Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΑΑ)