμή κοινοχρήστων, διαμερισμάτων επί της οδού Ακαδημίας 12, για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ έτους 2017.16446201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΖΦΩΕΩ-8ΝΟΑπευθείας εκμίσθωση στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού Αβέρωφ 6Ε συνολικής επιφάνειας 64,40 τ.μ. του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα».16445201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή78ΗΣΩΕΩ-ΨΔ2Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού Κωλέττη 4 συνολικής επιφάνειας 27,00τ.μ. του Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».16444201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΔΧΩΕΩ-Τ1ΝΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση της προθεσμιακής κατάθεσης ποσού 1.000.000,00€ κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».16443201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3Β0ΩΕΩ-ΞΙ7Επικαιροποίηση της υπ ’αριθμ.762/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.16442201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΩ8ΜΩΕΩ-Ν5ΠΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 325,00 € από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του κληροδοτήματος «Βασ. Πυρσινέλλα» για την εξόφληση της γενικής στρεμματικής εισφοράς έτους 2016 του κληροδοτήματος προς τον Τ.Ο.Ε.Β. Ανατολής.16441201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΛΠΩΕΩ-5Ρ0Ανάθεση εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΛΙΜΝΗΣ Κληροδοτήματος Βασ. Πυρσινέλλα» - Διάθεση πίστωσης.16440201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ0Σ3ΩΕΩ-Ι0ΚΑνάθεση προμήθειας μηχανισμών σκίασης για το κτίριο Αβέρωφ 3 Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».16439201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΞΒΠΩΕΩ-ΞΛ7Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Κολόκα Λαμπρινής σχετικά με την αλλαγή όρων διαχείρισης της περιουσίας κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη»-Διάθεση πίστωσης.16438201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή78Μ3ΩΕΩ-ΝΨ7Ανάθεση της προμήθειας κλειδαριών για την οικία «Φερενίκης Καλούδη» -Διάθεση πίστωσης.16437201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΞΤΩΕΩ-ΛΝΕΈγκριση πρακτικού δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ».16436201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ0Δ3ΩΕΩ-ΠΡΙΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΩΒΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».16435201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓ0ΓΩΕΩ-5ΦΩΈγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ -ΚΑΤΣΙΚΑΣ».16434201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨ8ΧΩΕΩ-Ω2ΠΈγκριση κατακύρωσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΕΦΥΡΑΣ–ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ».16433201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΛΣ2ΩΕΩ-Κ05Έγκριση απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852//2010.16432201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Α0ΣΩΕΩ-Ο70Διάθεση πίστωσης ποσού 130,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τρεις (3) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων, σχετικά με την υπ’ αρ. 140/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στους: 1.Σωτήριος Σίντου, 2. Σίντου-Μαντέλλα Κων-να και 3. Σίντου-Μαντέλλα Ευφροσύνη κατοίκων Πεδινής Ιωαννίνων με κωδικό δαπάνης 00.6116.16431201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ν6ΙΩΕΩ-Μ1ΙΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 10-4-2017 αίτηση του κ. Γκαρτζονίκα Γεωργίου.16430201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή75Ο1ΩΕΩ-ΔΡ5Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Νικολάου Σιόντη, σχετικά με την 72/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.16429201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ6ΧΩΩΕΩ-ΔΙΒΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με την υπ’ αρ. 21/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.16428201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΨΞΩΕΩ-ΠΚ2Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Χριστίνας Τσέτσου, σχετικά με την υπ’ αρ. 47/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.16427201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΖΗΑΩΕΩ-ΩΡΧΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αίτηση του κ. Παπαζώη Γεωργίου.16426201715/5/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΝΨΠΩΕΩ-Δ70Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 24-4-2017 αίτηση του κ. Θεμελή Δημητρίου.16425201715/5/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒΨΤΩΕΩ-Ω09Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών στο ακίνητο του κληροδοτήματος Ιωαννίδη επί της οδού Καλλιφρονά (52) και Πρωτέως (8) στην Αθήνα.15424201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΕΗΩΕΩ-1ΨΒΟρισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΝΗΣΟΥ».15423201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΒΥ2ΩΕΩ-Χ73Έγκριση πρωτογενούς, Τεχνικών Προδιαγραφών, όρων Δημοπράτησης και διάθεση πίστωσης 37.000,00 € με Φ.Π.Α. στους ΚΑ: 10.6634.117 (2.000€),10.6634.217 (4.000€),15.6634.017 (1.000€), 20.6634.017 (21.000€), 30.6634.017 (3.000€), 70.01.6634.017 (1.000€), 70.02.6634.017 (5.000€) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».15422201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7312ΩΕΩ-ΔΛΟΈγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 2.000,00 € με Φ.Π.Α. στον ΚΑ: 20.6633.001 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ κλπ».15421201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΤΖΜΩΕΩ-ΕΑΖΈγκριση πρωτογενούς και διάθεση πίστωσης 24.800,00 € με Φ.Π.Α. στον ΚΑ: 61.6662.002 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».15420201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Μ6ΧΩΕΩ-ΝΚΑΈγκριση πρωτογενούς για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».15419201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή693ΙΩΕΩ-ΡΚΠΑκύρωση της 345/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.15418201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨήφιση πίστωσης για την συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας 4M που χρησιμοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία (4.840,34 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6266.001).15417201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΟ43ΩΕΩ-6ΓΞΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.15416201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩΟΩΩΕΩ-Χ23Ανάκληση της υπ’ αριθ. 280/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και επανέγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών».15415201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΦ2ΩΕΩ-Γ0ΓΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της μελέτης: «ΣχέδιοΒιώσιμηςΑστικήςΚινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών.15414201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΙΙΩΕΩ-Ο5ΗΈγκριση πρακτικών δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματοςτουέργου:«Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)».15413201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή63ΗΟΩΕΩ-ΒΝΦΈγκριση και διάθεση πίστωσης καθώς και όρων δημοπράτησης για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη πράξης εφαρμογής (πολ. ενότητα ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ».15412201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΟΓΞΩΕΩ-ΨΤ2Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων μελετών.15411201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΠ6ΞΩΕΩ-33ΦΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.15410201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡΣΥΩΕΩ-8Ι1Ανάκληση των υπ αριθ. 296/2016 και 506/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας με θέμα τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την διενέργεια δημοπρασίας  που αφορά την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση “Φτεριώνα" της Τ.Κ. Μουζακαίων του Δήμου Ιωαννιτών.15409201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Υ7ΤΩΕΩ-ΖΜ7Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης με ΦΠΑ για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) λόγω εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου. 15408201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΛΖΖΩΕΩ-ΘΔΩΠερί αποδοχής ή μη δωρεάς ποσοστών οικοπέδων από ιδιώτες στην Νέα Ζωή Περάματος Ιωαννίνων.15407201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΗΝΔΩΕΩ-Ε63Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.527,20 € με Φ.Π.Α. για της «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Κ.Α. 35.6162.001).15406201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΥΗ5ΩΕΩ-ΜΥΖΈγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «Έξοδα Μεταφοράς Αγαθών – Φορτωτικά έτους 2017-2018-2019».15405201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΘ5ΩΕΩ-ΠΥ7Έγκριση πρακτικών Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια Υλικών για τις ανάγκες του Εργοταξίου - τέσσερις (4) ομάδες" και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τις ομάδες του διαγωνισμού, για τις οποίες κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.15404201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Υ33ΩΕΩ-Ξ0ΝΈγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου πληρότητας και ορθότητας του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2016" και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.15403201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΓΤΩΕΩ-ΗΝ1Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου (ομάδες 1 & 7)" - (Προμήθεια Σκυροδέματος & Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων).15402201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή66ΧΒΩΕΩ-ΜΙ0Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου (9 ομάδες)" α) για την ομάδα 1 - Προμήθεια Σκυροδέματος (με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 39455) & β) για την ομάδα 7 - Προμήθεια Τσιμεντοσωλήνων (με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 39490), κήρυξη του διαγωνισμού για τις ομάδες 1 & 7 άγονου.15401201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΞΣΩΕΩ-ΔΞ3Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 18.439,99 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ,ΦΥΤΩΝ,ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» (Κ.Α.35.6692.001).15400201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΝ9ΩΕΩ-ΞΥΛΈγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 11.999,48 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (Κ.Α.35.6672.002).15399201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή624ΚΩΕΩ-ΨΓ3Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 9.796,00€ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Φωτεινών Σηματοδοτών» σε βάρος του Κ.Α.:30.6662.005».15398201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Κ7ΙΩΕΩ-17ΨΈγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.070,50€ για την: «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών» σε βάρος του Κ.Α. :70.01.6265.006.15397201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Κ0ΟΩΕΩ-5ΑΑΠαράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.15396201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΚΛΨΩΕΩ-ΘΕΗΔιάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών για δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών.15395201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΜΓ9ΩΕΩ-Υ4ΣΔιάθεση πιστώσεων για πληρωμή δικαστικών δαπανών.15394201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή60ΖΡΩΕΩ-79ΓΔιάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 1.12 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου», για την καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (αφορά το ακίνητο επί της οδού Κωλέττη 4 ).15393201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΤΚΩΕΩ-Ι7ΤΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 465,43€ από το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου για την πληρωμή κοινοχρήστων γραφείων επί της οδού Αγ. Κων/νου 2 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου μηνός Απριλίου 2017.15392201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Τ60ΩΕΩ-2ΜΒΔιάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 2.6 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα για την καταβολή υποτροφιών ακαδ. έτους 2014-2015 (αφορά την κ. Κοντού Ελένη του Ναπολέοντα).15391201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ι8ΤΩΕΩ-Η56Διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 2.3 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα για την καταβολή υποτροφιών ακαδ. έτους 2015-2016 (αφορά τους: Νικόλαο Τσακανίκα ποσό 8.000,00 - Σίντου Χριστίνα ποσό 8.000,00 - Ευσταθίου Ζωή ποσό 8.000,00€).15390201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧ69ΩΕΩ-ΥΒ4Διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 2.2 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα για την καταβολή υποτροφιών ακαδ. έτους 2016-2017.15389201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή66ΗΝΩΕΩ-ΒΑΧΑνάθεση της εργασίας-υπηρεσίας: «Τοπογράφηση αγροτεμαχίου κληροδοτήματος Δημ. Κοτρώτσιου».15388201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΙΡΞΩΕΩ-3ΡΘΔιάθεση πίστωσης ποσού 186,00€ σε βάρος του Κ.Α. 1.1 του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα για την αμοιβή δικηγόρου ( έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο για τη διαπίστωση ακίνητης περιουσίας του Θεοδώρου Ρούση).15387201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΨΞΩΕΩ-738Διάθεση πίστωσης ποσού 172,36€ σε βάρος του Κ.Α. 1.1 του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα για την αμοιβή δικηγόρου (άσκηση εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά του Θεοδώρου Ρούση και της υπ’αρ.21/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτ.Ιωαννίνων).15386201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή690ΘΩΕΩ-ΓΦΞΔιάθεση πίστωσης ποσού 186,00€ σε βάρος του Κ.Α. 1.1 του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα για την αμοιβή δικηγόρου (Σύνταξη γνωμοδότησης που ανατέθηκε με την υπ. αριθμ. 527/2016 Α.Ο.Ε.).15385201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή69Φ5ΩΕΩ-Μ6ΦΕπικαιροποίηση της υπ’αριθμ.307/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.15384201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΒΗ0ΩΕΩ-ΡΑΑΈγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Γιώτη Γεωργίας στην Αθήνα.15383201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΨΟΩΕΩ-ΣΟΙΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 650,00€ για τη μεταφορά των αντικειμένων του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα που φυλάσσονται στο Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας καθώς και των επίπλων που έχουν δοθεί για συντήρηση στην Κληματιά.15382201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΒΝΨΩΕΩ-4ΓΚΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.201,31€ για προμήθεια ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, φωτιστικών των γραφείων του κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου επί της οδού Αβέρωφ.15381201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Λ57ΩΕΩ-ΥΘ2Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης 459,23€ για προμήθεια και τοποθέτηση συναγερμού στις προθήκες του δημαρχείου του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα.15380201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Η6ΨΩΕΩ-3ΥΤΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.023,10€ από το κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου για την πληρωμή κοινοχρήστων γραφείων επί της οδού Πλατείας Ομονοίας 10 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου μηνός Μαρτίου 2017.15379201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΕ3ΩΕΩ-Ο4ΚΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση ποσού 322,40€ για αυτοκόλλητα ψηφιακής εκτύπωσης της διαθέτιδος Ελένης Ζωγράφου για τα ακίνητα του ομώνυμου κληροδοτήματος.15378201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ950ΩΕΩ-ΤΔΜΑνάθεση σε δικηγόρο για άσκηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής του άρθρου 6 πα.3 Ν.2664/1998 του κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.15377201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΥΗΩΩΕΩ-1Ρ5Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και βελτίωση σχολικών κτιρίων στη Δ.Κ. Ιωαννίνων 2016 - 2017».15376201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΠ2ΩΕΩ-859Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή και βελτίωση σχολικών κτιρίων στη Δ.Κ. Ιωαννίνων 2016 - 2017».15375201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΘΘΞΩΕΩ-ΠΦΡΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων».15374201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ6Δ5ΩΕΩ-9Ρ2Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων».15373201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΚΩΘΩΕΩ-ΡΚΧΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το από 20-4-2017 (αρ. πρωτ. 24542/5140) έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων.15372201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΦΦ6ΩΕΩ-7ΕΤΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 4.367,28€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.15371201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ξ9ΚΩΕΩ-ΕΒΥΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπόθεση Παπαηλιόπουλος Ιωάννης του Ηλίας και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 608,84€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.15370201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨΞΣΩΕΩ-ΤΦΧΈγκριση απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010.15369201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή608ΙΩΕΩ-ΥΙΧΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την από 13-3-2017 αίτηση του κ. Ευάγγελου Καρρά.15368201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΥΝΗΩΕΩ-ΑΕΓΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43979/30-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.15367201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ630ΩΕΩ-ΠΓ8Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43987/30-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.15366201728/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΟ14ΩΕΩ-7Ρ2Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. 249/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.15365201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΔΔ6ΩΕΩ-ΡΜΠΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 44031/30-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.15364201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ρ4ΓΩΕΩ-ΑΞΔΟρισμός Συμβολαιογράφου για την χορήγηση στον Δήμο Ιωαννιτών, αντίγραφο του υπ’ αρ. 9.089/1957 συμβολαίου του πρώην Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Γεωρ. Κυρκόπουλου, προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε διόρθωση Κτηματολογικής εγγραφής του Κτηματολογίου Ιωαννίνων και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 15€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. με κωδικό δαπάνης 00.6111.1.15363201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΣΖΒΩΕΩ-ΗΘ7Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.15362201728/4/2017
Οικονομική Επιτροπή67ΠΥΩΕΩ-ΔΞΞΔιάθεση πίστωσης ποσού 173,60€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τέσσερις (4) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων, σχετικά με την ανακοπή (άρθρου 933 ΚΠολΔ) του Δήμου Ιωαννιτών Κατά των 1) Σάββα Κυριακίδη του Αναστασίου,2) Συμεώνος Κυριακίδη του Σάββα, και 3) Χρήστου Κυριακίδη του Σάββα, κατοίκων όλων Ανατολής Ιωαννίνων (οδός Ιωαννίνων αρ.17-25) καθώς και στο υποκατάστημα Ιωαννίνων της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ με κωδικό δαπάνης 00.6116.14361201720/4/2017
Οικονομική Επιτροπή66ΕΒΩΕΩ-ΟΟ1Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών, ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.14360201720/4/2017
Οικονομική Επιτροπή73Η4ΩΕΩ-ΦΒ4Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών, ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.14359201720/4/2017
Οικονομική Επιτροπή667ΤΩΕΩ-ΖΤ1Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών, ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Ιωαννιτών.14358201720/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΡ4ΩΕΩ-ΡΗΤΨήφιση πίστωσης ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής οχημάτων του Δήμου Ιωαννιτών στον Κ.Α.20.6671.012 ποσό 13.098,14€, στον Κ.Α.20.6263.011 ΠΟΣΌ 3.991,32€ και στον Κ.Α.20.6264.011 ποσό 2.294,00€ (Σύνολο 19.383,46€).13357201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΣΖΩΕΩ-0ΒΜΣυμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. από 23% σε 24% για καταβολή δαπανών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αφορούν μετατοπίσεις και επεκτάσεις δικτύου έτους 2017.13356201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ4ΣΔΩΕΩ-ΑΝ5Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων Δημοπράτησης της μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών» .13355201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Υ5ΚΩΕΩ-Ρ66Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"».13354201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΖΣΩΕΩ-Β6ΗΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)».13353201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞΖ8ΩΕΩ-0Ν1Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: "Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής"».13352201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ψ2ΘΩΕΩ-Ξ0ΥΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)».13351201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3ΗΩΩΕΩ-ΞΗ3Ακύρωση των αποφάσεων 282-284-287-289/2017 της Οικονομικής Επιτροπής.13350201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9ΑΘΩΕΩ-4ΣΝΈγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00 € στον Κ.Α. 15.6261.003 «Εργασίες αποκατάστασης στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Οικισμού Γερακαρίου».13349201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή72Ζ5ΩΕΩ-ΟΞΓΔιάθεση πίστωσης 600,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αναβάθμιση μηχανημάτων καταμέτρησης χρημάτων».13348201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΠΜΥΩΕΩ-Π0ΛΈγκριση και διάθεση πίστωσης 3.000,00€ για «Προμήθεια μαρμάρων για επισκευή μνημείου πεσόντων στην ΤΚ Αμφιθέας.» Κ.Α.:15.6699.003.13347201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΤΠΕΩΕΩ-ΘΧΧΑκύρωση της 317/2017 απόφασης Ο.Ε. και αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης.13346201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΖΩΩΕΩ-1ΩΛΔιάθεση πίστωσης 4.030,00€ με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 20-6641.003) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».13345201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΛΨΡΩΕΩ-8ΛΗΔιάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 35.6117.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας».13344201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΜ1ΩΕΩ-ΣΙΑΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.13343201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡ4ΗΩΕΩ-Ν2ΖΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.13342201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΘΕΖΩΕΩ-ΒΧΣΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.13341201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘ32ΩΕΩ-Χ9ΓΔιάθεση πίστωσης 997,33€ με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 10-6279.201) για την προμήθεια υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός χαλιών –μοκετών (Διοικητικές Υπηρεσίες)».13340201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΘΦΚΩΕΩ-ΥΦ5Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΕΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 68.995,77 € με Φ.Π.Α.13339201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6060ΩΕΩ-Ν0ΑΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (5) στύλους και (5) φωτιστικά σώματα στην θέση «Χοτζάδια» της Τ.Κ. Πλατανιάς του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 5.500,56 € με Φ.Π.Α.13338201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή64ΡΛΩΕΩ-ΓΛΑΟρισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για απόδοση μισθίων και διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων.13337201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΤΔΝΩΕΩ-112Αποδοχή γνωμοδότησης (αρ. πρωτ. 21952/2403/6-4-2017) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την παροχή νομικής κάλυψης στον με το υπ’ αριθμ. Α.Β.Μ. Β13-466 και Α.Β.Ω. 1245/15 κλητήριο θέσπισμα της κας Εισαγγελέως Πλημ/κών Ιωαννίνων κατηγορούμενο.13336201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή75ΟΖΩΕΩ-8ΣΔΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 18424/1896/28-3-2017 αίτησης των κ.κ. Κων/νου Χαραλάμπους, Δημητρίου Κοσώνα και Χαϊκέ Ντάντσερ - Κοσώνα.13335201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Κ1ΛΩΕΩ-3ΘΒΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35293/15-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.13334201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ20ΜΩΕΩ-ΚΩΣΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35283/15-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.13333201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ40ΨΩΕΩ-ΑΟΖΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35311/15-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.13332201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΠΝ9ΩΕΩ-ΑΒΜΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35304/15-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.13331201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΥΚΩΕΩ-55ΧΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. ΙωάννΚάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35272/15-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.13330201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ξ8ΔΩΕΩ-ΞΜ6Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35260/15-03-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.13329201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Γ6ΩΩΕΩ-ΧΒΚΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ΄ αρ. 198/2015 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων των αιτούντων Δημητρίου Παπαγεωργίου του Ιωάννη, Γεωργίου Παπαγεωργίου του Ιωάννη και Χριστίνας Παπαγεωργίου του Ιωάννη.13328201711/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΓΜΙΩΕΩ-Π7ΗΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 17959-/1936/23-3-2017 αίτηση καταβολής αποζημίωσης της κας Σπύρου Σοφίας του Ελευθερίου, κατοίκου Ιωαννίνων (οδός Δεσποτάτου Ηπείρου αρ. 13-15) από πτώση της εξαιτίας μεταλλικής σχάρας σε βάση δέντρου σε πεζοδρόμιο- Διερεύνηση πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού.13327201711/4/2017
