Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κορδ΄ ΕΛΑ σΤΟ ξυλάκι

ΚΔΑΠ ΑΜΦΙΘΕΑΣ και ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

Δημιουργικό εργαστήρι και προβολή της ταινίας
«Scrooge» του Ronald Neame (1970, 120΄),
με τους Άλμπερτ Φίννευ και Άλεκ Γκίνες
Κ έ ν τρ ο Π ρ ο β ο λ ή ς Σ π η λ α ί ο υ & Υ π ο δ ο χ ή ς
Ε π ι σ κ ε π τ ώ ν « Ά ν ν α Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ »