Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Περίληψη της από 22-6-2022 (αρ. κατ. 211/2022) αίτησης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Περίληψη της από 22-6-2022 (αρ. κατ. 211/2022) αίτησης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΟΝ: Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα που εδρεύει στα Ιωάννινα (οδός Μελετίου Γεωγράφου 53),  με Α.Φ.Μ. 997095900, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Να βεβαιωθεί ότι η βούληση  του διαθέτη και ιδρυτή, που συνίσταται στην κατά προτεραιότητα οικονομική ενίσχυση άπορων απροστάτευτων κοριτσιών, παιδιών, νέων, υπερηλίκων και ασθενών από τα Θεοδώριανα και τις Συκιές Άρτας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Να ερμηνευθεί για την επωφελέστερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος και την πληρέστερη ικανοποίηση της βούλησης του διαθέτη και ιδρυτή,  ότι, εντός του σκοπών του ιδρύματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Οργανισμού του (π.δ. 29-1-2013, ΦΕΚ 315/15.2.2013 τ. Β) και επαναλαμβάνονται στην από 7-7-2008 ιδιόγραφη διαθήκη (δημοσιευμένη με τα υπ’ αρ. 285/2018 πρακτικά του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων), περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση μελετών ή μικρών έργων στις κοινότητες Θεοδωριάνων και Συκιών Άρτας, καθώς και η έκδοση βιβλίων και η διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων από ιδιώτες ή από τις κοινότητες αυτές (Θεοδωριάνων και Συκιών Άρτας), με ιστορικολαογραφικό περιεχόμενο, άλλως να μεταβληθεί επιτρεπτά ο σκοπός του Ιδρύματος ώστε να περιλαμβάνει και την χρηματοδότηση των παραπάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων.  Να βεβαιωθεί ότι η βούληση του ιδρυτή και διαθέτη για την δημιουργία του λαογραφικού μουσείου-πνευματικού κέντρου στα Θεοδώριανα Άρτας από την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας έχει καταστεί απραγματοποίητη και να ερμηνευθεί ότι η βούληση του διαθέτη για την δημιουργία του πνευματικού κέντρου-λαοογραφικού μουσείο στα Θεοδώριανα Άρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», άλλως να συνδράμει αυτό την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας στη δημιουργία του.

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: Συζητείται στις 19-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Αντίγραφο ης αίτησης με ορισμό δικασίμου και κλήση για να παραστούν και να παρέμβουν στη δίκη, εάν επιθυμούν, έχει νόμιμα κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή: α) στον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, β) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Κληροδοτημάτων), που εδρεύει στα Ιωάννινα και γ) στο Σωματείο με την επωνυμία «Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας», που εδρεύει στην Αθήνα (Κλεισθένους 12).

Η παρούσα περίληψη να τοιχοκολληθεί και να αναρτηθεί στην Υπηρεσία και στον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Κληροδοτημάτων) και να τοιχοκολληθεί και να αναρτηθεί στην Υπηρεσία και στον διαδικτυακό τόπο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών.

Ιωάννινα, 17.8.2022

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

Μαρία Κιτσάκη