Οικονομική Επιτροπή70ΝΓΩΕΩ-ΞΘΒΈγκριση πρακτικών δημοπράτησης (Φάση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών) και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».1232620174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ι0ΝΩΕΩ-Δ1ΒΔιάθεση πίστωσης ποσού 199.999,70 € με Φ.Π.Α., έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» (Κ.Α. 20.6699.003).1232520174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΩΝΩΩΕΩ-ΞΑΝΔιάθεση πίστωσης ποσού 1.167.750,46 € με Φ.Π.Α., έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποέργο 3) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Κ.Α 60.7341.001).1232420174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Γ85ΩΕΩ-Β97Έγκριση Απόφασης Δημάρχου με θέμα Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης» με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος.1232320174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Η6ΖΩΕΩ-Ι2ΠΔιάθεση πίστωσης ποσού 10.023,20€ με Φ.Π.Α. για την εργασία με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Κ.Α. 00.6117.003).1232220174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ8ΒΝΩΕΩ-ΓΜΑΣύσταση Πάγιας Προκαταβολής σε υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.1232120174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕ20ΩΕΩ-5ΒΧΑνάκληση της 207/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ανατροπή των σχετικών πιστώσεων.1232020174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή78ΞΧΩΕΩ-ΥΡΠΔιάθεση πίστωσης 3.000,00 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή καυστήρων (Διοικ.Υπηρεσίες).1231920174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΔΞΩΕΩ-Γ8ΟΈγκριση και διάθεση Πίστωσης ποσού 5997,88€ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος σειράς προτεραιότητας για τη Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ322)» σε βάρος του Κ.Α. :70.03.7135.008».1231820174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή66Δ9ΩΕΩ-ΤΑΚΈγκριση και διάθεση πίστωσης 3.000,00€ για Προμήθεια μαρμάρων για επισκευή μνημείου πεσόντων στην ΤΚ Αμφιθέας.1231720174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΡΥΩΩΕΩ-75ΚΈγκριση και διάθεση πίστωσης 248,00€ για Συντήρηση κλειστού κυκλώματος και συναγερμών εργοταξίου του Δήμου.1231620174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή73ΕΩΩΕΩ-Α3ΞΈγκριση και διάθεση πίστωσης 3.100,00€ για Ευαισθητοποίηση κατοίκων μέσω εντύπων και ΜΜΕ (Εκτύπωση Φυλλαδίων µε οδηγίες για τη σωστή χρήση των βυθιζόμενων Κάδων Απορριμμάτων).1231520174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΧΘΠΩΕΩ-ΜΑΡΈγκριση του αρ.2 Πρακτικού αποσφράγισης φακέλου και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ» (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 7070/1391/08-02-2017) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.1231420174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΗ8ΓΩΕΩ-ΚΘΖΈγκριση πρακτικού ελέγχου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος» και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου».1231320174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΙ06ΩΕΩ-068Έγκριση του αρ. 3 / 2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 29680) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.1231220174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑ94ΩΕΩ-344Αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και εκ νέου διάθεση πίστωσης.1231120174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΖΧ7ΩΕΩ-Φ94Ψήφιση πίστωσης για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».1231020174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΠΗΩΕΩ-ΦΩ0Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».1230920174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩ34ΩΕΩ-ΓΨΔΈγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσών λόγω ρυμοτομίας (1.Ιωάννου Ιωάννη, 2.Οικονομίδη Ευφροσύνη και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου).1230820174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ4Υ8ΩΕΩ-ΠΧΟΈγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσών λόγω ρυμοτομίας (1.Γιάγκα Παναγιώτη και 2. Ζιάραγκα Αλεξάνδρα ).1230720174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΓΞ9ΩΕΩ-1ΡΚΔιάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017.1230620174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΜΟΔΩΕΩ-5ΒΤΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 111,60€ με ΦΠΑ από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για την πληρωμή της δικαστικού επιμελητή Θεσπρωτίας Φωτεινής Χρ.Μπόλωση.1230520174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9Ρ5ΩΕΩ-ΝΨΚΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 248,00€ με ΦΠΑ από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για την πληρωμή δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Ιουλίας Δ. Κουτσιουρούμπα.1230420174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Σ8ΘΩΕΩ-Ψ90Διάθεση πίστωσης 1.127,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» για δαπάνη μετακίνησης της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Γιώτη Γεωργίας και του Αντιδημάρχου Υποδομών και Ενέργειας κ. Λιόντου Ιωάννη στην Αθήνα για υποθέσεις του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου.1230320174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΠ1ΩΕΩ-Κ3ΜΈγκριση δαπάνης προμήθειας κλειδαριών και μηχανισμών επαναφοράς θυρών των καταστημάτων Αβέρωφ 3 και διάθεση πίστωσης ποσού 407,96 € σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».1230220174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ481ΩΕΩ-16ΚΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 223,20 € με Φ.Π.Α. για ενοικίαση και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Αρχιμανδρείου 5 Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».1230120174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΨΦΦΩΕΩ-ΚΚΡΑνάθεση εργασίας/υπηρεσίας - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 917,60 € με Φ.Π.Α. για τον καθαρισμό της οικίας Φερενίκης Καλούδη επί της οδού Αρχιμανδρείου 5 Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».1230020174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΔΟΓΩΕΩ-ΩΚΑΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 496,00€ με ΦΠΑ από το Κληροδότημα «Κωνσταντίνου Ιωαννίδη» για την πληρωμή του δικαστικού επιμελητή Αθηνών κ.Καλύβα Κων/νου.1229920174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Α7ΗΩΕΩ-810Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 124,00€ με ΦΠΑ από το Κληροδότημα «Κωνσταντίνου Ιωαννίδη» για την πληρωμή δικηγόρου Αθηνών κ. Ηλιάνα Π. Τζόκα.1229820174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Μ96ΩΕΩ-Λ07Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 372,00 € με Φ.Π.Α. για τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα στο τετραώροφο ακίνητο του κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» επί της οδού Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα.1229720174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ43ΨΩΕΩ-ΖΝΞΔιάθεση πίστωσης ποσού 332,32 € με Φ.Π.Α. από το Κληροδότημα «Αγλ. Χαραλάμπους» για την κάλυψη δαπάνης δημοσίευσης της προκήρυξης χορήγησης βοηθήματος γάμου έτους 2016 του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους».1229620174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ2Ψ9ΩΕΩ-ΡΣΘΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 987,00 € από το Κληροδότημα «Αγλ. Χαραλάμπους» για την πληρωμή κοινοχρήστων, διαμερισμάτων επί της οδού Ακαδημίας 12, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους.1229520174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣΑ9ΩΕΩ-4Χ0Έγκριση δαπάνης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος-Ανάθεση της προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».1229420174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΦΨΨΩΕΩ-Ψ1ΡΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.732,75 € από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για την πληρωμή κοινοχρήστων, γραφείων επί της οδού Πλατεία Ομονοίας 10 στην Αθήνα , ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου », μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.1229320174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΕΝΙΩΕΩ-4ΙΛΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.780,12 € από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για την πληρωμή κοινοχρήστων, γραφείων επί της οδού Αγ. Κων/νου 2 στην Αθήνα , ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου», για τους μήνες: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ και ΜΑΡΤΙΟ 2017.1229220174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΠ4ΗΩΕΩ-ΧΓΞΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.684,54 € από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για οφειλόμενα προς Κ/Ξ ΔΗΤΕ ΑΕ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Υπόλοιπο από τόκους υπερημερίας).1229120174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΞΕΨΩΕΩ-5Μ4Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 664,64 € από το Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου» για την πληρωμή δικηγόρου Αθηνών για εκπροσώπηση του Δήμου και παράσταση δίκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.1229020174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΕΨ1ΩΕΩ-ΝΣΗΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"».1228920174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή787ΒΩΕΩ-ΔΞ9Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Στατική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"».1228820174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ν8ΙΩΕΩ-26ΡΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)».1228720174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕΒΞΩΕΩ-ΓΙΡΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: "Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων)"».1228620174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΠΚΩΕΩ-ΕΜΗΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: "Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής"».1228520174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΚΕΧΩΕΩ-ΨΞΠΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: "Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής"».1228420174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΑΣΩΕΩ-91ΠΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)».1228320174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7Φ9ΔΩΕΩ-6Χ7Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)».1228220174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή62ΣΓΩΕΩ-1ΒΠΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών».1228120174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1Π0ΩΕΩ-ΜΧ1Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Ιωαννιτών».1228020174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΘΕ5ΩΕΩ-3ΛΛΈγκριση πίστωσης ποσού 1.100,11 € με Φ.Π.Α. για την επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στο τέρμα Αγιαννιώτικου στο Σταυράκι του Δ.Ι.1227920174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΞΔ0ΩΕΩ-ΔΑΚΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για μετατόπιση στύλου του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην οδό, Φιλικής Εταιρίας & Κοροτζή στα Καρδαμίτσια του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού ποσού 835,96 € με Φ.Π.Α.1227820174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΥΩΙΩΕΩ-ΞΛΘΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (6) στύλους και (6) φωτιστικά σώματα στην Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 6.654,34 € με Φ.Π.Α.1227720174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΝΩΜΩΕΩ-ΣΗ1Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στην Τ.Κ. Κρύας του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 1.108,56 € με Φ.Π.Α.1227620174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ0ΑΙΩΕΩ-ΥΞΑΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (3) στύλους και (3) φωτιστικά σώματα στην οδό Γ. Βλαχογιάννη στην περιοχή Πεντέλη του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 3.327,17 € με Φ.Π.Α.1227520174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΠΓΤΩΕΩ-ΝΔ5Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου με (2) στύλους και με δυο (2) φωτιστικά στην Οδό Τσεριτσιάνων 19 στο Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 2.218,11 € με Φ.Π.Α.1227420174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ν84ΩΕΩ-ΨΛΧΈγκριση πίστωσης του ποσού 4.436,22 € με ΦΠΑ για την επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (4) στύλους και (4) φωτιστικά σώματα στην οδό 21 Φεβρουαρίου στη Νεοκαισαρεία θέση Παναγία στο Κωλονιάτι του Δήμου Ιωαννιτών.1227320174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Φ18ΩΕΩ-813Έγκριση πίστωσης για την επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (1) στύλο και (7) φωτιστικά σώματα οδό Ακαδημίας 13 στην Ανατολή του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 1.108,56 € με Φ.Π.Α.1227220174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ94ΔΩΕΩ-7ΒΖΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στην θέση «Φτέρη» της Δ.Κ. Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 1.109,06 € με Φ.Π.Α.1227120174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΖΡΦΩΕΩ-ΠΞ9Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης (Φάση πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών) και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική» του Δήμου Ιωαννιτών.1227020174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΤΒΤΩΕΩ-Μ5ΚΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαιϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ.Ε. Μπιζανίου».1226920174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ζ0ΕΩΕΩ-ΚΨ6Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαιϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ.Ε. Μπιζανίου».1226820174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή677ΜΩΕΩ-ΞΓΚΣυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων (2016-2017)».1226720174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή614ΙΩΕΩ-823Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων (2016-2017)».1226620174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΥΙΚΩΕΩ-7ΙΔΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 9898/1059/28-2-2017 αίτηση των κ.κ. Τσιλίκη Σεβαστής του Δημητρίου, Τσιλίκη Μερόπης του Αναστασίου, Τσιλίκη Παναγιώτη του Αναστασίου και Τσιλίκη Σεβαστής του Αναστασίου.1226520174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ζ2ΨΩΕΩ-6ΥΟΑποδοχή γνωμοδότησης (αρ. πρωτ. 17589/1908/22-3-2017) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την παροχή νομικής κάλυψης στον με το υπ’ αριθμ. ΑΒΩ 1636/2013 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ιωαννίνων κατηγορούμενο.1226420174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ0Μ8ΩΕΩ-ΨΛΨΑποδοχή γνωμοδότησης (αρ. πρωτ.17587/1907/22-3-2017) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την παροχή νομικής κάλυψης στον με το υπ’ αριθμ. ΑΒΩ 1636/2013 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ιωαννίνων κατηγορούμενο.1226320174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΛΠΩΕΩ-Ν9ΓΈγκριση απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010.1226220174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΠ1ΩΕΩ-Ζ46Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6206/1243/3-2-2017 αίτηση του κ. Σιώζιου Παναγιώτη.1226120174/4/2017
Οικονομική Επιτροπή73ΘΜΩΕΩ-0ΓΨΔιάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μια (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Αθηνών, σχετικά με την υπόθεση κ. Ρούκα Ιωάννη και Ρούκα Χρήστου και κωδικό δαπάνης 00.6116.1226020174/4/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧΓ5ΩΕΩ-Κ7ΟΔιάθεση πίστωσης ποσού 434,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δέκα (10) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή Ιωαννίνων, σχετικά: 1.Με το θέμα «Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου και των Νομικών του προσώπων 2016-2018» και 2. Με θέμα «’Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και κατακύρωσης αποτελέσματος του ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2016-2018"» και κωδικό δαπάνης 00.6116.11259201728/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΒ7ΩΕΩ-Ι4ΒΜαταίωση της διαδικασίας διενέργειας του διετή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» συνολικού προϋπολογισμού 199.999,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και έλαβε Συστημικό Αριθμό : 39546.11258201728/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΤ4ΩΕΩ-81ΥΣύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.11257201728/3/2017
Οικονομική Επιτροπή616ΝΩΕΩ-Π1ΙΣυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΤΣΙΚΑ».10256201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣΩ4ΩΕΩ-Σ7ΩΈγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση κατασκευής και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ.ΚΑΤΣΙΚΑ».10255201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6912ΩΕΩ-Γ5ΨΣυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε.Περάματος».10254201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ4ΖΧΩΕΩ-2ΤΘΈγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε.Περάματος».10253201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΘΞΩΕΩ-ΜΗ0Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση αποτελέσματος του ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 –2018».10252201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΦ8ΚΩΕΩ-ΒΤΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 2016-2018».10251201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΔΝΠΩΕΩ-ΣΘΓΑκύρωση της 918/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.10250201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΥΛΜΩΕΩ-Τ7ΑΕκδίκαση ενστάσεων: Α)Του Κων/νου Τσαγκογιάννη κατά του από 22/11/2016 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το πακέτο Α΄ «Πετρέλαιο Θέρμανσης» και Β)Της εταιρείας Αικατερίνη Τσαγκογιάννη και Υιός Ο.Ε. κατά του από 22/11/2016 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το πακέτο Β΄ «Πετρέλαιο Κίνησης / Αμόλυβδη βενζίνη».10249201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΔΔΓΩΕΩ-Β1ΤΔιάθεση πίστωσης ποσού 7.254,00 € με Φ.Π.Α. για Μεταφορά των γραφείων & λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας(Κ.Α. 40.6414.002 ).10248201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3Κ0ΩΕΩ-Ζ7ΗΈγκριση και διάθεση πίστωσης 19.999,96€ για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών».10247201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1Χ3ΩΕΩ-ΣΧΚΈγκριση και διάθεση πίστωσης 19.999,96€ με Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού».10246201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒΒΡΩΕΩ-ΖΔΠΈγκριση διάθεσης πίστωσης 168.288,40€ με Φ.Π.Α. και τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών» με κωδικό ΟΠΣ «5000627» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020΄΄.10245201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή60ΙΡΩΕΩ-9ΒΥΈγκριση και διάθεση πίστωσης 23.615,80€ για υλοποίηση εργασιών με τίτλο « Διαφύλαξη Ευζωίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Ιωαννιτών».10244201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΒΒΩΕΩ-25ΑΈγκριση πρακτικού Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αμοιβή Κτηνιάτρων».10243201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή68ΜΦΩΕΩ-0ΧΥΑποδεσμεύσεις αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και εκ νέου διάθεση πιστώσεων.10242201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή668ΥΩΕΩ-ΠΥΔΚαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Σταυρακίου.10241201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΦΚΕΩΕΩ-ΧΕ9Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 15936/3169/16-3-2017 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών σχετικά με την υπόθεση Δημητρίου Καρατζά.10240201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΕΟΩΕΩ-0ΥΛΆσκηση αίτησης οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατά της 40/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.10239201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ξ5ΨΩΕΩ-Σ2ΟΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24392/22-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.10238201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ4ΞΣΩΕΩ-Ρ26Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24407/22-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.10237201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή75ΞΗΩΕΩ-5Ψ0Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24423/22-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.10236201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΜΘΙΩΕΩ-2Ο6Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24444/22-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.10235201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή72Φ3ΩΕΩ-ΜΥΨΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24452/22-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.10234201720/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝΚΙΩΕΩ-06ΜΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24432/22-2-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.10233201720/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Μ7ΜΩΕΩ-ΔΚΗΈγκριση πρωτογενών αιτημάτων και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής σε οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών στον Κ.Α 20-6671.012 ποσό 15.086,35€ και στον ΚΑ 20-6263.011 ποσό 4.546,34 € (Σύνολο 19.632,69 €).9232201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΕΒΔΩΕΩ-ΞΧΥΈγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων 38.000,00 € για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ».9231201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΠΓΥΩΕΩ-4ΣΙΈγκριση και διάθεση Πίστωσης ποσού 16.500,00€ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για την ολοκλήρωση του κλιματισμού του ισογείου του και αυτόματης εισόδου ΚΕΠ» σε βάρος του Κ.Α. :70.03.7135.007.9230201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΟΥ6ΩΕΩ-ΓΣΒΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών χώρων γραφείων Πολεοδομίας».9229201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΞΓΔΩΕΩ-ΕΘΨΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια περσίδων».9228201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΡΨΩΕΩ-Γ0ΒΔιάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση κλιματιστικού γραφείων πολεοδομίας –Κατσικάς».9227201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΔιάθεση πίστωσης για απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση λατομικών περιοχών τομέων II και IV τμήματος του δρόμου πρόσβασης σε αυτές καθώς και των ορίων του λατομείου ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ στους λατομικούς τομείς I,III,V.9226201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧΜ1ΩΕΩ-Ο1ΣΈγκριση και διάθεση πίστωσης 5.000,00 € σε βάρος του 10.6699.203 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για «Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση συστήματος ελέγχου δεξαμενών καυσίμων θέρμανσης».9225201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΛΜΥΩΕΩ-2Υ7Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μίσθωση μεταφορικών μέσων σε βάρος του ΚΑ 20.6234.001.9224201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΟ7ΩΕΩ-ΥΡΖΈγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων (114.250,00 €) για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)».9223201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΒΑΩΕΩ-ΥΟΩΈγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων (131.230,97) για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ».9222201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΩΚΘΩΕΩ-Δ5ΜΈγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2016».9221201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ν2ΥΩΕΩ-ΠΧ5Διάθεση πίστωσης 1.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.010 για την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού γηπέδου Ανατολής.9220201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΒΧΜΩΕΩ-ΞΛ0Διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 61.6662.002 του προϋπολογισμού του έτους 2017 για την <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ»ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ >.9219201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒΟΥΩΕΩ-8ΑΡΈγκριση του αριθμ. 2/01.03.2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 29680) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.9218201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΖΗΤΩΕΩ-ΟΥΝΈγκριση και διάθεση πίστωσης 11.000,00 € για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων» σε βάρος του Κ.Α.:.70.03.7133.001.9217201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Φ4ΔΩΕΩ-56ΒΔιάθεση πίστωσης ποσού 4.999,80 € για την προμήθεια με τίτλο «Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού».9216201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΞΩ6ΩΕΩ-ΔΩΑΈγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου».9215201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΚΞΥΩΕΩ-694Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης».9214201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓΥΗΩΕΩ-ΨΕΗΈγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης».9213201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓ0ΘΩΕΩ-ΩΣΓΈγκριση Απόφασης Δημάρχου αρ. πρωτ. 10484/2047/22-2-17 με θέμα Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος.9212201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΑΔΩΕΩ-1Ψ2Έγκριση Απόφασης Δημάρχου αρ.πρωτ.6299/1260/3-2-17 με θέμα Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος.9211201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή60ΩΑΩΕΩ-ΗΣΑΈγκριση Απόφασης Δημάρχου αρ. πρωτ. 6378/1277/3-2-17 με θέμα Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Ιωαννιτών» με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και διάθεση πιστώσεων ποσών (500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.002, 12.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.002, 2.027,42,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6641.002).9210201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΡΠΩΕΩ-ΒΡ3Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ».9209201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ4ΕΥΩΕΩ-Λ6ΤΈγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων ποσών (23.999,21€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.026, 14.996,73€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α., 02.30.6662.008, 14.999,85€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.007 14.999,98€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Εργοταξίου».9208201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΛΧΩΕΩ-ΒΚ2Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής σε Υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας (6.000,00 € - Κ.Α. 00.8251.006).9207201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Λ02ΩΕΩ-19ΣΈγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και διάθεση πιστώσεων ποσών (49.848,00€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.013 και 19.964,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6672.013 με Φ.Π.Α) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών».9206201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΔΑ7ΩΕΩ-Ρ6ΔΔιάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.212 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, για την «Συντήρηση μικροφωνικής αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου».9205201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή68ΨΖΩΕΩ-8ΦΕΔιάθεση πίστωσης ποσού 998,20 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.70.02.6276 και στον Κ.Α. 10.6276.200 ποσό 576,60€ με Φ.Π.Α του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, για την εκτέλεση της εργασίας / υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες Εκκένωσης Βόθρων».9204201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΦΙΥΩΕΩ-ΚΣΛΈγκριση πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς του Ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος.9203201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑ6ΛΩΕΩ-Λ50Διάθεση πίστωσης ποσού 3.868,80, με Φ.Π.Α. για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (Κ.Α. 02.70.02.6699.008).9202201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΚΣ8ΩΕΩ-ΑΚ1Διάθεση πίστωσης ποσού 7.998,00, με Φ.Π.Α. για την : «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (Κ.Α. 02.70.02.6117.002).9201201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Γ7ΦΩΕΩ-Θ2ΕΈγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για μετακίνηση υπαλλήλου.9200201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ε1ΑΩΕΩ-ΩΒΣΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.9199201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Η0ΙΩΕΩ-23ΔΈγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.9198201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ4ΩΑΩΕΩ-ΝΕ7Έγκριση δαπάνης ποσών 13.529,59€ για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικών εξόδων λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις 298/2012 Α.Μ.Π.Ι & 31/2011 Α.Μ.Π.Ι και Διάθεση ισόποσης πίστωσης.9197201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Β2ΞΩΕΩ-44ΛΔιάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.9196201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΚΦΑΩΕΩ-ΤΡΥΨήφιση πιστώσεων για την σύσταση παγίων προκαταβολών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Ιωαννιτών.9195201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘΕΙΩΕΩ-Τ991.    Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016.9194201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Υ9ΤΩΕΩ-Ξ4ΗΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.9193201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΛΦΒΩΕΩ-ΨΓ6Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων - μελετών.9192201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΙΗ0ΩΕΩ-2Ω9Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών - εργασιών.9191201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6Δ9ΖΩΕΩ-Χ0ΞΑνάθεση σε δικαστικό επιμελητή Αθηνών την εκτέλεση της υπ. αριθμ. 1356/2016 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και του συνταχθέντος απογράφου σχετικά με το ακίνητο της οδού Πρωτέως και Καλλιφρονά στην Αθήνα Κληροδοτήματος «Κων. Ιωαννίδη».9190201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΟΒΩΕΩ-ΔΜΕΕξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής προς τον Πρόεδρο για την ανάληψη χρημάτων από τα κληροδοτήματα που χειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών ως κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης.9189201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧ6ΓΩΕΩ-8ΧΞΈγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης Συμβούλου κ. Γιώτη Γεωργίας και του Αντιδημάρχου Υποδομών και Ενέργειας κ.Λιόντου Ιωάννη στην Αθήνα για υποθέσεις του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου.9188201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΠΔΩΕΩ-12ΣΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φ. Γιώτη».9187201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή711ΔΩΕΩ-Ν9ΚΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Κοτρώτσιου».9186201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΙΣΩΕΩ-1ΨΔΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ισμ. Τζαβέλλα».9185201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7Α8ΞΩΕΩ-Θ1ΦΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Σπ. Φιλίππου».9184201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6019ΩΕΩ-ΑΜΔ1.    Αποδοχή κληρονομιάς Ελένης Κανδηλά, ορισμός συμβολαιογράφου και διάθεση πίστωσης.9183201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ξ1ΦΩΕΩ-ΤΝΙΈγκριση πίστωσης ποσού 1.109,06 € με ΦΠΑ για την επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα στην περιοχή Βοτανικός του Δήμου Ιωαννιτών.9182201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΡΒ3ΩΕΩ-69ΣΈγκριση πίστωσης για την Επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (3) στύλους και (5) φωτιστικά σώματα και (1) παροχή ΦΟΠ στην περιοχή Βοϊδολίβαδο του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού ποσού 3.662,43 € με Φ.Π.Α.» .9181201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒ06ΩΕΩ-Ο3ΞΈγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Εφύρας – Βελουχιώτη)».9180201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ32ΡΩΕΩ-Ο0ΨΈγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Δ.Κ. Πλατανιάς από χώμα σε χόρτο».9179201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΗ0ΩΕΩ-ΕΣΖΈγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατακύρωσης Αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Εκπόνησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Ωρίμανση και Δημοπράτηση των Έργων στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».9178201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΔΔ1ΩΕΩ-ΚΨΥΈγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη του έργου: ’’Κατασκευή Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Δημιουργία Υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών’’.9177201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞΛΑΩΕΩ-Ι9ΘΈγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του έργου: «6/Θ Δημοτικό Σχολείο στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων/150 Μαθητών».9176201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΧΜΗΩΕΩ-6ΥΣΈγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του έργου: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιία».9175201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή64Υ3ΩΕΩ-Ξ7ΚΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση Όρων Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)» του Δήμου Ιωαννιτών».9174201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΔ09ΩΕΩ-ΒΩΓΔιάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή με κωδικό δαπάνης 00.6116, σχετικά με το υπ’ αρ. 9284/964/2-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας με θέμα «Επίδοση Αποδεικτικού» και διάθεση πίστωσης ποσού 42,16€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δημοσίευση σε φύλλο τοπικής εφημερίδας περίληψης μίας (1) επίδοσης δικαστικού επιμελητή Ιωαννίνων με κωδικό δαπάνης 00.6463.9173201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΧΑΥΩΕΩ-ΡΗΡΑποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Θεοδώρου Κρανά, σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης αποζημίωσης προς το Δήμο Ιωαννιτών από τις ιδιοκτησίες Χαρίκλειας Γιαννοπούλου Τσιάλλιου, Χρυσαυγής Γιαννοπούλου και Ελένης Γιαννοπούλου στην περιοχή «Λόφος Βελισσαρίου» Δήμου Ιωαννιτών. Συμπληρωματική της από 19-6-2016 Γνωμοδότησης (υπ’ αριθμ.343/2016 απόφαση Οικον. Επιτρ. Δήμου Ιωαννιτών).9172201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΔΗΡΩΕΩ-ΡΔΖΔιάθεση πίστωσης ποσού 130,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τρεις (3) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή Αθηνών σχετικά με την άσκηση αγωγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διόρθωση πρώτων Εγγραφών Κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου στην Δημοτική Αγορά Αγίου Νικολάου, που φέρονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και κωδικό δαπάνης 006116.9171201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή697ΞΩΕΩ-ΝΦΙΔιάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μια (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Αθηνών σχετικά με την από 13-12-2016 κλήση του Δήμου Ιωαννιτών κατά Ελληνικού Δημοσίου και κωδικό δαπάνης 00.6116.9170201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΥΞΒΩΕΩ-1ΝΟΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για οφειλή αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου προς τον κ. Γρηγόριο Τσαμπαλά, λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας τους με Κ.Α. 0131004 στο Ο.Τ. 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού.9169201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΡΟΕΩΕΩ-ΚΟΞΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για οφειλή αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου προς τους κ.κ Μπόζιο Αλ. κλπ, λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας τους με Κ.Α. 0132014 στο Ο.Τ. 58 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3215/324/23-1-2017 αίτησης των ανωτέρω κ.κ. Μπόζιου Αλ. κλπ.9168201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓΒΖΩΕΩ-ΛΚ3Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το αριθμ. πρωτ. 1710/336/361/16-1-17 αίτηση καταβολής αποζημίωσης της κας Μαρίας Λαζοκίτσιου του Ιωάννη, κατοίκου Ιωαννίνων (οδός Αγίας Άννας 3, Σεισμόπληκτα) λόγω τραυματισμού από αναφερόμενη επίθεση αδέσποτου σκύλου - Διερεύνηση πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού.9167201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή606ΒΩΕΩ-1ΠΒΔιάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μια (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή Αθηνών σχετικά με την υπόθεση κ. Βασιλείου Γεωργονίκου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κωδικό δαπάνης 00.6116.9166201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΠ7ΧΩΕΩ-Π0ΑΆνοιγμα προσφορών για τοποθέτηση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό 6-μηνης διάρκειας.9165201713/3/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΛΧΤΩΕΩ-Ζ6ΗΕκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών.9164201713/3/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΙΔΨΩΕΩ-7ΥΜΔιάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια ειδών διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων (Κ.Α.02.70.02.7135.003)8163201722/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓ0ΒΩΕΩ-Ρ7ΤΈγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Στέφανου Ζέρβα στην Στοκχόλμη Σουηδίας για συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου στην Έκθεση «Mediterranean Panorama» στις 16-19/03/2017.8162201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή73Ω9ΩΕΩ-Τ7ΠΣύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.8161201722/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΙΚΩΕΩ-ΔΙ2Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων.8160201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7Η3ΜΩΕΩ-Π9ΩΈγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημ. Καταστήματος στη θέση “Μητσιόπη” Τ.Κ. Μουζακαίων.8159201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6Φ9ΝΩΕΩ-Ζ0ΜΑνάκληση της υπ. Αριθ. 58/2017 Α.Ο.Ε. με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».8158201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6Χ0ΚΩΕΩ-ΧΟΣΔιάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια ειδών διαφύλαξης ευζωίας αδέσποτων ζώων (Κ.Α.02.70.02.7135.003)8157201722/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3ΤΨΩΕΩ-ΖΨΥΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής αγωγής» και ανάδειξη οριστικού μειοδότη.8156201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΧΗΨΩΕΩ-8ΝΝΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης» και ανάδειξη οριστικού μειοδότη.8155201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή63ΥΩΩΕΩ-4ΔΣΑκύρωση πρωτογενών αιτημάτων για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής σε οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών στον Κ.Α 20.6671.001 ποσό 2.409,63 € και στον Κ.Α.:20.6263.001 ποσό 1.320,60 €, λόγω μη εκτέλεσης.8154201722/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΙΠ2ΩΕΩ-ΥΘΚΈγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 619.000,00 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια διάφορων υλικών για τις ανάγκες του εργοταξίου για είκοσι τέσσερις (24)μήνες με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών & ψήφιση πίστωσης για το έτος 2017.8153201722/2/2017
Οικονομική Επιτροπή62ΥΜΩΕΩ-Φ6ΓΔιάθεση πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.8152201722/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡΟ1ΩΕΩ-6ΛΡΨηφίσεις πιστώσεων για ρυμοτομίες.8151201722/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘ5ΠΩΕΩ-ΖΧΙΛήψη απόφασης για την επαναδημοπράτηση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αμοιβή Κτηνιάτρων».7150201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1Γ5ΩΕΩ-ΓΟΗΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αμοιβή Κτηνιάτρων».7149201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ97ΧΩΕΩ-ΛΟΠΈγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ».7148201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΤΝΝΩΕΩ-ΓΚ1Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ».7147201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΑΒ9ΩΕΩ-ΓΚΘΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΣΙΚΑΣ».7146201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕ9ΗΩΕΩ-ΡΩ5Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο:«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”».7145201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή73ΨΑΩΕΩ-Ε75Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΑΒΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/87.7144201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΝΥΩΩΕΩ-ΓΗ8Διάθεση πίστωσης ποσού 19.950,00 ευρώ για «Υπηρεσίες εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση του Master Plan και την υποστήριξη και την διαχείριση της δράσης» στα πλαίσια της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III.7143201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΙΧ4ΩΕΩ-ΩΘ6Διάθεση πίστωσης ποσού 7.050,00 ευρώ για «Υπηρεσίες οργάνωσης συναντήσεων» στα πλαίσια της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III.7142201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1Λ9ΩΕΩ-8ΚΔΑνάκληση της υπ. Αριθ. 96/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Διάθεση πίστωσης ποσού 19.950,00 ευρώ για «Υπηρεσίες εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση του Master Plan και την υποστήριξη και την διαχείριση της δράσης» στα πλαίσια της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III» & αποδέσμευση των ποσών από τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού.7141201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή63Ξ6ΩΕΩ-Η9ΤΑνάκληση της υπ. Αριθ. 95/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Διάθεση πίστωσης ποσού 7.050,00 ευρώ για «Υπηρεσίες οργάνωσης συναντήσεων» στα πλαίσια της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III» & αποδέσμευση των ποσών από τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού.7140201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΜΒ3ΩΕΩ-275Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» - (Κ.Α. 20.6699.003).7139201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΓΣΩΕΩ-8Β4Έγκριση και Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών» - (Κ.Α. 30.6662.003).7138201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝΠΝΩΕΩ-8Σ5Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής αγωγής » και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.7137201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΤ41ΩΕΩ-Ο9ΘΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.7136201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΑνάκληση της υπ. αριθ.87/30-1-2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» - (Κ.Α. 20.6699.003)& και αποδέσμευση των ποσών από τους αντίστοιχους Κ.Α προϋπολογισμού έτους 2017.7135201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΑνάκληση των αριθμ.86/30-1-2017 Α.Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση και Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών» - (Κ.Α. 30.6662.003)και αποδέσμευση των ποσών από τους αντίστοιχους Κ.Α προϋπολογισμού έτους 2017.7134201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΡΧΩΕΩ-2Μ4Διάθεση πίστωσης ποσού 190.311,48 € με Φ.Π.Α., έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (υποέργο 4) της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» (Κ.Α 60.7341.002).7133201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΦΩ8ΩΕΩ-ΛΓ9Διάθεση πίστωσης για: 1ον) «Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση οδών βοσκοτόπων Τ.Κ. Λιγκιάδων» ποσού 7.000,00 € εις βάρος του Κ.Α.: 64.6233.002 2ον ) «Μίσθωση 3ον ) «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο Τ.Κ. Λιγκιάδων » ποσού 7.000,00 € εις βάρος του Κ.Α.: 64.6233.004 μηχανημάτων για αποκατάσταση προσβασιμότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Λιγκιάδων», ποσού 7.000,00 € εις βάρος του Κ.Α.: 64.6233.0037132201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΜΛ2ΩΕΩ-Χ1ΓΔιάθεση πίστωσης ποσού 22.325,18 € για την προμήθεια με τίτλο: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)».7131201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή68ΓΜΩΕΩ-Η4ΥΑνάκληση της υπ. Αριθ. 88/2017 Α.Ο.Ε. με τίτλο: «Έγκριση και Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του Εργοταξίου» & Αποδέσμευση ποσών από την υπ. Αριθ. 156/2017 Ε.Α.Δ.7130201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7Γ28ΩΕΩ-4ΨΙΔιάθεση πίστωσης ποσού 2.053,44 € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15.6063.006), 44.996,60 € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 20.6063.006), 7.856,24 € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 35.6063.006) & 539,65 € με Φ.Π.Α. (Κ.Α. 45.6063.005) για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας) – Συνεχιζόμενο 2016-2017.7129201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ5ΑΝΩΕΩ-Δ5ΘΔιάθεση πίστωσης ποσού 20.342,57 € για την Προμήθεια υλικών & εργασιών συντήρησης, στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Κοπάνων – (Κ.Α. 69.6662.002) – Συνεχιζόμενο 2016-2017.7128201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΞΖΩΕΩ-ΥΜΟΈγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 49.999,40 € με Φ.Π.Α. έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά για είκοσι τέσσερις (24)μήνες και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € με Φ.Π.Α. για το έτος 2017 – (Κ.Α. 30.6412.001).7127201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ξ7ΜΩΕΩ-ΣΛΨΔιάθεση πίστωσης ποσού 14.942,00 € με Φ.Π.Α. για Εργασίες Ταφής και Εκταφής – (Κ.Α. 45.6117.001).7126201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨ0ΕΕΩΕΩ-Τ1ΑΔιάθεση πίστωσης ποσού 4.997,20 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια Μηχανημάτων Πρασίνου – (35.7131.003).7125201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕ2ΨΩΕΩ-Α8ΕΔιάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δικτύου Αυτόματου Ποτίσματος – (Κ.Α. 35.6662.002).7124201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6Σ5ΗΩΕΩ-ΔΞ3Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κλωβοί μεταφοράς, δικτύων σύλληψης κ.λ.π.) – (Κ.Α. 70.02.7135.008).7123201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7Υ6ΙΩΕΩ-9ΗΒΔιάθεση πίστωσης ποσού 19.998,72 € με Φ.Π.Α. για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – (70.02.6699.007).7122201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΞΑΔΩΕΩ-ΓΘ1Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € με Φ.Π.Α. για την Απολύμανση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων – (Κ.Α. 70.02.6279.002).7121201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΗΤΝΩΕΩ-ΖΔ6Έγκριση Πρακτικού 1 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 29680).7120201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΞΔ6ΩΕΩ-Α9ΟΔιάθεση πίστωσης για πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.7119201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧ3ΕΩΕΩ-1Τ8Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευθ. Σούρλα».7118201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ83ΕΩΕΩ-4Υ7Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Βασ. Πυρσινέλλα».7117201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΤΒΝΩΕΩ-Π32Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημ. Κωσταδήμα».7116201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1Θ0ΩΕΩ-ΒΗΦΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρ. Κατσάρη».7115201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ξ7ΖΩΕΩ-ΓΣ1Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Κων/νου Ιωαννίδη».7114201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣ1ΞΩΕΩ-ΚΧΘΑποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Σπυρίδωνα Δριγκόπουλου σχετικά με τη δυνατότητα εξοφλήσεων οφειλών προς το κληροδότημα «ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ».7113201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΩ4ΨΩΕΩ-ΖΑΧΈγκριση πίστωσης ποσού 7.763,39 € με Φ.Π.Α. για την επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με (7) στύλους και (7) φωτιστικά σώματα στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου του Δ.Ι.7112201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή70ΣΡΩΕΩ-Φ7ΞΈγκριση πίστωσης ποσού 1.109,06 € με Φ.Π.Α. για την επέκταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Δημ.Κοτρώτσιου της Δ.Κ. Σταυρακίου του Δ.Ι. με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.7111201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ9ΩΟΩΕΩ-2ΚΩΈγκριση πίστωσης ποσού 1.109,06 € με Φ.Π.Α. για την επέκταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στα Καρδαμίτσια του Δ.Ι. με (1) στύλο και (1) φωτιστικό σώμα προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.7110201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΞΞ9ΩΕΩ-ΝΧΝΈγκριση πίστωσης ποσού 4.436,22 € με Φ.Π.Α. για την επέκταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Ηλία Βενέζη & Νίζνα στα Σεισμόπληκτα του Δ.Ι. με (4) στύλους και (4) φωτιστικά σώματα προμήθειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.7109201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή75ΞΣΩΕΩ-6ΑΜΨήφιση πίστωσης για την συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας 4Μ που χρησιμοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία – (Κ.Α. 30.6266.001 – 4.840,34 €).7108201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΖΚΦΩΕΩ-Υ4ΗΟρισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Πεζοδρομήσεις στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής» του Δήμου Ιωαννιτών.7107201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΦΑΩΕΩ-ΑΡ3Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «Στατική Μελέτη του έργου: «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών».7106201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ21ΚΩΕΩ-Ο0ΡΈγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση σύμβασης του έργου: «Βελτίωση – Αναβάθμιση Αθλητικών χώρων».7105201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ93ΘΩΕΩ-6ΥΦΔιάθεση πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μία (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή με κωδικό δαπάνης 00.6116, σχετικά με την εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών των Κων/νου Τσαγκογιάννη και της εταιρείας «Αικ. Τσαγκογιάννη και Υιός Ο.Ε» κατά των 879/2016 και 880/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.7104201713/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘ48ΩΕΩ-2ΙΖΔιάθεση πίστωσης ποσού 241,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για πέντε (5) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή με κωδικό δαπάνης 00.6116, σχετικά με το υπ’ αρ. 1762/161/16-1-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας με θέμα «Επίδοση Αποδεικτικού».7103201713/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΓΕ2ΩΕΩ-ΜΚΨΑνάκληση της υπ’ αριθ. 833/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών που αφορά την έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής – Κατσικάς».610220176/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΚΩ4ΩΕΩ-ΠΡΜΑνάκληση της υπ’ αριθ.936/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών που αφορά την έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και πλατειών».610120176/2/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΛΦΩΩΕΩ-ΤΘ3Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών» και κατακύρωση.510020172/2/2017
Οικονομική Επιτροπή728ΙΩΕΩ-ΖΓΛΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» και κατακύρωση.59920172/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΡΣΧΩΕΩ-Φ97Διάθεση πίστωσης ποσού 130,20 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τρείς (3) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή και κωδικό δαπάνης 00.6116 σχετικά με την εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών των Κων/νου Τσαγκογιάννη και της εταιρείας «Αικ. Τσαγκογιάννη και Υιός Ο.Ε» κατά των 879/2016 και 880/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.59820172/2/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΩ50ΩΕΩ-Α8ΕΈγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης ποσού 335,26 € (με Φ.Π.Α.) στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για σύνδεση του νέου πίλλαρ ηλεκτροδότησης των βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Ιωαννιτών.497201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΜΔΦΩΕΩ-Ν6ΖΔιάθεση πίστωσης ποσού 19.950,00 ευρώ για «Υπηρεσίες εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση του Master Plan και την υποστήριξη και την διαχείριση της δράσης» στα πλαίσια της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III.496201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΑΗ5ΩΕΩ-173Διάθεση πίστωσης ποσού 7.050,00 ευρώ για «Υπηρεσίες οργάνωσης συναντήσεων» στα πλαίσια της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III.495201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝΩΧΩΕΩ-ΡΗΤΔιάθεση πίστωσης ποσού 6.150,00 € με Φ.Π.Α., και έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης» για το υποέργο 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (5%) 2015-2016 της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α./FEAD) 2014-2020» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)» (Κ.Α 60.7341.005).494201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΥΧΩΕΩ-ΠΔ3Ανάκληση της αριθμ. 872/05.12.2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης» για το υποέργο 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (5%) 2015-2016 της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)» (Κ.Α 60.7341.005).493201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6Β3ΓΩΕΩ-4ΙΟΈγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για μετακίνηση του Ειδικού Συνεργάτη κ. Γιώργου Αντωνίου στην Αλμάδα της Πορτογαλίας (από 30/01/2017 έως 02/02/2017).492201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΑΙ7ΩΕΩ-Ζ9ΞΈγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για μετακίνηση του Προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φλούδα Βασιλείου, στην Αλμάδα της Πορτογαλίας (από 30/01/2017 έως 02/02/2017).491201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή665ΒΩΕΩ-ΤΧΘΕκδίκαση ένστασης του Κωνσταντίνου Τσαγκογιάννη , με αριθμό πρωτ. 39281/841/25-01-2017 κατά της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 2/2017 του πρακτικού 1/2017 .490201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ391ΩΕΩ-250Έγκριση και Διάθεση πίστωσης 180,00 € με Φ.Π.Α. για την Συμμετοχή μέσω Τηλεκατάρτισης για το Σεμινάριο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.489201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΈγκριση και Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες του Εργοταξίου».488201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΔιάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών Δημοτικού φωτισμού» - (Κ.Α. 20.6699.003).487201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΈγκριση και Διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών» - (Κ.Α. 30.6662.003).486201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΣΘΝΩΕΩ-Ο1ΕΟρισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών δι­ενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έ­τος 2017.485201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ι3ΚΩΕΩ-2ΡΑΈγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 712,76 ευρώ στην Ομόρρυθμη Εταιρία “Τσουμάνης Ανδρέας Ο.Ε.” σύμφωνα με το αριθμ. 1/2017 κοινό πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς (Κ.Α 00.6492.001).484201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3ΔΧΩΕΩ-ΙΙΡΈγκριση και διάθεση πίστωσης για δικαστικούς επιμελητές με αναθέσεις έτους 2016, ποσού 250,00 ευρώ στον Κ.Α 00.6116.483201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΟΤΧΩΕΩ-ΚΞ9Έγκριση και διάθεση πιστώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.482201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΗΚΖΩΕΩ-ΣΕΖΨήφιση πίστωσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού (3.100,00) ευρώ με απόδοση λογαριασμού για την πληρωμή ελέγχου ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων και αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας των επιβατικών και φορτηγών αυτ/των του Δήμου.481201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Δ8ΡΩΕΩ-40ΛΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών - εργασιών.480201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝΑΨΩΕΩ-ΦΥΓΜερική ανάκληση της υπ. αριθμ. 385/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παράγρ. 10).479201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΝΕΗΩΕΩ-ΟΩΦΑνάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο για αλλαγή όρων Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ).478201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Φ5ΕΩΕΩ-5ΨΝΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθ. Μπάρκα».477201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή75Ο5ΩΕΩ-9Ξ0Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φερ. Καλούδη».476201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ4ΣΔΩΕΩ-ΙΡΘΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αγλ. Χαραλάμπους».475201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Μ06ΩΕΩ-4Γ4Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Γ. Μουλαϊμίδη».474201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧ8ΙΩΕΩ-1ΦΛΣύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελ. Ζωγράφου».473201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΙΛΓΩΕΩ-ΝΑΘΈγκριση πίστωσης ποσού 977,95 € με Φ.Π.Α. για την μετατόπιση (2) στύλων στην οδό Φανερωμένης στο Νεοχωρόπουλο του Δ.Ι..472201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΤΟΖΩΕΩ-ΨΦ9Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς» του Δήμου Ιωαννιτών.471201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΑΤ9ΩΕΩ-ΨΝΓΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά το υπ’ αριθ. πρωτ. 200/60/16-1-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να ασκηθεί το κατάλληλο ένδικο βοήθημα για την προσβολή της υπ’ αριθμ. 16308/27-12-16 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ποσού 3.502,53 €, που καταλογίσθηκε σε βάρος του Δήμου και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 43,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μια (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή για την ως άνω υπόθεση και κωδικό δαπάνης 00.6116.470201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΕΞΠΩΕΩ-ΦΛΞΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με αριθμ. Ωρ. 179/2013 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Ιωαννίνων παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ιωαννίνων στη δικάσιμο μετ’ αναβολή της 28ης -02-2017 ο πρώην Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών κ. Δημήτριος Θεμελής του Θωμά με την ιδιότητα του ως Αντιδήμαρχος Δήμου Ιωαννιτών, για παράβαση καθήκοντος για υπόθεση που αφορά άδεια καταστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ανωτέρω κλητήριο θέσπισμα.469201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Φ8ΥΩΕΩ-ΝΤ6Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 75083/12074/01.12.2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δημοτική Κοινότητα Μαρμάρων του Δήμου μας και συγκεκριμένα στα τμήματα 708-707-706-1345-1055-1056-1349-708 εμβαδού 2018,42 τ.μ. με ΚΑΕΚ 20285001008, καθότι σύμφωνα με τη διανομή αγροκτήματος Σταυρακίου, έτους 1929, τα ανωτέρω τμήματα περιλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ. 1154 δημοτικό κληροτεμάχιο, και τη διόρθωση των αντίστοιχων κτηματολογικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο (δεδομένου ότι έχει γίνει εγγραφή στο όνομα αυτού που τέλεσε την κατάληψη) διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού για τον δικηγόρο 1.278,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον Κ.Α. :00.6111 και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού για τον δικαστικό επιμελητή 173,60€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τέσσερις (4) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή για την ως άνω υπόθεση και κωδικό δαπάνης 00.6116.468201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΩΡ0ΩΕΩ-Γ23Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 56262/5559/9-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να ασκηθεί το κατάλληλο ένδικο βοήθημα για καθορισμό τιμή μονάδος αποζημίωσης του Δήμου, λόγω ρυμοτομίας, από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 090611 στο Ο.Τ. 287 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής «Λασπότοπος» Δήμου Ιωαννιτών και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 86,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μια (1) κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή για την ως άνω υπόθεση και κωδικό δαπάνης 00.6116.467201730/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΖΧΕΩΕΩ-13ΧΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 63897/6414/29-9-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των αρχικών ιδιοκτητών Νικόπολου Στ. – Κων. – Βασιλικής).466201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΛ2ΔΩΕΩ-Ο6ΖΣυμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 824/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διάθεση πίστωσης ποσού 265,36€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και κωδικό δαπάνης 00.6111.465201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑ93ΩΕΩ-2Ι5Διάθεση πίστωσης ποσού 68,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για μια (1) κοινοποίηση (πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής) από δικαστικό επιμελητή και συγκεκριμένα στον κ. Αλέξιο Κοσίνα του Δημητρίου, κάτοικο Βασιλικής Ιωαννίνων και κωδικό δαπάνης 00.6116.464201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑ9ΑΩΕΩ-ΟΞΝΔιάθεση πίστωσης ποσού 130,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τρείς (3) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή, σχετικά με την άσκηση αγωγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διόρθωση πρώτων Εγγραφών Κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου στην Δημοτική Αγορά Αγίου Νικολάου, που φέρονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και κωδικό δαπάνης 00.6116.463201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΒΨΥΩΕΩ-ΡΑΚΔιάθεση πίστωσης ποσού 86,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δύο (2) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή και συγκεκριμένα στους: 1.Αγγελική Καραγιάννη και Χριστίνας Καραγιάννη, κατοίκων Ιωαννίνων, οδός Αλκέτα 4, την από 13-1-2017 (αρ. πραξ. κατ. 10/2017) αίτηση του Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για την δικάσιμο στις 5-4-2017 και κωδικό δαπάνης 00.6116.462201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ92ΝΩΕΩ-ΩΒΣΑποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Νικολάου Σιόντη, σχετικά με το αν θα πρέπει να ασκήσει παρέμβαση ο Δήμος Ιωαννιτών στην υπόθεση της αίτησης ακύρωσης με αριθμ. καταθ. Ε 201/12-1-2012 του Γεωργίου Γούσια κ.λ.π. (4) κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. με την οποία (αίτηση ακύρωσης) ζητείται η ακύρωση: α) του υπ’ αριθμ. 36849/19-10-2011 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας XXIII της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών (ν. Ιωαννίνων) στις περιοχές Ζευγάρια, Δροσιά, Πεντέλη, Τσιφλικόπουλο» (ΦΕΚ τευχ. Αναγκ. Απαλ/σεων και πολεοδομικών θεμάτων 310/7-11-2011), β) της υπ' αριθ. 25157/11-6-2010 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας XXIΙI του Δήμου Ιωαννιτών (ν. Ιωαννίνων) στις περιοχές Ζευγάρια, Δροσιά, Πεντέλη Τσιφλικόπουλο» και γ) κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς προς τις ανωτέρω πράξεως ή παραλείψεως της διοικήσεως, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 1.628,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον Κ.Α. :00.6111 και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 86,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δύο (2) κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή για την ως άνω υπόθεση και κωδικό δαπάνης 00.6116.461201730/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΥΚΘΩΕΩ-ΗΟΗΣύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.360201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή68ΕΨΩΕΩ-0ΣΙΈγκριση πρακτικών δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική».359201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή66ΑΜΩΕΩ-ΞΚΟΈγκριση της υπ. αριθ. 879/178 - 09/01/2017 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» και διάθεση πίστωσης ποσού 6.949,56€ στον ΚΑ 35.6233.007.358201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ8Ο6ΩΕΩ-ΡΞΥΔιάθεση πίστωσης ποσού 56,85 € για μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για την αλληλογραφία του Δήμου και ορισμός υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής – (Κ.Α. 10.6236.201).357201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΔΒΓΩΕΩ-2Σ6Καθορισμός Τελών κοινόχρηστου χώρου από υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες για το 2017 και εφεξής.356201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6Φ14ΩΕΩ-ΓΤΙΔιάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (για το έτος 2017) σε δύο ομάδες – (Κ.Α : 20 – 6263.012 ποσό 20.000,00 & Κ.Α : 30 – 6263.012 ποσό 4.800,00).355201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΙ3ΩΕΩ-ΦΘΧΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.354201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ζ9ΝΩΕΩ-Α06Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.353201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΘΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙΈγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και κατακύρωση.352201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΞΧ8ΩΕΩ-3ΨΕΈγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής».351201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΖΔΛΩΕΩ-976Διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € με Φ.Π.Α., έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος γηπέδων Δ.Κ. Σταυρακίου (ΣΑΤΑ) – (Κ.Α. 15.7135.001).350201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΙΩ6ΩΕΩ-ΨΩ9Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € με Φ.Π.Α. για την διενέργεια της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων Χρήσεως 2016 του Δήμου Ιωαννιτών» - (Κ.Α. 10.6142.101).349201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΝΝ7ΩΕΩ-Δ4ΤΈγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 €, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για αμοιβή Κτηνιάτρων – (Κ.Α. 70.02.6117.006).348201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΑΖΩΕΩ-ΥΗΩΈγκριση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλου και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδος», όπως αναφέρεται στη αριθ. πρωτ. 84695/14291/20-12-2016 Διακήρυξη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού.347201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΨΩ8ΩΕΩ-5ΟΝΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για την απόδοση των κρατήσεων των Χ.Ε.Π..346201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΛΚΖΩΕΩ-Θ44Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.345201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΓΑΑΩΕΩ-6ΝΘΈγκριση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.344201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΗΔ6ΩΕΩ-ΛΧΗΈγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση ποσών για τις πολυετείς δαπάνες.343201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΔΣΓΩΕΩ-ΟΟΒΟρισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση επιταγής απόδοσης μισθίου σε πρώην μισθωτή Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου Δήμου Ιωαννιτών.342201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΦΡΠΩΕΩ-ΩΤΙΑνάθεση σε δικηγόρο Ιωαννίνων για σύνταξη επιταγής απόδοσης μισθίου για πρώην μισθωτή Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου Δήμου Ιωαννιτών.341201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή691ΠΩΕΩ-ΜΙΘΟρισμός δικηγόρου Αθηνών για παράσταση δίκης και εκπροσώπηση του Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 1-2-2017 κατά του Δήμου Ιωαννιτών (Κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου).340201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΤ30ΩΕΩ-Φ60Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού -ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους».339201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΛΚ1ΩΕΩ-ΟΩΓΈγκριση του Ταμειακού Απολογισμού -ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα».338201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΕΝΩΩΕΩ-Χ42Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Γ. Μουλαϊμίδη».337201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧ3ΠΩΕΩ-ΤΚ8Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Δημ. Κωσταδήμα».336201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ1ΤΣΩΕΩ-Ψ28Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».335201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6Γ0ΡΩΕΩ-Η3ΠΈγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Σπ. Φιλίππου».334201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ3ΤΓΩΕΩ-ΧΑΡΈγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Ισμ. Τζαβέλλα».333201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΨΨ1ΟΩΕΩ-4Ξ5Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Ευθ. Σούρλα».332201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή60ΕΖΩΕΩ-ΧΦΥΈγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Βασ. Πυρσινέλλα».331201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΑΩΛΩΕΩ-ΕΨΨΈγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Χρ. Κατσάρη».330201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή65Β2ΩΕΩ-ΣΘ6Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Κ. Ιωαννίδη».329201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΣΥΥΩΕΩ-8ΩΠΈγκριση του Ταμειακού Απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου».328201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΔΦ7ΩΕΩ-ΟΗ2Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης (συνοπτικός διαγωνισμός) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κλωβών στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων».327201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή719ΘΩΕΩ-Ε2ΥΈγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».326201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Ζ6ΨΩΕΩ-815Έγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του έργου: «6/θ Δημοτικό Σχολείου Νεοχωροπούλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωροπούλου της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων/ 150 μαθητών».325201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΓΑΣΩΕΩ-ΡΛ8Έγκριση Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ”».324201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΘΚΜΩΕΩ-Ι5ΤΈγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση όρων  Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (ΚΟΜΒΟΣ ΕΦΥΡΑΣ - ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ)».323201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7Μ17ΩΕΩ-3ΓΟΑνάκληση της υπ’ αρ. 559/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός δικηγόρου.322201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΝΕΚΩΕΩ-ΧΨΝΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αριθμ.. πρωτ. 83947/7624/16-12-16 αίτησης επανεξέτασης της κας Αθηνάς Βέντζη.321201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή72ΥΗΩΕΩ-Θ20Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση αγωγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την διόρθωση πρώτων Εγγραφών Κτηματολογίου για τα ακίνητα του Δήμου στην Δημοτική Αγορά Αγίου Νικολάου, που φέρονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».320201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή71ΖΟΩΕΩ-ΞΛΖΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 203/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων των αιτούντων Αγγελικής θυγ. Γεωργίου Κωτσίνα χα. Γεωργίου Τσούρη κλπ.319201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή71Η0ΩΕΩ-6ΞΑΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 85463/7755/22-12-2016 αίτησης καταβολής αποζημίωσης από επίθεση αδέσποτων σκύλων για τις υλικές ζημίες που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΝΧ 8072 ιδιωτικής χρήσης όχημα του κ. Μάγκου Ιωάννη του Χρήστου, κατοίκου Ιωαννίνων (Χρ. Κάτσαρη 52) - Διερεύνηση πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού.318201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΧΘ3ΩΕΩ-ΨΚΖΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 198384/19-12-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.317201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή63ΝΒΩΕΩ-Θ1ΕΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 55175/5453/14-9-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Νικολάου Ντάρα).316201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή61ΔΖΩΕΩ-ΦΗ6Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 69183/6959/3-11-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Αναστασίου Ζιώγα).315201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩ2ΑΝΩΕΩ-ΘΒΚΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 67267/6759/18-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της Παρασκευής Μακρή).314201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΑΔ7ΩΕΩ-ΜΜ4Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με το υπ’ αρ. 111346/9970/6-12-2013 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της κας Λούκα Αλεξάνδρας).313201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΖΩΧΩΕΩ-ΘΦ7Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 40899/6387/24-06-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των ιδιοκτητών των κ.κ. Αλεξάνδρας Σίντου, Γεωργίου και Μιχαήλ Κωσταπάνου, Δημητρίου και Μυρτώς Μπαλαντάνη).312201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή631ΒΩΕΩ-237Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 23961/2297/22-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των ιδιοκτητών κ.κ. Ανδρέα Τσουμάνη, Ελένης Τσουμάνη - Ισιδωρίδη, καθώς και Αμαλίας και Μαρίνας Τσουμάνη).311201717/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Β. Μέγα στην Αθήνα.27685201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών στη Γερμανία - Διάθεση πίστωσης.27684201729/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο68ΦΑΩΕΩ-ΥΚΜΈγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) του Δήμου Ιωαννιτών.27683201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚαταβολή αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.27682201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Καθορισμός ωραρίου κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων, άνω των 3,5 τόνων, εντός της πόλης».27681201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Επανακαθορισμός παλαιών και καθορισμός νέων χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί με έδρα τα Ιωάννινα».27680201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εντός του Κάστρου».27679201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 1 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Κανονισμός κυκλοφορίας οχημάτων εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων».27678201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈκδοση ψηφίσματος για τους απολυμένους από τα καταστήματα «Καρυπίδης».27677201729/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΤΠΩΕΩ-ΗΦΧΈγκριση τροποποίησης των υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 50642/10700 & 68785/14701 συμβάσεων για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 - 2018».27676201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ν. Γκόλα στην Αθήνα.27675201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες καθ’ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, για το προσωπικό Διευθύνσεων του Δήμου Ιωαννιτών.27674201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΞΦ3ΩΕΩ-ΘΙ5Έγκριση της αριθ. 287/29-11-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1/1/25-01-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. βάσει του νέου Ο.Ε.Υ.)».27673201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΜεταφορά του υφιστάμενου οικογενειακού τάφου του κ. Λάζου Αντωνίου σε άλλο σημείο εντός του Νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Κοπάνων».27672201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 253.904,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ», αναδόχου: ΄΄Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.΄΄.27671201729/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο72Ι3ΩΕΩ-0ΦΚΠαραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (DELF)".27670201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΔΦ5ΩΕΩ-ΡΤΨΠαραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην Αδελφότητα Μεγάλου Περιστερίου ¨Λάκμος¨ για τη διεξαγωγή σεμιναρίου.27669201729/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών».26668201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση ΔΚ Κατσικάς».26667201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΤροποποίηση της  από 21/11/2013 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του Δήμου Ιωαννιτών και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κτιρίων του ΚΚΠ προς τον Δήμο Ιωαννιτών για τη λειτουργία δομών Κοινωνικής Φροντίδας.26666201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον «Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων Ανάπλασης Πλατείας Πύρρου».26665201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑπόφαση ίδρυσης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.26664201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της αριθ. 221/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».26663201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΖΛΧΩΕΩ-ΚΘΚΈγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Ιωαννιτών.26662201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΤροποποίηση της υπ’αριθ. 481/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.26661201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση υποδομών στις Δ.Κ. Σταυρακίου - Νεοχωροπούλου - Μαρμάρων».26660201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωροπούλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων».26659201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής».26658201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, του Δήμου Ιωαννιτών.26657201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ3ΒΓΩΕΩ-ΩΤ8Δ’ Κατανομή ποσού 329.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.26656201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην «Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων».26655201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στον «Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.26654201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (ΕSB).26653201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων κατά τα εξάμηνα κατάρτισης 2017 Β και 2018 Α.26652201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδαμιτσίων.26651201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.26650201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.26649201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.26648201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυσούλας Δήμου Ιωαννιτών.26647201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.26646201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.26645201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΧορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Γκότση Λεωνίδα του Ευαγγέλο.26644201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών» και ορισμός αναπληρωτή.26643201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας» Δήμου Ιωαννιτών (αρ. απόφ. Δ.Σ. 57/2017).26642201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚαθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας.26641201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚαταβολή αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.26640201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση διενέργειας απ΄ ευθείας διαπραγμάτευσης για την εργασία με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.ΛΠ.»26639201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση εκμίσθωσης ακινήτου.26638201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση παραχώρησης αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσελιού.26637201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕπιβολή δαπάνης για τον καθαρισμό από χόρτα που πραγματοποίησε ο Δήμος σε ιδιωτικά οικόπεδα σε βάρος υπόχρεων ιδιοκτητών.26636201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑνάκληση της με αριθμό 486/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.26635201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση διενέργειας της Εργασίας/Υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).26634201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ..26633201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕξέταση αιτήσεων για συνέχιση  μείωσης μισθωμάτων.26632201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Ξενοφώντα Δρόσου του Γεωργίου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.26631201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Παναγιώτη Ζιάρκα του Αναστασίου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.26630201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μάριου Κονταξή του Νικολάου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.26629201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔιαγραφή κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες.26628201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.26627201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2018.26626201723/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Παπαδιώτη στις Βρυξέλλες.25625201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και της Δημοτικής Συμβούλου κας Γεωργίας Γιώτη στην Κέρκυρα.25624201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης αποστολής Δήμου Ιωαννιτών στη Γερμανία κατά το διάστημα 3-7 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων Δράσεων Διπλωματίας Πόλεων σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το έτος 2017.25623201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λιόντου στη Θεσσαλονίκη.25622201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΠΘ9ΩΕΩ-Τ2ΥΈγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας».25621201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΓνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας του Δασαρχείου Ιωαννίνων.25620201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΟρισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου)» Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.25619201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ8ΚΟΩΕΩ-1Υ5Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς».25618201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΟΗ6ΩΕΩ-8Τ0Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας».25617201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΤ82ΩΕΩ-Β6ΛΈγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.25616201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΧορήγηση άδειας λειτουργίας  «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» εντός  υφιστάμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών»,  στην Τ.Κ. Κουτσελιού  του Δήμου Ιωαννιτών, ιδιοκτησίας του Σπυρίδωνα Αγγέλη, που λειτουργεί δυνάμει της  με μοναδικό αριθμό 1013555/20-7-2017 γνωστοποίησης.25615201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED με τίτλο: «Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand».25614201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ». (αρ.απόφ. 58/2017).25613201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) (αρ. απόφ. 34/2017).25612201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΔΗΚΩΕΩ-ΦΒ8Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».25611201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΤΧ6ΩΕΩ-Τ7ΒΈγκριση της αριθμ. 165/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για προσλήψεις με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών».25610201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΣΒΙΩΕΩ-ΜΙΤΑνάκληση της αριθμ. 492/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.25609201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί της απόφασης 1/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανταλλαγή δημοτικού ακινήτου.25608201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΧΥΒΩΕΩ-91ΜΔιαγραφή βεβαιωθέντων εσόδων προς συμμόρφωση σε Δικαστική απόφαση.25607201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Ελλάδας.25606201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Υ0ΡΩΕΩ-Β9ΑΑποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή - βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών».25605201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝΚΕΩΕΩ-2ΦΕΚαταβολή αποζημίωσης στον Σπυρίδωνα Ντίβα του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Οδηγών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.25604201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο678ΘΩΕΩ-4ΥΧΚαταβολή αποζημίωσης στον Χρήστο Κύργιο του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.25603201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων - πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης.25602201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΧΖΥΩΕΩ-ΕΒΡΈγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».25601201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΜΖΣΩΕΩ-Χ4ΥΥπαγωγή οφειλετών του Δήμου στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4483/2017.25600201716/11/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΤΖΩΩΕΩ-1ΔΗΈγκριση παραχώρησης χρήσης του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου Νεοχωρόπουλου στον Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων «Δουρούτη».25599201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΨ0ΝΩΕΩ-6ΗΩΈγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες καθ’ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, για το προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών.25598201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυνυπογραφή συμφώνου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών.25597201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑιτήματα εστιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα προβλήματα στέγασης, μετακίνησης και αδέσποτων ζώων που αντιμετωπίζουν στην Πανεπιστημιούπολη.25596201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Απολογισμού - Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) έτους 2016, του Δήμου Ιωαννιτών.24595201716/11/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ0ΣΡΩΕΩ-Ι33Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας στο δρόμο πρόσβασης προς υδραγωγείο Γορίτσας Ιωαννίνων».23594201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚόμβος Εγνατίας στην περιοχή Δρίσκου για τη σύνδεση με την Ε.Ο. Ιωαννίνων Μετσόβου.23593201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημαρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στην Κοζάνη.23592201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΤροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Ιωαννιτών.23591201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση κατασκευής ποδηλατικής πίστας (pumptruck) στο ΟΤ 211Α του Δήμου Ιωαννιτών.23590201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ξ4ΖΩΕΩ-ΨΥ5Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.23589201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΛΟ5ΩΕΩ-844Έγκριση πληρωμής δαπάνης για το σεμινάριο με θέμα: «Δαπάνες επιμόρφωσης ποσού για σεμινάρια» από ίδια έσοδα του Δήμου.23588201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΥΜ2ΩΕΩ-Ι4ΑΈγκριση της αριθμ. 256/27-10-2017 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) με θέμα: «Επιμήκυνση Χρόνου Αποπληρωμής Χορηγηθέντων Δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».23587201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση εκτός έδρας μετακίνηση της Αντιδημάρχου κ. Ε. Βασιλείου στις Βρυξέλλες για τις ανάγκες του προγράμματος «CitytoCity».23586201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ169ΩΕΩ-ΨΤ8Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών στην Κύπρο (αρ. αποφ. 539/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου).23585201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΜΞΒΩΕΩ-Σ47Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση του αντιδημάρχου κ. Ν. Γκόλα στο Sindelfingen της Γερμανίας (αρ. αποφ. 538/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου).23584201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Β. Μέγα στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.23583201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα στην Αθήνα.23582201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.23581201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΤροποποίηση της αριθ. 102/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιτροπής εκδίκασης προσφυγών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.23580201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδοχή εγκριτικής πράξης για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες».23579201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Ιωαννιτών με την πόλη Kiryat-Ono του Ισραήλ.23578201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΥΡ6ΩΕΩ-Α0ΡΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου – Περάματος – Νήσου».23577201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο65ΘΡΩΕΩ-ΒΘ7Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οριοθέτηση δημοτικών εκτάσεων στο αγρόκτημα Κατσικά Δ.Ε. Παμβώτιδας».23576201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΗΩΩΕΩ-ΧΕ8Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Κατσικάς».23575201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ484ΩΕΩ-ΜΡΨΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».23574201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο64Κ7ΩΕΩ-ΚΥΝΈγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων».23573201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΟρισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Κοσμηράς από χώμα σε χόρτο».23572201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΟρισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση αθλητικών υποδομών Δ.Ε. Παμβώτιδος».23571201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΟρισμός Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδου (9Χ9) στο Αθλητικό Κέντρο Περάματος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΣΚΑΣ».23570201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΟρισμός Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς».23569201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΛΠΝΩΕΩ-ΨΛΙΧορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.23568201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘΜΛΩΕΩ-ΤΓ0Σύσταση Συμβουλευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Πρωτογενούς Τομέα.23567201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Πρίσκα Νικολάου του Γεωργίου.23566201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοEγκατάσταση συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων στο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.23565201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΜΒΒΩΕΩ-930Κατανομή πίστωσης 329.420,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ κατανομή).23564201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΔ4ΗΩΕΩ-Κ04Κατανομή πίστωσης 231.100,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».23563201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο663ΝΩΕΩ-Α5ΝΜεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.23562201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών» (Τροποποίηση της με αριθ. 484/2014 Απόφασης του Δ.Σ. Δ. Ιωαννιτών.)23561201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΘΤΝΩΕΩ-ΟΡΗΈγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» (αριθ. απόφασης 79/2017).23560201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για σεμινάρια θεατρικής αγωγής και λόγου(αριθ. απόφασης 79/2017).23559201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ι5ΕΩΕΩ-ΕΑΥΈγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Συνέδριο «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία Εφόρων Αρχαιοτήτων.23558201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ7ΥΔΩΕΩ-ΔΓΚΈγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Ιωαννιτών».23557201730/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο64ΛΛΩΕΩ-Μ63Αποδοχή Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης πρώην υπαλλήλου ΚΕΦΟ.23556201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚΩ8ΩΕΩ-ΩΡ8Έγκριση διενέργειας των προμηθειών με τίτλο: α. Προμήθεια σαρώθρου, β. Προμήθεια Επιβατικών Οχημάτων.23555201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδέσμευση υπολειπόμενων ποσών από Α.Α.Υ για “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”, που δεν θα χρησιμοποιηθούν.23554201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση επιστροφής ποσού 103,72€στο Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου».23553201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛήψη απόφασης για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης 3.000.000 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.23552201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛήψη απόφασης επί αιτήματος για διαγραφή ή μείωση  προστίμου για κατάληψη δημοτικής έκτασης.23551201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Βασιλείας Μηλιώνη για ανταλλαγή τμημάτων αγροτεμαχίων  στη Δημοτική Κοινότητα Περάματος.23550201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση εκμίσθωσης  δημοτικής έκτασης για τη φιλοξενία πυλώνα αναμεταδότη κεραιών.23549201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου  ως περιοχή αεραθλητικών δραστηριοτήτων.23548201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚαθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις.23547201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔιαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.  23546201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΘ2ΡΩΕΩ-ΡΑΔΈγκριση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.23545201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΩΔΛΩΕΩ-ΒΣΥΑνάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 68/2011 για την μεταφορά διαχείρισης των χώρων στάθμευσης πίσω από το ρολόι της κεντρικής πλατείας παλιοί στρατώνες.23544201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚαθορισμός τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2018.23543201730/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΕ3ΔΩΕΩ-51ΥΜεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.22542201712/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥ3ΥΩΕΩ-Ι6ΜΣυζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων για τις συντάξεις χηρείας.22541201712/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο750ΣΩΕΩ-ΘΥΑΟρισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.22540201712/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΗΩ4ΩΕΩ-ΣΓΤΈγκριση μετακίνησης αποστολής του Δήμου Ιωαννιτών στην Κύπρο.22539201712/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΛΓΒΩΕΩ-ΡΟ2Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Γκόλα στο Sindelfingen της Γερμανίας για συμμετοχή στην Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.22538201712/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και των Αντιδημάρχων κ.κ. Νικολάου Γκόλα και Παντελή Κολόκα στην Αθήνα (08 -10/10/2017).22537201712/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Γκόλα στην Αθήνα (02 - 04/10/2017).22536201712/10/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙΦΗΩΕΩ-ΖΙΔΈγκριση διενέργειας της δράσης: «Διοργάνωση μουσικής - θεατρικής παράστασης με θέμα: “Λεβεντογέννα Ήπειρος”» και διάθεση πίστωσης (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου).22535201712/10/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ψ69ΩΕΩ-919Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πανελλήνιο συνέδριο αρτοποιών και διάθεση πίστωσης.21534201727/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ6ΜΕΩΕΩ-ΚΟ7Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση της δράσης: «Διοργάνωση μουσικής - θεατρικής παράστασης με θέμα: ΄Λεβεντογέννα Ήπειρος΄ στα Ιωάννινα στις 14-10-2017».21533201727/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.20532201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΞΝ8ΩΕΩ-ΑΗΧΑντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.20531201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών, Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων & Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» για την πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων - Συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης και διαβίωσης».20530201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών, Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών για την πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων - Συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης και διαβίωσης».20529201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ12ΚΩΕΩ-ΞΧ9Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών & Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών».20528201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΣ4ΩΕΩ-Ψ26Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής του Γεωργίου Μήτση στη Δημοτική Πινακοθήκη και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.20527201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΤΨ8ΩΕΩ-5Φ9Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (Δ.Ε. Ιωαννίνων).20526201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΚΔΓΩΕΩ-ΒΣΚΠαραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου - Κόμβος Βογιάννου)».20525201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο67ΦΛΩΕΩ-Υ75Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική Μελέτη του Έργου: Βασική Αρτηρία πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου)».20524201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Μ41ΩΕΩ-ΘΜΧΈγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων - Νεοχωρόπουλου - Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών».20523201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΓΜΡΩΕΩ-ΠΚ1Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών (υπερβατικού, λόγω ΦΠΑ και αναθεώρησης) του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων - Νεοχωρόπουλου - Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών».20522201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΩΙΨΩΕΩ-ΠΨΖΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Eργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ».20521201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ9ΡΕΩΕΩ-Δ1ΧΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών».20520201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ2Ρ4ΩΕΩ-5ΞΟΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής».20519201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ47ΗΩΕΩ-ΩΗΓΤροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.20518201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΓ6ΚΩΕΩ-ΓΤ0Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.20517201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΤΩΖΩΕΩ-Ξ4ΒΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.20516201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 Πρακτικού 3/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου και οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Χ. Τρικούπη και Μ. Αγγέλου» (ΕΠΖ 92/2017).20515201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 6 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Κατάργηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ρώμα 17» (ΕΠΖ 86/2017).20514201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα για αλλαγή πλευράς στάθμευσης στην οδό Οπλαρχηγού Πουτέτση» (ΕΠΖ 85/2017).20513201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στην είσοδο του 27ου Δημοτικού Σχολείου» (ΕΠΖ 84/2017).20512201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 5 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων κατά μήκος του οδοστρώματος της οδού Χαριλάου Τρικούπη 38 έως και 32 στα Ιωάννινα» (ΕΠΖ 83/2017).20511201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα για τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στην οδό Νεοφ. Δούκα στα Ιωάννινα» (ΕΠΖ 82/2017).20510201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα για τοποθέτηση ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στη συμβολή των οδών Γλυκιδών 1α και Ανδρονίκου στο κάστρο Ιωαννίνων» (ΕΠΖ 81/2017).20509201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 εκτός ημερησίας του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων κυλίνδρων στη συμβολή των οδών Δόμπολη 3 και Λαμπρίδη στα Ιωάννινα» (ΕΠΖ 80/2017).20508201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 12 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στη διασταύρωση των οδών Παπαρηγοπούλου και Διονύσου στα Κάτω Μάρμαρα» (ΕΠΖ 77/2017).20507201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 11 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στην οδό Πατσιμάδη 6 στα Ιωάννινα» (ΕΠΖ 76/2017).20506201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 10 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) επί της οδού Αιακιδών 26 στα Ιωάννινα» (ΕΠΖ 75/2017).20505201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 5 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Κατάργηση θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου έμπροσθεν καταστήματος COSMOTE στα Ιωάννινα» (ΕΠΖ 69/2017).20504201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Εξέταση αιτήματος για διεύρυνση ωραρίου εισόδου στους πεζοδρόμους» (ΕΠΖ 67/2017).20503201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση πινακίδας για μείωση ταχύτητας στην άνοδο της οδού Μυρτιάς στην Ανατολή Ιωαννίνων» (ΕΠΖ 66/2017).20502201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 1 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αλλαγή πλευράς στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κουντουριώτη» (ΕΠΖ 65/2017).20501201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘΓΧΩΕΩ-Η56Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».20500201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΜΩΨΩΕΩ-ΩΟ1Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Π.Ε.Ι. έτους 2017».20499201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ο1ΒΩΕΩ-Υ95Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ».20498201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΦ7ΦΩΕΩ-05ΓΈγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».20497201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΝΡ6ΩΕΩ-ΒΩΔΈγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).20496201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο69Σ7ΩΕΩ-Μ4ΗΑνάκληση της αριθ. 348/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ιωαννιτών».20495201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΤΨΓΩΕΩ-Ζ9ΖΈγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC» του Δήμου Ιωαννιτών.20494201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ934ΩΕΩ-ΕΙΤΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».20493201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο9ΨΦΔΩΕΩ-4ΧΣΈγκριση της αριθμ. 165/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) με θέμα: "Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για προσλήψεις με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών".20492201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΤΠ6ΩΕΩ-ΒΩΔΈγκριση της αριθμ. 158/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) με θέμα: «Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».20491201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΦΜ7ΩΕΩ-Κ9ΖΈγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα «Ενημέρωση σε θέματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και διάθεση πίστωσης.20490201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΤΑ8ΩΕΩ-ΧΕΕΈγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και διάθεση πίστωσης.20489201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΣΤΝΩΕΩ-Ε2ΓΈγκριση της υπ’ αριθμ. 869/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.20488201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ2ΝΠΩΕΩ-ΡΧΔΤροποποίηση των υπ. Αριθ. 69/2016 με τίτλο: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων» & 380/2016 Α.Δ.Σ. με τίτλο: «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη πολιτιστικών αναγκών Δ.Ε. Ιωαννίνων».20487201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο68Β2ΩΕΩ-ΒΙΑΕπιβολή δαπάνης για τον καθαρισμό από χόρτα που πραγματοποίησε ο  Δήμος σε Ιδιωτικά οικόπεδα σε βάρος των υπόχρεων ιδιοκτητών.20486201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΗΙΧΩΕΩ-ΟΕΕΕπιστροφή ποσού από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 20485201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘ6ΠΩΕΩ-ΤΚ0Λύσης μίσθωσης και έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης ακινήτου.20484201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛήψη απόφασης περί μείωσης ή μη  Μισθώματος   Σχολικού κλήρου «Βατιάς».20483201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων μισθωμάτων.20482201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΠΑΙΩΕΩ-427Επιστροφή ποσού παραβόλου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.20481201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο63ΠΛΩΕΩ-042Επιστροφή ποσού από Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο (4.588,60 €).20480201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Υ3ΒΩΕΩ-5ΜΜΈγκριση εκμίσθωσης  δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε. Περάματος για την κατασκευή «πρόχειρων» καταλυμάτων για σταυλισμό ζώων».20479201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ14ΦΩΕΩ-641Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.20478201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο64ΟΜΩΕΩ-9ΛΓΟλοκλήρωση της διαδικασίας για τη «χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου οικονομικά αδυνάτων ορφανών κοριτσιών της πόλεως των Ιωαννίνων ή αν δεν υπάρχουν και του νομού Ιωαννίνων» από το Κληροδότημα «Αγλαΐα Χαραλάμπους» έτους 2016.20477201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝΦΗΩΕΩ-8ΧΣΈγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (Βοήθημα Γάμου έτους 2017), από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους» .20476201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο60Χ7ΩΕΩ-7Ν8Ακύρωση Χρηματικού Εντάλματος και διαγραφής Φύλλου Εκκαθάρισης - παραστατικού για καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο εγκεκριμένο Ρ.Σ περιοχής «Πεδινής» Δ.Ι λόγω αλλαγής δικαιούχου της αποζημίωσης».20475201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ2ΓΚΩΕΩ-ΘΘΑΔιαγραφές – διορθώσεις παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών.20474201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΦΘ2ΩΕΩ-ΞΞΕΒεβαιώσεις ποσών ύστερα από έκδοση απόφασης οριστικής τιμής μονάδας, λόγω ρυμοτομίας.20473201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της 707/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.20472201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚ5ΠΩΕΩ-ΨΒΥΑναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.20471201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Α1ΡΩΕΩ-5ΛΨΤροποποίηση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 63/2015 με θέμα: "Αποδοχή χρηματοδοτήσεων υποέργων μέσω της ΣΑΕ 571 Του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της ΣΑΕΠ 030 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου".20470201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΣΠΜΩΕΩ-4Δ0Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: "Ανακατασκευή Εφύρας και άλλων οδών στην περιοχή - Β΄ φάση".20469201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Τ2ΕΩΕΩ-8ΔΙΑποδοχή απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω της ΣΑΕΠ 030. του έργου: "Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών - Β' Φάση".20468201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝΤ4ΩΕΩ-Σ3ΧΈγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017.20467201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΧΧΥΩΕΩ-50ΨΑναπροσαρμογή του ύψους του Δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων υδάτων για το έτος 2017 και εφεξής.20466201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ2Ρ7ΩΕΩ-Φ9ΓΈγκριση διάθεσης πίστωσης για φιλοξενία στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.20465201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ215ΩΕΩ-Δ86Έγκριση υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με κωδικό 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.20464201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ83ΨΩΕΩ-2ΚΞΑποδοχή της υπ. αριθμ  πρωτ: 2086/7-09-2017 απόφασης ένταξης «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5008059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.949.105,00 € και εγγραφή  στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών.20463201720/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ36ΙΩΕΩ-ΖΔΗΕνημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - Κόμβος Βογιάννου)» και τροποποίηση του τίτλου του έργου που αναφέρεται στην πρόσκληση».20462201720/9/2017
Δημοτικό Συμβούλιο75ΙΤΩΕΩ-ΙΤΛΥποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017, σύμφωνα με το Ν.4479/17.1946120177/9/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Ελ. Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις Μεταφορές «ICTR ’17».18460201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ2ΠΛΩΕΩ-0ΨΓΈγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Ελ. Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε ημερίδα με τίτλο: «Βιώσιμη κινητικότητα στους ΟΤΑ».18459201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΧΖΑΩΕΩ-Υ4ΤΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα του Δημ. Συμβούλου κ. Ευθ. Χρυσοστόμου στην Αθήνα.18458201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΖΣΨΩΕΩ-Β7ΑΈγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Γκόλα στην Αθήνα.18457201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο73ΡΔΩΕΩ-ΥΝΧΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Πάτρα για συνάντηση με το Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε.18456201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο61ΨΧΩΕΩ-6ΞΤΈγκριση διοργάνωσης έκθεσης φωτογραφίας του Τσέχου φωτογράφου Jindrich Streit στη Δημοτική Πινακοθήκη και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.18455201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΔΠ3ΩΕΩ-ΣΦ3Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών οικ. έτους 2017 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου Ν. Ιωαννίνων.18454201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο72ΩΔΩΕΩ-ΞΞΕΠαρέμβαση σε τμήμα χωματόδρομου δημοτικής έκτασης στην εκτός σχεδίου περιοχής Μαρμάρων.18453201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΜΛ6ΩΕΩ-Γ96Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη».18452201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ409ΩΕΩ-Λ2ΨΈγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Κατσικάς».18451201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΩ2ΗΩΕΩ-Ε1ΖΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε. Ιωαννίνων».18450201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ4Η3ΩΕΩ-ΕΚΔΈγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών».18449201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΖΣΣΩΕΩ-79ΡΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».18448201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΦΖΗΩΕΩ-Τ10Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου» Άνω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών.18447201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Φ0ΦΩΕΩ-Γ14Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη».18446201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΝΠΒΩΕΩ-ΨΕ8Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών».18445201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΠΘΙΩΕΩ-ΗΓΖΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Κατσικάς».18444201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του καλαμιώνα της Λίμνης Παμβώτιδας».18443201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΓΑΖΩΕΩ-ΟΝΜΑύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4368/2016.18442201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ4ΔΑΩΕΩ-ΦΩΞΑντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.18441201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο75Τ8ΩΕΩ-Τ0ΧΔιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.18440201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο97ΜΠΩΕΩ-ΤΥΕΔιάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για στοχευμένη παρουσία - προβολή των Ιωαννίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmediapresence). (Κ.Α. 00.6431.001).18439201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο60ΝΤΩΕΩ-ΓΛΜΑνάκληση της υπ’ αριθμ. 371/2017 ΑΔΣ με θέμα: «Διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για στοχευμένη παρουσία - προβολή των Ιωαννίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmediapresence). (Κ.Α. 00.6431.001)».18438201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 11 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΚ 7958 στην οδό Κουντουριώτη στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 90/2017.18437201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 10 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΝ 6420 στην οδό Πλαπούτα στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 89/2017.18436201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 9 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, με αριθμό κυκλοφορίας INN 1270 στην οδό Λαμποβιτιάδη στα Ιωάννινα». (ΕΠΖ 88/2017.18435201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 8 Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδού Ακαδημίας». (ΕΠΖ 87/201718434201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚαθορισμός αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).18433201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑίτημα για εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).18432201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΥποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).18431201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της αρ.120/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής με θέμα: «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».18430201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙΥΔΩΕΩ-Μ3ΜΈγκριση της αρ. 167/02-08-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Δίδακτρα εκπαιδευτικών τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών: Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Κ.Δ.Α.Π., για το διδακτικό έτος 2017-2018».18429201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΧΕΛΩΕΩ-ΖΒΕΈγκριση της αρ. 166/02-08-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».18428201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο67Τ3ΩΕΩ-ΡΡ0Έγκριση της αρ. 9/204/13-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων με θέμα: «Λήψη απόφασης για 2η παράταση ισχύος της με αριθμό 3/82/15.4.2016 απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ με θέμα: Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών».18427201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝΘΤΩΕΩ-4ΚΘΧορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. Σαρρέα Νατάσσα σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο επί της Πλατείας Μαβίλη (Θέση άγαλμα).18426201725/8/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6151ΩΕΩ-ΛΦΑΑύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4368/2016.18425201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοEπί αιτήματος των κατοίκων της Τ.Κ. Περάματος σχετικά με την καταβολή τελών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.18424201725/8/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Αγία Νάπα της Κύπρου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 33ου Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.17423201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ0Ε8ΩΕΩ-ΣΥ5Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Β. Μέγα στην Κρήτη για τη συμμετοχή της στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών 7 - 10 Σεπτέμβρη 2017 στα Χανιά.17422201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΡΤΜΩΕΩ-0ΗΖΚαθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Ιωαννιτών.17421201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ6Φ8ΩΕΩ-ΥΜΠΚαθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ. για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών κατά το σχολικό έτος 2017-18.17420201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΣΝ1ΩΕΩ-6ΗΔΧορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON - PANAFONA.E. (Πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.17419201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΙΑΗΩΕΩ-Ε5ΧΧορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON - PANAFONA.E. (Πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.17418201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Κ12ΩΕΩ-3Ω4Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών.17417201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΝΖΩΕΩ-ΞΚ1Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής».17416201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ031ΩΕΩ-38ΩΈγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών».17415201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΠΥΣΩΕΩ-ΙΒΘΈγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οριοθέτηση δημοτικών εκτάσεων στο αγρόκτημα Κατσικά Δ.Ε. Παμβώτιδας».17414201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΨΞΩΩΕΩ-0ΦΓΈγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας».17413201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΣΝΡΩΕΩ-ΡΥΤΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Παμβώτιδος».17412201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΩΠΟΩΕΩ-ΝΑΟΈγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου.17411201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΦΦ7ΩΕΩ-ΧΨ1Ορισμός επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου παλιού Δημοτικού Σχολείου και Κοινοχρήστων Χώρων εντός Οικισμού Χαροκοπίου.17410201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΡΕΙΩΕΩ-ΛΒΗΟρισμός επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Παλαιού Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς».17409201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΟ1ΩΕΩ-ΞΥΗΟρισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση Εσωτερικής Οδοποιίας στον Οικισμό Ανατολής».17408201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΥΖΩΕΩ-ΜΩΚΟρισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης δικτύου Δ.Ε. Ανατολής».17407201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΚΡΓΩΕΩ-Ζ7ΜΟρισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. του Δήμου».17406201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ9ΝΖΩΕΩ-ΚΙ7Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στον Οικισμό Λυκοστόμου».17405201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΦΗ5ΩΕΩ-ΜΞ5Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην περιοχή κατασκευής του έργου: ’’6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου στην Τ.Κ. Νεοχωρόπουλου της Δ.Ε. Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων/150 μαθητών (Πρ. Σύμβ. Α.Π. Θεσ/κης & Δ. Ιωαννιτών)».17404201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΑΤΥΩΕΩ-ΟΜΠΈγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση των υδροδυναμικών συνθηκών και των παραμέτρων σχεδιασμού στο παραλίμνιο αστικό μέτωπο».17403201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΞΘΖΩΕΩ-ΤΝΖΈγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών.17402201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ6ΝΩΩΕΩ-ΦΘΥΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδου 9Χ9 στο αθλητικό κέντρο Περάματος ‘’Γεώργιος Πρίσκας’’».17401201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ9ΚΝΩΕΩ-8ΥΑΤροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.17400201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑπόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου.17399201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕνημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ. Κ. Αμπελιάς, Δ. Ιωαννιτών».17398201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕνημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 18.928 (ήτοι 126 ισοδύναμα) πατρογονικών ορνίθων, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ. Κ. Δροσοχωρίου, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».17397201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕνημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφισταμένου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρωεκπομπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ», του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».17396201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΔΗΘΩΕΩ-ΡΓ0Λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων σχολικού έτους 2017-2018.17395201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ76ΗΩΕΩ-Ω6ΙΕξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Έκτακτη Γενική συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).17394201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΦΡ9ΩΕΩ-ΡΚΑΈγκριση της αριθ. 55/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» με θέμα: «Αναμόρφωση 4η Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».17393201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της αριθ. 18/2016 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.) με θέμα: «Ισολογισμός ΔΕΠΕΙ 2016».17392201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της αριθ. 146/28-06-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».17391201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της υπ’ αριθ. 139/16-06-2017 απόφασης με θέμα: «Απολογισμός έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».17390201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.17389201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝ63ΩΕΩ-594Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη δραστηριοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών.17388201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝΧΟΩΕΩ-Σ91Έγκριση διενέργειας των προμηθειών:   i. «Προμήθεια γραφικής ύλης, προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά, προμήθεια αναλωσίμων για fax», ii. «Προμήθεια ανατυπώσεων, προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (Άρθρο 86 Ν. 4412/2016).17387201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΓΓΞΩΕΩ-69ΒΔιαγραφή οφειλής από κατασκευή πεζοδρομίου.17386201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Θ8ΟΩΕΩ-91ΞΠερί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αίθουσας στο Πνευματικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Λιγκιάδων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιγκιάδων.17385201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ7Β2ΩΕΩ-ΛΛ5Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών.17384201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ4ΤΤΩΕΩ-Ι1ΗΔιαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ ποσού 3.516,04€.17383201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΚΓΦΩΕΩ-1ΑΟΔιαγραφή οφειλών από χρήση Κοινοχρήστου χώρου.17382201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ6ΠΣΩΕΩ-ΚΡ3Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων.17381201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Μ20ΩΕΩ-5Ι9Έγκριση επιστροφής ποσού 829,30 ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Κρατικός παιδικός σταθμός στο Βοτανικό του Δήμου Ιωαννιτών» (Ε.Π.Θ-ΣΤ-Η 2007-2013).17380201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ8ΕΦΩΕΩ-Σ6ΝΔωρεάν Παραχώρηση έκτασης στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), για το έργο: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιωαννιτών».17379201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ0ΒΗΩΕΩ-ΛΛ5Συμμετοχικός προϋπολογισμός  στον Δήμο Ιωαννιτών.17378201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο621ΗΩΕΩ-ΞΩ0Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της πράξης: «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για διεξαγωγή «Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων: Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων».17377201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΙΩΦΩΕΩ-ΘΨΥΑποδοχή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8201-13/07/2017 απόφασης ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Πράξης: «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5001678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.500.000,00€.17376201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΞΩΡΩΕΩ-Α5ΣΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της «Ανάπλασης Πλατείας Πύρρου» ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη της διαδικασίας για διεξαγωγή «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων Ανάπλασης Πλατείας Πύρρου».17375201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΚΧΔΩΕΩ-ΦΤ1‘Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών ως Επικεφαλής εταίρου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Χρηματοδοτικoύ Μηχανισμoύ: EEA GRANTS (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ)) – NORWAY GRANTS με τίτλο URBAN JOB COMMANDOS - Fighting Unemployment.17374201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαράταση απαγόρευσης κυνηγίου περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών.17373201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΠ40ΩΕΩ-6Χ6Διάθεση πίστωσης ποσού 51.993,20€ για δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα» στο εξωτερικό, στο πλαίσιο διπλωματίας πόλεων. (Κ.Α. 70.02.6474.001).17372201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ9ΨΙΩΕΩ-ΔΧ9Διάθεση πίστωσης ποσού 14.880,00 € για στοχευμένη παρουσία - προβολή των Ιωαννίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmediapresence). (Κ.Α. 00.6431.001).17371201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ1ΧΘΩΕΩ-ΗΩΔΧορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Λεβέντη Λεμονιά του Λάμπρου.17370201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ9ΒΕΩΕΩ-Η7ΞΧορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Παπαδοπούλου Αναστασία του Ευθυμίου.17369201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΡΣ5ΩΕΩ-22ΓΧορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Κατέρη Στέφανου του Χρήστου.17368201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Μ5ΚΩΕΩ-53ΤΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΖΩΗ ΕΠΕ» για τοποθέτηση πινακίδων.17367201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 5 του Πρακτικού 2/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Τοποθέτηση πινακίδων στη Δ.Κ. Ανατολής».17366201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΕΞ6ΩΕΩ-8ΓΣΣυζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας δημοτικού νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Κοπάνων.17365201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο71ΚΠΩΕΩ-ΞΦ0Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Θεοδωρίκα Ανδρονίκης στην κενωθείσα θέση επί της οδού Αρχ. Μακαρίου (έμπροσθεν ΚΕΠΑΒΙ) της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.17364201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΤροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 151α και 151β. (ΕΠΖ 62/2017).17363201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο612ΗΩΕΩ-17ΖΤροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ 51 του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών. (ΕΠΖ 63/2017).17362201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 3/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπου στο ΟΤ262 και του παλιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο ΟΤ 94Α.17361201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΜΦΣΩΕΩ-ΚΘΛΤροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ 543 στην περιοχή Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών.17360201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘΨΜΩΕΩ-5ΤΛΣύναψη νέων συμβάσεων στην υπηρεσία καθαριότητας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/17.17359201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο61ΩΓΩΕΩ-Η13Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικών με την καθαριότητα.17358201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυμπαράσταση του Δήμου Ιωαννιτών στο αίτημα του Δήμου Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.17357201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο60ΞΡΩΕΩ-4Φ7Λήψη απόφασης για τη δικαστική λύση της εταιρείας με την επωνυμία: Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου ‘‘EPIRUS BIC”.17356201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έργο Υποκατηγορίας Α1, ομάδα 1η) που αφορά στην τροποποίηση του τμήματος «Πεδινή - Δροσοχώρι» (2.1-2.2) της Εγνατίας Οδού, σχετικά με το σταθμό διοδίων Παμβώτιδας και τον Α.Κ. Παμβώτιδας, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας.17355201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της υπ’ αριθ. 156/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.17354201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΖΨΩΕΩ-54ΓΈγκριση μετακίνησης της Aντιδημάρχου κ. Βασιλείου στη Βιέννη, μετά από πρόσκληση του Δήμου Βιέννης.17353201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ξ5ΥΩΕΩ-ΩΔΠΈγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας» Δήμου Ιωαννιτών και του Γηροκομείου Ζωσιμάδων Ιωαννίνων όπως περιγράφονται στην Προγραμματική Σύμβαση.17352201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠρόσληψη δύο (2) Ειδικών Επιστημόνων για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020».17351201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΓ31ΩΕΩ-ΠΦ1Ανάκληση της υπ’ αριθ. 332/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την μίσθωση ακινήτου Ευζώνων 25, στο οποίο στεγάζεται το 17ο Νηπιαγωγείο.17350201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΔΑΩΩΕΩ-ΖΧΦΑντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.17349201724/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Τ4ΙΩΕΩ-Β32Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμου Ιωαννιτών και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ιωαννιτών.17348201724/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και των Αντιδημάρχων κ. Αθ. Μανταλόβα και κ. Ν. Γκόλα στην Αθήνα.16347201719/7/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΩΠΕΩΕΩ-3ΕΖΈγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2017.16346201719/7/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ548ΩΕΩ-ΨΙΖΑπ΄ ευθείας ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης – βενζίνη αμόλυβδη)» σε βάρος του πακέτου Β του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού.14345201721/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο78ΞΖΩΕΩ-Ξ32Ψήφισμα στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα.14344201721/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΒΘΩΩΕΩ-9ΜΒΈγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μπέγκα και των Αντιδημάρχων κ.κ. Ν. Γκόλα και Αθ. Μανταλόβα στην Αθήνα.13343201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ4ΗΕΩΕΩ-5Κ2Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαδιώτη στην Καβάλα.13342201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο706ΡΩΕΩ-ΙΚΟΤροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.13341201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΜΕ9ΩΕΩ-ΒΣΙΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη».13340201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΚΩ9ΩΕΩ-Π73Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση συνδετήριας οδού οικισμού Γαϊδουρόραχης με το δρόμο Λογγάδων - Βασιλικής» του Δήμου Ιωαννιτών.13339201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ162ΩΕΩ-ΗΩ6Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ.Κ. Λιγκιάδων» του Δήμου Ιωαννιτών.13338201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΔΞΓΩΕΩ-850Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών».13337201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΘΘΤΩΕΩ-ΝΘΞΟρισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Περάματος».13336201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΟνοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ιωαννιτών.13335201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΦΔΩΕΩ-3ΒΧΈγκριση προσλήψεων, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.13334201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ο3ΟΩΕΩ-ΚΙΨΈγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μπιζανίου.13333201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ6Γ1ΩΕΩ-ΔΚΛΈγκριση Παράτασης Μίσθωσης ακινήτου Ευζώνων 25, στο οποίο στεγάζεται το 17ο Νηπιαγωγείο.13332201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Σ28ΩΕΩ-4ΥΞΈγκριση Παράτασης Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου και του 24ου Νηπιαγωγείων Ιωαννίνων.13331201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΟΘ9ΩΕΩ-ΓΣΥΈγκριση Παράτασης Μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος ‘‘Α. Παπάζογλου’’, στο οποίο στεγάζονται το 1ο και το 12ο Νηπιαγωγεία.13330201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 Πρακτικού 3/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Δημιουργία χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων στην πλατεία Α. Παπανδρέου».13329201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΛΩΘΩΕΩ-ΟΣΙΣυζήτηση και λήψη απόφασης για αριθμό αδειών και οριοθέτηση θέσεων άσκησης Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου για το 2017, ύψος και τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση στο Δήμο Ιωαννιτών.13328201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΒ8ΔΩΕΩ-7Δ1Έγκριση επιχορήγησης ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.13327201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΠΤΘΩΕΩ-7ΜΕΈγκριση επιχορήγησης Α.Σ. «Προοδευτική Περάματος».13326201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙ7ΖΩΕΩ-63ΧΈγκριση επιχορήγησης Α.Σ. Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννενα.13325201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΓΧΚΩΕΩ-Μ2ΛΔιαγραφή εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωση.13324201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΩΚ7ΩΕΩ-Π91Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων έργου.13323201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδοχή της υπ' αριθμ. 476/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό τιμή μονάδος αποζημίωσης του Δήμου, στο Ο.Τ. 273 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής «Λασπότοπος» Δήμου Ιωαννιτών.13322201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδοχή της υπ' αριθμ. 478/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ιδιοκτησία της κας Χρυσάνθης Τσαμπαλά με Κ.Α. 0130057 στο Ο.Τ. 37 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού.13321201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΧ7ΙΩΕΩ-650Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.13320201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ξ1ΦΩΕΩ-ΘΜΚΑποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων: α) "Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (Δ.Ε. Ιωαννίνων) - Β΄ φάση", β) "Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών - Β΄φάση και της ΣΑΕΠ 530 για την εκτέλεση του έργου: "Εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης αγροτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Κρυόβρυσης".13319201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔιαγραφή οφειλής από τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου.13318201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔιαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα και δικαστικά έξοδα.13317201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΩΗΝΩΕΩ-ΔΜ6Περί Επιβολής δαπάνης για τον καθαρισμό   από τα χόρτα που πραγματοποίησε  ο Δήμος σε  ιδιωτικό οικόπεδο  σε βάρος των υπόχρεων Ιδιοκτητών.13316α201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕξέταση αίτησης  για συνέχιση  μείωσης μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Λιγκιάδων.13316201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση Σχεδίου: «Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας Δήμου Ιωαννιτών και Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού».13315201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο61ΛΓΩΕΩ-4ΜΔΟρισμός τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως αρμόδιας υπηρεσίας λειτουργίας και επίβλεψης της πράξης: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας».13314201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΚΣΥΩΕΩ-ΥΒΟΈγκριση πραγματοποίησης συνάντησης υποδοχής και τεχνικών εργασιών των εταίρων του έργου MotivateMed που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στις 21-22 Ιουνίου 2017.13313201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΦΚ3ΩΕΩ-ΣΔΡΈγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Νέο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου του Δήμου Ιωαννιτών» στην Πρόσκληση με κωδικό 41/2017 "Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης", στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».13312201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο67Ψ7ΩΕΩ-ΗΨΓΑναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας.13311201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΗΓΥΩΕΩ-37ΙΈγκριση της αριθ. 135/30-05-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για το μήνα Αύγουστο 2017».13310201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο71Ο4ΩΕΩ-Ν0ΧΈγκριση της αριθ. 133/30/05/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Λειτουργία θερινού τμήματος στο Εικαστικό Εργαστήρι και καθορισμός διδάκτρων».13309201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ394ΩΕΩ-47ΖΈγκριση της αριθ. 62/01/06/2017 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, με θέμα: «Συμπαραγωγή για την «Μήδεια» του Ευριπίδη: καθορισμός τιμής εισιτηρίων».13308201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο664ΩΩΕΩ-59ΜΕπιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.13307201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕκχώρηση δικαιώματος κατεδάφισης κτιρίου επί ακινήτου του Δήμου.13306201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ71ΤΩΕΩ-62ΦΈγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2017.13305201712/6/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ν19ΩΕΩ-Ρ26Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 253.904,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) του έργου: «Αναβάθμιση – Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου – Περάματος – Νήσου».13304201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ3ΨΕΩΕΩ-ΙΧΘΈγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φ. Τσουμάνη και του Αντιδημάρχου κ. Ι. Λιόντου στην Αθήνα.13303201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Θ. Γιωτίτσα στην Αθήνα.13302201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 1 Πρακτικού 3/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Πορεία Τουριστικών Λεωφορείων εντός της Πόλης».13301201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 6 του Πρακτικού 1/2017 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με τίτλο: «Αίτημα της Ν. ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης επί των οδών Χατζηπελλερέν και Καλούδη στα Ιωάννινα».13300201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΛεωφόρος Νιάρχου.13299201712/6/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδεσμεύσεις υπολειπόμενων ποσών από Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”, που δεν θα χρησιμοποιηθούν.12298201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ρ7ΩΩΕΩ-Φ92Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου, στη θέση "Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία"» στην Πρόσκληση με κωδικό 41/2017 "Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης", στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».12297201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Γεωργίας Γιώτη σε Κέρκυρα και Λάρισα.12296201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΗΒ3ΩΕΩ-9ΞΗΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος HΟRΙΖΟΝ 2020.12295201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΘΔΘΩΕΩ-94ΓΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στην Αθήνα.12294201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΙΔΗΩΕΩ-ΗΛ9Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντ. Κολόκα στην Αθήνα.12293201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΠΗ8ΩΕΩ-ΞΓΨΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.12292201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο68ΦΦΩΕΩ-ΧΦΖΠρομήθεια υλικών συντήρησης έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης και διάθεση πίστωσης.12291201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση δαπάνης για τη συσκευασία - μεταφορά εκατόν σαράντα εννέα (149) έργων της συλλογής του Χρήστου Δαγκλή από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα.12290201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΥΓΛΩΕΩ-0ΧΑΈγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας του Στέφανου Πάσχου στη Δημοτική Πινακοθήκη, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Φωτομετρίας.12289201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο67ΖΧΩΕΩ-06ΦΑπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου η έκθεση «Ορίζοντες» που απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες και φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών, της Ελλάδας και του Εξωτερικού.12288201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6726ΩΕΩ-6Ρ7Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης-προβολής της πόλης των Ιωαννίνων στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου.12287201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΝ7ΕΩΕΩ-ΜΑ6Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας.12286201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Χ13ΩΕΩ-ΔΚ0Τροποποίηση της αριθ. 480/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)».12285201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΕΖ4ΩΕΩ-ΦΦΖΣυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.12284201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο9ΨΑΤΩΕΩ-ΙΛΕΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Βελτίωση – συντήρηση Υποδομών Δήμου Ιωαννιτών».12283201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚ0ΞΩΕΩ-ΔΞΒΈγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».12282201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ζ8ΔΩΕΩ-ΔΛΙΈγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC» του Δήμου Ιωαννιτών».12281201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΣΔ5ΩΕΩ-Ξ3ΖΈγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς» του Δήμου Ιωαννιτών.12280201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο9ΟΓΠΩΕΩ-9ΑΤΈγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: “Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς”.12279201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Κ5ΘΩΕΩ-ΨΜΜΟρισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» .12278201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΘ3ΩΕΩ-ΥΞΦΟρισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΟΑΣΙΣ».12277201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΑΑΓΩΕΩ-ΛΘΟΠαραλαβή της μελέτης με τίτλο: Γεωτεχνική μελέτη του έργου: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση ¨Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιείᨻ η οποία είναι υποστηρικτική για την σύνταξη μελετών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.12276201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΟΟ9ΩΕΩ-Ρ6ΞΠαραλαβή της μελέτης με τίτλο: Γεωτεχνική μελέτη του έργου: «6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρόπουλου της Δ.Ε. Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 150/μαθητών» η οποία είναι υποστηρικτική για την σύνταξη μελετών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.12275201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΠΩ7ΩΕΩ-ΚΨΣΠαραλαβή της μελέτης με τίτλο: Στατική μελέτη του έργου: «6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρόπουλου της Δ.Ε. Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 150/μαθητών».12274201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΔΑΦΩΕΩ-8ΚΡΕκδίκαση ένστασης που αφορά το έργο: «Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Κ. Ανατολής».12273201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΡΛΠΩΕΩ-ΘΦΚΤροποποίηση της αριθμ. 77/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση παραχώρησης χώρων του κλειστού Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας στην Τοπική Κοινότητας Κρύας και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας».12272201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΖΟΛΩΕΩ-ΟΔ3Προσθήκη προσωνυμίας στο 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.12271201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο672ΒΩΕΩ-Δ5ΖΚατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β΄ κατανομή).12270201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΑΘ6ΩΕΩ-4ΒΖΚαθορισμός θέσεων στάθμευσης δίκυκλων οχημάτων στην περιοχή της Πλ. Μαβίλη και στην οδό Αβέρωφ.12269201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο72ΗΒΩΕΩ-ΝΚΙΜετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Μητροκώστα Σοφίας χήρας Χρήστου (ΘΠ) στην κενωθείσα θέση σε τμήμα του οικοπέδου 39 στο ΟΤ Γ467Α επί της οδού Λεπενιώτη και Εφύρας, της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών.12268201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ6Μ7ΩΕΩ-2ΘΓΜετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου Ανυφαντή Βασιλείου του Κων/νου (ΑΜΕΑ) στην κενωθείσα θέση επί της οδού Λ. Γράμμου 49, της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.12267201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΘΜ9ΩΕΩ-77ΟΑπομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Αράπη-Ακαδημίας & Καλιάφα (γωνία) της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.12266201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ892ΩΕΩ-Τ1ΣΑπομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται σε θέση πλησίον της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων της Δημοτικής Κοινότητας Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών.12265201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ373ΩΕΩ-592Αποδοχή εγκριτικής πράξης για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο έργο: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και εγγραφή του στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017.12264201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ314ΩΕΩ-Ν15Έγκριση της αριθ. 112/27-04-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών Απόφ. 112/27-4-2017 με θέμα «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».12263201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ6ΦΦΩΕΩ-ΥΥΝΈγκριση της αριθ. 46/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» με θέμα: «Αναμόρφωση 3η Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».12262201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΔΕ1ΩΕΩ-ΑΥΟΈγκριση της αριθ. 55/9-5-2017 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, με θέμα: «Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΕΘΕ. Ιωαννίνων».12261201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ4ΣΣΩΕΩ-ΒΡ2Τροποποίηση της αριθ. 5/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2017».12260201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΜΩ0ΩΕΩ-ΧΨ1Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για «Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας».12259201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Η6ΜΩΕΩ-Σ7ΟΈγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για: α. Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κ.λ.π.», β. Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή.12258201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΥΨΠΩΕΩ-3ΧΕΠαράταση Μίσθωσης και  συνέχιση μείωσης  ενοικίου καταστήματος στην θέση Χαντάκι στο Νησί.12257201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΛΙ6ΩΕΩ-ΦΨΗΠαράταση μίσθωσης Καταστήματος στις Εργατικές Κατοικίες Βρυσούλας.12256201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΗΩΦΩΕΩ-ΨΜΩΛήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ.12255201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙ4ΡΩΕΩ-ΘΟΧΔιαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.12254201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘ5ΓΩΕΩ-2ΤΤΔιαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από υλοτομία.12253201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΩΑΩΕΩ-ΣΔΔΔιαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Εισφορά σε χρήμα.12252201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΖΔΚΩΕΩ-31ΥΠαράταση μισθώσεως ακινήτου επί της οδού Μητροπολίτη Σεβαστιανού 8 στην Τ.Κ. Εξοχής (Βρακάς Γεώργιος και Βρακά Παρθενία).12251201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΜΓΓΩΕΩ-Κ84Νέα μίσθωση ακινήτου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη & Μουλαϊμίδη 17 (1ος όροφος).12250201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ96ΚΩΕΩ-ΦΟΒΣυμπλήρωση της αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό των δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.12249201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΣΞΖΩΕΩ-ΥΙΦΈγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου 2017-2018».12248201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΩΜΓΩΕΩ-Ε6ΒΑκύρωση ΧΕΠ.12247201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΩ3ΚΩΕΩ-7Α2Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό του κ. Γκαρτζονίκα Γεωργίου.12246201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΠΛ0ΩΕΩ-ΗΚΣΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό του κ. Μιχαήλ Φωτιάδη.12245201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Χ53ΩΕΩ-ΓΝΡΑποδοχή επιχορήγησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου: "Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ιωαννιτών - Β΄ φάση".12244201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΟΚΑΩΕΩ-1Λ1Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017.12243201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΨ2ΒΩΕΩ-ΑΝ2Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων – υπογειοποίηση κάδων – (2016-2017)».12242201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδοχή δωρεάς έργων χαρακτικής από το αρχείο του Νέστορα Παπανικολόπουλου.12241201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΚΜΩΕΩ-Φ0ΡΔιάθεση πίστωσης ποσού 17.360,00€ για εκτύπωση έντυπου υλικού προώθησης για την τουριστική προβολή του προορισμού «Ιωάννινα».12240201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ6ΒΦΩΕΩ-ΓΡΖΈγκριση της αριθ. 14/16-5-2017 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου».12239201722/5/2017
Δημοτικό Συμβούλιο60ΧΨΩΕΩ-ΙΜ5Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών κα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ατμοσφαιρικού και μετεωρολογικών σταθμών Περιφέρειας Ηπείρου».12238201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΗΓ1ΩΕΩ-ΒΦ3Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο συστήματος ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα».12237201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΟΦΚΩΕΩ-Ι9ΖΈγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.12236201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘΟΕΩΕΩ-8Γ4Σύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου Αστικών Συγκοινωνιών.12235201722/5/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΞ9ΩΕΩ-Δ1ΛΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Κατηρτσίδη και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μπρέχα στην Αθήνα.10234201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝ5ΑΩΕΩ-97ΜΑπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας που θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα.10233201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο739ΚΩΕΩ-ΞΟ9Έγκριση υποβολής αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών για την εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)10232201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Δ4ΦΩΕΩ-ΖΙΤΑνάκληση της αριθ. 80/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 16/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου».10231201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΦΦ2ΩΕΩ-ΔΚΝΟρισμός επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών με τίτλο: «Επισκευή αίθουσας και κτιρίου ΚΕΠΑΒΙ».10230201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Φ50ΩΕΩ-Ρ29Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Ισραήλ.10229201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο68Ι5ΩΕΩ-ΩΩΧΣυζήτηση και λήψης απόφασης επί αιτήματος παράτασης της από 30-12-2015 Προγραμματικής Σύμβασης του ΙΜΕΤ με το Δήμο Ιωαννιτών.10228201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΤΦΥΩΕΩ-Ζ1ΛΚαθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων».10227201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚ4ΠΩΕΩ-Θ2ΟΚαθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, Δήμου Ιωαννιτών».10226201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ2ΑΤΩΕΩ-ΡΦ5Ανάκληση της αριθ. 72/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 183/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».10225201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΧΨΛΩΕΩ-ΓΦΗΈγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών.10224201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΓΥΕΩΕΩ-ΖΜ4Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής».10223201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ζ7ΧΩΕΩ-01ΩΈγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης 5ου βρεφονηπιακού σταθμού».10222201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο632ΖΩΕΩ-Γ2ΨΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Περιοχής Οχυρών Μπιζανίου».10221201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6744ΩΕΩ-ΞΜΗΤροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βρυσούλας Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. Αποφ. Ε.Π.Ζ. 45/2017).10220201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΑΗΩΕΩ-Ζ69Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας. (Αρ. Αποφ. Ε.Π.Ζ. 42/2017).10219201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ0Τ6ΩΕΩ-85ΝΜεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της κ. Γιωτίτσα Μαρίας του Γεωργίου στον κ. Γιωτίτσα Κων/νο του Δημητρίου.10218201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΧ3ΨΩΕΩ-ΘΥΙΈγκριση της αριθ. 44/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» με θέμα: «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας».10217201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ8ΨΨΩΕΩ-ΒΓΡΈγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (αριθ. απόφασης 39/2017).10216201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΧΨΣΩΕΩ-7Φ2Διαγραφές - παραγραφές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών του Δήμου.10215201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Η4ΡΩΕΩ-Τ64Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού σύμβουλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 9898/1059/28-2-2017 αίτηση των κ.κ. Τσιλίκη Σεβαστής του Δημητρίου, Τσιλίκη Μερόπης του Αναστασίου, Τσιλίκη Παναγιώτα του Αναστασίου και Τσιλίκη Σεβαστής του Αναστασίου». Αρ. Απ. Οικ. Επιτροπής 265/2017.10214201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο75ΦΙΩΕΩ-326Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού σύμβουλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 18424/1896/28-3-2017 αίτησης των κ.κ. Κων/νου Χαραλάμπους, Δημητρίου Κοσώνα και Χαϊκέ Ντάντσερ - Κοσώνα». Αρ. Απ. Οικ. Επιτροπής 335/2017.10213201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο68Τ5ΩΕΩ-ΡΥΜΈγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία: «Αμοιβή κτηνιάτρων».10212201726/4/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ7ΘΘΩΕΩ-39ΞΑποδοχή χρηματοδότησης των υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομικών – Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων «για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους.10211201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Λ8ΝΩΕΩ-4ΓΝΈγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στους συμμετέχοντες του 2ου Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου (EUSAIR Forum: EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) στις 11 & 12 Μαΐου 2017, στα Ιωάννινα.10210201726/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΟΡ9ΩΕΩ-ΜΡ9Έγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση της έκθεσης του Δημήτρη Τσιρογιάννη με γλυπτά και χαρακτικά στη Δημοτική Πινακοθήκη.9209201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΧΦΩΩΕΩ-ΖΗ4Έγκριση της αριθμ. 08/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου».9208201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Μ8ΟΩΕΩ-ΡΩ6Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Μανταλόβα στην Αθήνα.9207201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ψ92ΩΕΩ-ΤΙΔΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Γκόλα.9206201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ψ0ΕΩΕΩ-ΔΔΓΤροποποίηση των αριθμ. 621/2014 και 31/2015 σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών.9205201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΒΘΗΩΕΩ-2ΗΙΈγκριση πρόσληψης δύο (2) κτηνιάτρων στον Δήμο Ιωαννιτών.9204201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο623ΓΩΕΩ-8ΞΙΤροποποίηση της υπ’ αριθμ. 343/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκπόνησης της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ και έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».9203201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΗΘΕΩΕΩ-3Ω2Έγκριση μετακίνησης των Αντιδημάρχων κ.κ. Θωμά Γιτωτίτσα και Ιωάννη Λιόντου στην Αθήνα.9202201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Μανταλόβα στην Κέρκυρα.9201201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΖΝΠΩΕΩ-ΑΣ7Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Μανταλόβα στην Αθήνα.9200201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑποδοχή δωρεάς κινητών αντικειμένων στο Δήμο.9199201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΤροποποίηση της αριθ. 660/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τη συγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων.9198201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μεταφοράς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου.9197201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΗΨΖΩΕΩ-ΘΧ8Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μηνών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.9196201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΛ2ΣΩΕΩ-314Συμπληρωματική χορήγηση δικαιωμάτων για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Δίκτυο πρόσβασης NGAVECTORINGAK Ελεούσας και Πεδινής» στην εταιρεία ’’Ο.Τ.Ε. Α.Ε.’’ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».9195201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΟΦΓΩΕΩ-Ζ78Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη».9194201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΞΑΕΩΕΩ-Ρ67Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής.9193201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΤ0ΖΩΕΩ-8Β3Ορισμός επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου».9192201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ61ΤΩΕΩ-ΠΘ2Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Έργα υποδομής στη Δ.Ε. Παμβώτιδος».9191201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΤΕΟΩΕΩ-ΤΥ2Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 314.242,25 € (με τον Φ.Π.Α.) του έργου: «Βελτίωση - Συντήρηση Υποδομών Δήμου Ιωαννιτών» αναδόχου:¨Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε¨.9190201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΧΓΒΩΕΩ-8Ε5Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών».9189201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7805ΩΕΩ-Α4ΤΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά».9188201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΞΗΑΩΕΩ-Ρ9ΦΈγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (Συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου» της Δ.Ε. Περάματος.9187201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο656ΥΩΕΩ-ΗΟΙΕξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων – Βελτίωση προσβασιμότητας».9186201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΞ34ΩΕΩ-6Ρ0Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».9185201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΘΔΩΩΕΩ-ΟΝΡΈγκριση απολογισμού χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση Σχ. Επιτροπής 2/23-2-2017).9184201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙΝ7ΩΕΩ-1ΛΙΠαραχώρηση της χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μάζιας στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μάζιας.9183201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘΛΑΩΕΩ-Ε1ΩΠαραχώρηση της χρήσης χώρων του σχολικού συγκροτήματος Κρύας στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κρύας.9182201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ν8ΕΩΕΩ-ΚΗΤΈγκριση υψομετρικών μελετών οδών στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. περιοχής «Τσιφλικόπουλο» Δήμου Ιωαννιτών, (Μ1) μεταξύ των Ο.Τ. Γ600- Γ601, Γ602 (πάροδος οδού Βαλαωρίτη), (Μ3) μεταξύ των Ο.Τ. Γ601- Γ602 και (Μ2) της οριακής οδού του σχεδίου με την εκτός σχεδίου περιοχή στα πρόσωπα των Ο.Τ.Γ601 και Γ602.9181201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας (έργο κατηγορίας Α2, ομάδα 7η), υπαγωγή στο άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 4014/2011, δυναμικότητας 30.000 πατρογονικών πτηνών & εκκολαπτήριο, με υδρογεώτρηση (έργο κατηγορίας Β, ομάδα 2η), εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δ.Ε. περάματος, Δήμου Ιωαννιτών».9180201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ9Χ0ΩΕΩ-ΛΔ8Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αποφάσεων της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων στην Δ.Κ. Περάματος.9179201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΞΟ6ΩΕΩ-ΔΒΡΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί αποφάσεων της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων στην Δ.Κ. Κατσικά.9178201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΨ1ΙΩΕΩ-ΦΝΩΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί αποφάσεων της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων στην Δ.Κ. Ιωαννίνων.9177201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΝ2ΦΩΕΩ-ΡΓΡΈναρξη διαδικασίας κύρωσης τμημάτων δικτύου κοινοχρήστων οδών στον οικισμό Ολυμπιάδας Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών.9176201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΗΚ2ΩΕΩ-ΑΦ2Διατήρηση απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία των Βασιλείου και Κων/νου Μάντζιου με ΚΑ 0102028 και 0102039/Ο.Τ. 31 του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σταυράκι του Δήμου Ιωαννιτών.9175201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Κ49ΩΕΩ-3ΗΔΔιατήρηση της απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες του Αλέξανδρου Μπόζιου με ΚΑ 0134007 και ΚΑ 0134001στο Ο.Τ. 91 του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νεοχωρόπουλου του Δήμου Ιωαννιτών.9174201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Α35ΩΕΩ-Γ2ΔΤροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής 1952 συνοικισμού Μανωλιάσας Δ.Ε. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών.9173201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΗ28ΩΕΩ-Χ0ΟΤροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Διανομής 1955 συνοικισμού Περάματος Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών.9172201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Αντώνη Μουρατίδη για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Πλατεία Πύρρου για εγκατάσταση δύο παιχνιδιών (caruzel, bungee-trampolino).9171201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Χ3ΜΩΕΩ-Ο8ΟΣυζήτηση και λήψη απόφασης για απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου (κοντά στη συμβολή με την οδό Παπαθεμιστοκλέους) στη Δ.Κ. Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.9170201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΣΧ8ΩΕΩ-2ΤΝΣυζήτηση και λήψη απόφασης για απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Δωδώνης, έμπροσθεν του Πολυκλαδικού λυκείου, στη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.9169201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΖΔΝΩΕΩ-ΦΙΥΣυζήτηση και λήψη απόφασης για απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Σάββα Νικολάτου, στο δεξιό πεζοδρόμιο του ρεύματος καθόδου, πριν τα σχολεία, στη Δ.Κ. Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.9168201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΗΑΣΩΕΩ-1ΜΤΤροποποίηση της υπ’ αρ. 194/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου», όπως ισχύει σήμερα, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων εντός των ορίων του Δήμου για εγκατάσταση προσώπων εκδιδόμενων επ’ αμοιβή».9167201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΞΞΖΩΕΩ-ΛΛΝΈγκριση της αριθ. 69/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (Εισιτήρια Εκδηλώσεων)".9166201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο65ΑΟΩΕΩ-ΑΞΞΈγκριση της αριθ. 33/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών".9165201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΜΒΩΕΩ-ΤΘΩΈγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για παραστάσεις (αριθ. απόφασης 23/2017).9164201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Ε9ΛΩΕΩ-Λ2ΤΈγκριση της αριθ. 35/2017 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού και Ισολογισμού οικ. έτους 2016 Σπηλαίου Περάματος».9163201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΧ3ΣΩΕΩ-0ΥΡΈγκριση της αριθ. 35/2017 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» με θέμα: «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Σπηλαίου Περάματος».9162201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΨΖΙΩΕΩ-7ΡΖΈγκριση της αριθ. 70/2017 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής με θέμα: «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».9161201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΖΟΕΩΕΩ-7ΣΩΈγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της «Μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας ΣΑΤΑ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή.9160201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ177ΩΕΩ-9ΑΗΈγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια μεταχειρισμένου διαμορφωτήρα γαιών (γκρέϊντερ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Άρθρο 86 Ν. 4412/2016).9159201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΒΥ2ΩΕΩ-Μ5ΒΈγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση μικτής δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων ή και κατεστραμμένων σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. «ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (Άρθρο 4 Ν. 4412/2016).9158201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο66ΦΗΩΕΩ-0ΓΙΈγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση μικτής δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (Άρθρο 4 Ν. 4412/2016).9157201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΣΓΚΩΕΩ-ΙΧ9Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση μικτής δημόσιας σύμβασης: «1. Εργασίες αποκατάστασης από θεομηνίες παραλίμνιας περιοχής Ακτής Μιαούλη ΣΑΕ 055 2. Προμήθεια υλικών αποκατάστασης από θεομηνίες παραλίμνιας περιοχής Ακτής Μιαούλη ΣΑΕ 055» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (Άρθρο 4 Ν. 4412/2016).9156201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΜΗΝΩΕΩ-Δ29Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του «Καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κ.λ.π.» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή.9155201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΞΠΜΩΕΩ-ΣΦΕΠαράταση σύμβασης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».9154201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΩΚΟΩΕΩ-7ΜΤΣυγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017.9153201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΧΑΧΩΕΩ-ΗΚΟΈγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017.9152201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΥΠΠΩΕΩ-267Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Θεοδώρου Κρανά, σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης αποζημίωσης προς το Δήμο Ιωαννιτών από τις ιδιοκτησίες Χαρίκλειας Γιαννοπούλου Τσιάλλιου, Χρυσαυγής Γιαννοπούλου και Ελένης Γιαννοπούλου στην περιοχή «Λόφος Βελισσαρίου» Δήμου Ιωαννιτών. Συμπληρωματική της από 19-6-2016 Γνωμοδότησης (υπ’ αριθμ. 343/2016 απόφαση Οικον. Επιτρ. Δήμου Ιωαννιτών).9151201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ1Φ4ΩΕΩ-Π1ΑΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για οφειλή αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου προς τον κ. Γρηγόριο Τσαμπαλά, λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας τους με Κ.Α. 0131004 στο Ο.Τ. 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού.9150201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΟΖ8ΩΕΩ-ΠΛ1Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για οφειλή αποζημίωσης εκ μέρους του Δήμου προς τους κ.κ. Μπόζιο Αλ. κλπ, λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας τους με Κ.Α. 0132014 στο Ο.Τ. 58 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, με την διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 3215/324/23-1-2017 αίτησης των ανωτέρω κ.κ. Μπόζιου Αλ. κλπ.9149201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΝΕ7ΩΕΩ-Ψ7ΒΣυγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκμισθώσεις ακινήτων για το έτος 2017.9148201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔιαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.9147201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΔΛΧΩΕΩ-9ΟΔΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από άδεια μουσικής και διάθεση πίστωσης 75,00 €.9146201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο71ΗΨΩΕΩ-ΩΩΛΔιαγραφή οφειλών.9145201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΔιαγραφές βεβαιωμένων εσόδων από πρόστιμα αυθαιρέτων.9144201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠερί αιτήσεως δημότη για διαγραφή οφειλών ύδρευσης λόγω εξόφλησής τους.9143201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Η30ΩΕΩ-ΣΦΩΔιόρθωση της 537/2016 απόφασης Δ.Σ. περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων από εισφορά σε χρήμα.9142201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΔΧΚΩΕΩ-Π4ΖΔιακοπή μίσθωσης και διαγραφή οφειλής από μισθώματα περιπτέρου.9141201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΣΡΗΩΕΩ-ΖΓΒΑποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: "Εργασίες καθαρισμού βλάστησης - τοποθέτησης φωτισμού για την ανάδειξη της ανατολικής πλευράς του προμαχώνα Λιθαρίτσια".9140201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο73ΣΒΩΕΩ-ΟΘΝΈγκριση επιστροφής ποσού 182.560,70€ στην Τράπεζα της Ελλάδος από έργο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και ψήφιση πίστωσης.9139201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Β7ΟΩΕΩ-2ΡΑΈγκριση επιστροφής ποσού πίστωσης 11.190,91€ στην Τράπεζα της Ελλάδος από έργο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και ψήφιση πίστωσης.9138201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΝΠ0ΩΕΩ-ΤΦΠΈγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρία O.T.S. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. για την γενική υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» έτους 2017.9137201729/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ2ΕΧΩΕΩ-ΚΦΩΈγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Νήσου.9136201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΤΦΧΩΕΩ-ΠΗΣΈγκριση της 165/2017 Α.Ο.Ε. και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος για τοποθέτηση 3 (τριών) εκατομμυρίων σε 6μηνο προθεσμιακό λογαριασμό.9135201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΙΥΩΩΕΩ-90ΠΈγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016.9134201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΦΖ6ΩΕΩ-ΗΧΩΈγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2017.9133201729/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7213ΩΕΩ-ΘΒΜΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντελή Κολόκα στην Αθήνα.8132201714/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΤ6ΟΩΕΩ-1ΔΖΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Γκόλα στην Αθήνα.8131201714/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΣχέδιο μνημονίου συνεργασίας Δήμου Ιωαννιτών με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.8130201714/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΓΖΜΩΕΩ-6ΘΧΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών ως Επικεφαλής εταίρου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) με τίτλο «EaSI-PROGRESS - Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members».8129201714/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΣΓ2ΩΕΩ-ΦΩΖΥπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΤΕΘΑ και Δήμου Ιωαννιτών για την παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου: "ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".8128201714/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΟΚΣΩΕΩ-ΣΘΛΣυνάντηση υποδοχής αντιπροσώπων Δικτύου Πόλεων RESILIENT EUROPE που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στις 28-30 Μαρτίου και φιλοξενία Επικεφαλής Συμβούλου του Δικτύου.8127201714/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΨ5ΕΩΕΩ-ΚΨ5Έγκριση και διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εκδήλωσης που αφορά στην ανακήρυξη της κυρίας Σοφίας Στάϊκου, Προέδρου Π.Ι.Ο.Π, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ιωαννιτών.8126201714/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο70ΙΖΩΕΩ-Ι09Ανακήρυξη της κυρίας Σοφίας Στάϊκου, Προέδρου Π.Ι.Ο.Π, σε επίτιμο δημότη του Δήμου Ιωαννιτών.8125201714/3/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ0ΞΛΩΕΩ-4ΡΙΜεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.8124201714/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο61ΚΖΩΕΩ-Κ99Εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικά & αναπληρωματικά).712320175/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΖΦ6ΩΕΩ-6ΚΠΕκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικά & αναπληρωματικά).712220175/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ν99ΩΕΩ-ΕΦ0Εκλογή του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.712120175/3/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΒ7ΩΕΩ-ΒΘΨΈγκριση μετακίνησης των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Φίλ. Τσουμάνη (Προέδρου του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και Πολιτικού Υπεύθυνου για το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. του Δήμου Ιωαννιτών) και Ιωάννη Λιόντου (Αντιδημάρχου και μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής για το ΕΔΔΥΠΠΥ του Δήμου Ιωαννιτών) στην Αθήνα, για συμμετοχή στην Συνάντηση Εργασίας των Δήμων μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.6120201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ6Γ4ΩΕΩ-30ΛΈγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στο εξωτερικό για συμμετοχή στην Έκθεση ‘Mediterranean Panorama’.6119201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ8Λ0ΩΕΩ-ΩΟΒΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα, στην Αθήνα.6118201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα, στην Αθήνα.6117201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΞ4ΗΩΕΩ-ΟΑΠΈγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων με τίτλο «Γυναίκες. 17 Γλυπτά της Πινακοθήκης στο Μουσείο», με αφορμή την ημέρα της γυναίκας.6116201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Η8ΟΩΕΩ-Η0ΙΈγκριση μεταφοράς Γλυπτών Δημοτικής Πινακοθήκης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων για πραγματοποίηση έκθεσης.6115201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Κ6ΠΩΕΩ-Α2ΗΑύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016.6114201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο70ΟΡΩΕΩ-05ΚΈγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (Δ.Ε. Ιωαννίνων).6113201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο71ΗΜΩΕΩ-ΘΥΟΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής».6112201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο702ΒΩΕΩ-0ΞΑΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδών περιοχής Ολυμπιάδας».6111201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΛΝΓΩΕΩ-6ΧΕΟρισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης των Ιωαννίνων».6110201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ6ΩΡΩΕΩ-ΔΟΕΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2017.6109201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΧ0ΩΕΩ-ΡΗΑΑντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.6108201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΨ6ΩΕΩ-6ΩΙΣυγκρότηση επιτροπών και οργάνων σύναψης συμβάσεων του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας, από υπαλλήλους του Δήμου Ιωαννιτών.6107201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΖΡΘΩΕΩ-ΟΕΘΈγκριση της αριθ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» με θέμα: «Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας».6106201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚ9ΕΩΕΩ-ΔΕΛΈγκριση της αριθ. 19/2017 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων με θέμα: «Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος της με αριθμό 3/82/15.4.2016 απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΙ με θέμα: Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών».6105201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΡ3ΡΩΕΩ-63ΤΈγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης με εταιρία OTS για τη γενική υπηρεσία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού».6104201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΤΙΨΩΕΩ-26ΜΈγκριση διενέργειας προμηθειών.6103201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΑΡΞΩΕΩ-Η4ΑΈγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.6102201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μπρέχα στο Αγρίνιο.6101201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο65Κ4ΩΕΩ-4ΓΛXoρήγηση άδειας λειτουργίας «Αμιγής επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» ιδιοκτησίας της εταιρείας «Τσάϊμος Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε.».6100201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚ1ΧΩΕΩ-3Α0Έγκριση της αριθ. 55/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών».699201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΦΠΖΩΕΩ-ΒΣΚΈγκριση της αριθ. 54/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιωαννιτών».698201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο62ΦΑΩΕΩ-8ΧΞΈγκριση της αριθ. 53/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών».697201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΣ9ΤΩΕΩ-ΧΗ3Έγκριση της αριθ. 32/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».696201723/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΥΣ9ΩΕΩ-ΚΗ0Τροποποίηση της αριθμ. 637/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών ως προς το χρόνο παράτασης της συμμετοχής του στο εταιρικό Κοινωνικό σχήμα (Δήμος Ιωαννιτών μαζί με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. και το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών), για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας.695201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑνάρτηση δασικών χαρτών.694201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΦορολόγηση εσόδων σχολικών κυλικείων.693201723/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ4ΩΙΩΕΩ-Ι4ΡΈγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου κας Γ. Γιώτη στην Κέρκυρα, για υπόθεση του Κληροδοτήματος Γεροντικού.59220178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Μ0ΙΩΕΩ-Ο5ΑΈγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντελή Κολόκα στην Αθήνα.59120178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ7ΥΒΩΕΩ-86ΡΈγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση Υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών».59020178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΔΤΜΩΕΩ-Λ5ΣΈγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «Κατασκευή Έργων Υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε. Ιωαννίνων».58920178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΦΚΧΩΕΩ-ΠΙΧΟρισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τζαβέλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου».58820178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΟ4ΨΩΕΩ-ΒΞΩΟρισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε οδούς των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαρμάρων – Νεοχωροπούλου – Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών».58720178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙΙ3ΩΕΩ-Α2ΤΈγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών για το οικονομικό έτος 2017 (χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016).58620178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΔΞΙΩΕΩ-4ΤΛΚατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (A΄ κατανομή).58520178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΓ2ΘΩΕΩ-ΛΙ2Κατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ΄ κατανομή).58420178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΚΘ6ΩΕΩ-ΛΒΣΔιατήρηση της απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες Παναγιώτη Κατερίνη και Βασιλείου Κατερίνη με ΚΑ090616 και ΚΑ090329 στα Ο.Τ. 307 Η, 307 Θ, 307 Ι, 285, 287, και 290 του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασπότοπος του Δήμου Ιωαννιτών.58320178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Χ4ΙΩΕΩ-25ΙΣυζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», εξήντα πέντε (65) ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας Χ.ΛΑΖΟΣ-Χ.ΓΥΡΑΣ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Πυρσινέλλα 6 στο Δήμο Ιωαννιτών.58220178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6560ΩΕΩ-7ΒΛΈγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος.58120178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΡΖ5ΩΕΩ-ΓΣΓΈγκριση της αριθ. 16/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου».58020178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση της αριθ. 11/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με “Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα”».57920178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο658ΒΩΕΩ-ΦΚΦΈγκριση της αριθ. 8/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών - εργασιών».57820178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΨΛ0ΩΕΩ-2ΩΟΈγκριση της αριθ. 7/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών».57720178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΑΖ3ΩΕΩ-Φ3ΖΈγκριση της αριθ. 6/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προσφορές προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών».57620178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΛΣΣΩΕΩ-ΥΧΤΈγκριση της αριθ. 5/2017 απόφασης Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Ορισμός επιτροπής εισήγησης και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών - εργασιών – υπηρεσιών (Γνωμοδοτικά όργανα)».57520178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΩΥΔΩΕΩ-4Β7Έγκριση της αριθ. 25/20-1-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».57420178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6Γ95ΩΕΩ-ΔΘ0Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης.57320178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΜ7ΟΩΕΩ-ΖΨ9Έγκριση της αριθ. 183/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» με θέμα: «Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».57220178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΧΗ6ΩΕΩ-ΤΝΨΑνανέωση παράτασης μισθώσεων ακινήτων.57120178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΨΕΤΩΕΩ-0Λ7Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 63897/6414/29-9-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των αρχικών ιδιοκτητών Νικόπολου Στ. – Κων. – Βασιλικής).57020178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΘ0ΧΩΕΩ-7ΨΡΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 55175/5453/14-9-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Νικολάου Ντάρα).56920178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο73Π2ΩΕΩ-ΕΟ6Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 69183/6959/3-11-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Αναστασίου Ζιώγα).56820178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΙΘΕΩΕΩ-Σ6ΙΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 67267/6759/18-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της Παρασκευής Μακρή).56720178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ7Ε5ΩΕΩ-ΓΒΞΑποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Άννας Ρογκότη, σχετικά με το υπ’ αρ. 111346/9970/6-12-2013 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της κας Λούκα Αλεξάνδρας).56620178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ70ΚΩΕΩ-0ΔΘΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 40899/6387/24-06-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των ιδιοκτητών των κ.κ. Αλεξάνδρας Σίντου, Γεωργίου και Μιχαήλ Κωσταπάνου, Δημητρίου και Μυρτώς Μπαλαντάνη).56520178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΒΣΔΩΕΩ-ΛΡΘΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 23961/2297/22-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης των ιδιοκτητών κ.κ. Ανδρέα Τσουμάνη, Ελένης Τσουμάνη - Ισιδωρίδη, καθώς και Αμαλίας και Μαρίνας Τσουμάνη).56420178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΖΔΖΩΕΩ-ΞΨ6Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 22301/2132/12-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης κ. Βασιλείου Τσίνα του Κωνσταντίνου).56320178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο78ΞΓΩΕΩ-3Η5Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 46510/4491/14-07-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της κας Ελένης Γεωργ. Μπούνα, συζ. Χρήστου Λαιμοδέτη).56220178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΞΡΝΩΕΩ-ΒΗΚΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 21789/2102/21-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Νέστορα Μπέχλη).56120178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο75Ξ8ΩΕΩ-2ΗΚΚαθορισμός τελών κοινοχρήστου χώρου από υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες για το έτος 2017 και εφεξής.56020178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΟ2ΩΕΩ-1Α1Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.55920178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΓΝΖΩΕΩ-ΑΧ5Έγκριση επιστροφής ποσού 108.438,70 € στην Τράπεζα Ελλάδος από έργα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ψήφιση πίστωσης.55820178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΡΓ1ΩΕΩ-4ΘΜΈγκριση διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος Τραπεζών και υποβολής προσφορών για τοποθέτηση μέρους ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Ιωαννιτών.55720178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο622ΥΩΕΩ-ΕΤΜΣυζήτηση και λήψη απόφασης επί της Εκθέσεως Εκκαθαριστή για την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ανατολής».55620178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΟΤΜΩΕΩ-ΕΗΖΣύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών.55520178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΣΣΦΩΕΩ-ΕΝΔΈγκριση της αριθ. 37/03-02-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήριο εκδήλωσης)».55420178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΨΣΝΩΕΩ-1ΜΚΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γκόλα στη Θεσσαλονίκη.55320178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κατηρτσίδη στην Αθήνα.55220178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΈκδοση εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια λευκωμάτων για τις εκδηλώσεις της 21ης Φεβρουαρίου.55120178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΧΘΠΩΕΩ-Ξ45Αποδοχή επιχορήγησης ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€24.800,00) από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: Επιχορήγηση δήμου Ιωαννιτών για το έργο ¨Προμήθεια υλικών – εργασίες τοποθέτησης για την αναβάθμιση των γηπέδων τένις του ομίλου αντισφαίρισης Ιωαννίνων¨) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.55020178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ02ΦΩΕΩ-ΠΘΑΤροποποίηση της αριθ. 418/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων: α) Συντήρηση κτιρίου της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, β) Αποκατάσταση οδού προς Λιγκιάδες, γ) Εργασίες επισκευής και συντήρησης όψεως της παλιάς Ζωσιμαίας Σχολής και δ) Εργασίες διαμόρφωσης στο αθλητικό κέντρο «Ιωάννης Σουμουντζόγλου» στο Δ.Δ. Ανατολής».54920178/2/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΥΚΕΩΕΩ-ΖΝΖΑποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».54820178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΨ7ΞΩΕΩ-Χ2ΡΈκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την παραπομπή σε δίκη του Δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη.54720178/2/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΟΟ2ΩΕΩ-ΙΙΘΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Θωμά Γιωτίτσα στην Αθήνα.446201730/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΚΨΖΩΕΩ-ΖΝ0Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών».445201730/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΛΗ9ΩΕΩ-52ΤΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντελή Κολόκα στην Αθήνα.344201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο75ΕΩΩΕΩ-7ΕΨΈγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».343201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΚΨΛΩΕΩ-1ΜΓΈγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Αθ. Μανταλόβα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED με τίτλο: «Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand».342201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ250ΩΕΩ-ΠΧ2Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στην Αθήνα.341201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΠ0ΠΩΕΩ-Υ5ΗΈγκριση δαπάνης για διενέργεια έκθεσης ζωγραφικής – χαρακτικής του Χριστόδουλου Γκαλντέμη στη Δημοτική Πινακοθήκη.340201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΨΠ6ΩΕΩ-Σ0ΧΑνάκληση της αριθ. 547/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.339201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΟΗΨΩΕΩ-77ΣΑύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016.338201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΩΑ3ΩΕΩ-Η9ΙΈγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής».337201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο71ΧΜΩΕΩ-9Λ4Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Οχυρών Μπιζανίου».336201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ5ΞΑΩΕΩ-ΠΛΘΈγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC» του Δήμου Ιωαννιτών».335201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΨΩΣΩΕΩ-ΜΓ1Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής Σκηνής Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών».334201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΠΡ7ΩΕΩ-2Θ7Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαρμάρων».333201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΑ6ΛΩΕΩ-ΣΝΝΟρισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Βελτίωση – αποκατάσταση οδού Κασσάνδρου».332201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΚ92ΩΕΩ-ΖΓΚΟρισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε αγροτικούς δρόμους στην Τ.Κ. Λιγκιάδων».331201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο60ΒΑΩΕΩ-ΜΣ7Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους».330201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΡΚ9ΩΕΩ-1Τ0Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου του έτους 2017.329201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΧΘΩΕΩ-Π0ΝΈγκριση μηκοτομής τμήματος οδού Αδμήτου, μεταξύ των οδών Σολωμού και ΚΑ Φεβρουαρίου.328201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΑΩΩΕΩ-ΒΙΜΑπόδοση δέσμευσης αμοιβής δικηγόρων, μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, από αναγκαστική απαλλοτρίωση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα για την υπογραφή συμφωνητικού.327201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΩΘΔΩΕΩ-ΘΘ5Έγκριση εκμίσθωσης Κοινοτικού Καταστήματος Σταυρακίου.326201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΗΡΜΩΕΩ-ΡΣ2Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποέργο 3)» και β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (υποέργο 4)» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».325201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΒ0ΑΩΕΩ-ΖΒ1Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 360/20.07.2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποέργο 3)» και β. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (υποέργο 4)» της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)».324201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΣΛΜΩΕΩ-ΛΗ4Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.323201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨΒΥΔΩΕΩ-5Μ4Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.322201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩ2Μ5ΩΕΩ-ΤΧ1Λήψη απόφασης για επιστροφές ποσών από ΤΑΠ , Δημοτικά τέλη, και δημοτικό φόρο (1.570,78 €).321201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΗΙΦΩΕΩ-ΕΙΕΛήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ.320201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΝΑ2ΩΕΩ-ΣΡΔΛήψη απόφασης επί αιτήματος για διαγραφή Προστίμων που αφορούν αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου.319201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΥΙΞΩΕΩ-8ΤΧΕπιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διάθεση πίστωσης 75,00 €.318201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ4Β8ΩΕΩ-ΟΛΛΕξέταση αιτήσεων για συνέχιση μείωσης μισθωμάτων.317201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΣΤΚΩΕΩ-7ΓΡΈγκριση Ανανέωσης Δωρεάν Παραχώρησης κατά χρήση του Δημοτικού Ακινήτου Οικίσκου επί της οδού Άρη Βελουχιώτη (πρώην Φορολογικός Σταθμός) στον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο κατοίκων “Αγίου Σπυρίδωνα” Ζευγαριών.316201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Σ49ΩΕΩ-ΔΞΤΔιαγραφή οφειλής από τέλη χρήσης Κοιν. χώρου περιπτέρου.315201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Ι67ΩΕΩ-4ΥΡΔιαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (19.162,25 €).314201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΕΥΟΩΕΩ-ΦΝ3Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 41163/3947 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση Κολοκούρη Ελ.-Μπαρκαγιαννη Β.-Λωλη Ηρ.).313201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΝΠΕΩΕΩ-Ν5ΖΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 24416/5665/5-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Σπυρίδωνα Καλαμπόκα).312201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΨ9Ι3ΩΕΩ-ΘΤ4Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 7168/624/10-2-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση Παπασταύρου-Παππά κ.λ.π.-Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 818/2016).311201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΓΗΘΩΕΩ-ΝΧΤΈγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2017.310201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΔΙΔΩΕΩ-ΟΨΟΚαταβολή αποζημίωσης στην Θανασιά Ευφροσύνη του Αναστασίου του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης.39201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο6ΓΖΓΩΕΩ-96ΝΈγκριση διενέργειας προμηθειών.38201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7ΖΩ1ΩΕΩ-Κ9ΝΈγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α."».37201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΔΛΚΩΕΩ-Σ27Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (τακτοποιητικής έτους 2016) του Ν.Π.Δ.Δ. Σπηλαίου Περάματος.36201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΟΑ7ΩΕΩ-ΥΡΖΈγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2017.35201723/1/2017
Δημοτικό Συμβούλιο7Χ83ΩΕΩ-2ΑΦΈγκριση Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμό 3878: «Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020».34201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΕγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο.33201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΑίτημα εργαζομένων στην εταιρεία ΄΄Καρυπίδης΄΄ στα Ιωάννινα.32201723/1/2017
Δημοτικό ΣυμβούλιοΩΥΣΓΩΕΩ-ΞΜΧΈγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2016.21201718/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΧΛ8ΩΕΩ-Η6ΚΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 22301/2132/12-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης κ. Βασιλείου Τσίνα του Κωνσταντίνου).10201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΦΝΦΩΕΩ-ΥΓ5Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 46510/4491/14-07-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης της κας Ελένης Γεωργ. Μπούνα, συζ. Χρήστου Λαιμοδέτη).9201717/1/2017
Οικονομική ΕπιτροπήΩΔΚ3ΩΕΩ-ΓΘΝΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αρ. 21789/2102/21-04-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτησης του κ. Νέστορα Μπέχλη.8201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή65ΛΞΩΕΩ-ΟΚΙΈγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή κάθε είδους αποδοχών υπαλλήλων του Δήμου Ιωαννιτών.7201717/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΞΚΛΩΕΩ-Ζ6ΧΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την παράσταση του Δήμου Ιωαννιτών ως πολιτική αγωγή σε ποινικές υποθέσεις ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ιωαννίνων.6201712/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6ΚΨΝΩΕΩ-ΠΨΕΑποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά άσκηση αίτησης αποβολής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.520175/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6Λ9ΠΩΕΩ-Ξ3ΤΕκδίκαση προδικαστικών προσφυγών των Κωνσταντίνου Τσαγκογιάννη και της εταιρίας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. κατά των 879/2016 & 880/2016 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.420175/1/2017
Οικονομική Επιτροπή68ΞΞΩΕΩ-Ο50Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.320175/1/2017
Οικονομική Επιτροπή7ΚΞΒΩΕΩ-ΟΟ8Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.220175/1/2017
Οικονομική Επιτροπή6Ρ6ΙΩΕΩ-2Τ7Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών βάσει του άρθρου 160 του N.3463/2006.120175/1/2017