Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Vice Mayors

Αντιδήμαρχος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ποιότητας ζωής πολεοδομίας και Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας - Ευάγγελος Πήχας

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α) Αναθέτουμε την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

β) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης,
 • Να υπογράφει τις αποφάσεις πάσης φύσεως αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (καταστήματα, περίπτερα, υπαίθριες διαφημίσεις, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.) και τις αποφάσεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων όλων των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης(άρθρο13 παρ.4α του Ο.Ε.Υ.).
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των Τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα εκτός του τμήματος καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης έργων και πρασίνου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μέριμνας και προστασίας για την καλή κατάσταση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου πλην του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας εκτός των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην ΔιεύθυνσηΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου.

Επικοινωνία: 2651 0 70559 -  e-mail: epixas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Ανάδειξης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων - Γιαννούλα Αθανασίου Μαμάκη

στην οποία παρέχεται αντιμισθία.
α) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Αποτελεσματικότητας Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας της
  Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μέριμνας και προστασίας για την καλή κατάσταση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου πλην του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας.

γ) Την ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την προετοιμασία του φακέλου για την κατάθεση υποψηφιότητας για την UNESCO.

Επικοινωνία: 2651 3 61356 -  e-mail: gmamaki-athanasiou@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Φώτιος Βάββας

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

α) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κληροδοτημάτων.
 • Την υπογραφή των πρακτικών εξωδικαστικών και ενδοδικαστικών συμβιβασμών και επιλύσεως ενδίκων διαφορών ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
 • Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.
 • Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 • Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία με αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.
 • Τη διαχείριση των Αποθηκών.
 • Την οικονομική διαχείριση των Κοιμητηρίων.
 • Την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.
 • Την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων.
 • Την υπογραφή όλων των αποφάσεων, την παροχή έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του και δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών).

β) Την εξουσιοδότηση να υπογράφει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Π.Ο.Υ. (Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών):

 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
 • Συμβόλαια μεταβίβασης προσκυρωτέων οικοπεδικών εκτάσεων.
 • Συμβόλαια αγοράς ρυμοτομούμενων ακινήτων.
 • Συμβόλαια πάσης φύσεως δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών.

Επικοινωνία: 2651 3 61381-  e-mail: fvavvas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχο Έργων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δημοτικής Ενότητας Ανατολής - Γεώργιος Αρλέτος

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α) Αναθέτουμε την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής και την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της σύνθεσης και της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

β) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου των αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως αθλητικών δραστηριοτήτων.
 • Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας εκτός της αρμοδιότητας που αφορά τις δράσεις και ενέργειες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής μεταφόρτωσης, αποθήκευσης , επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης (άρθρο13 παρ.4α του Ο.Ε.Υ.).

γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολής:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μέριμνας και προστασίας για την καλή κατάσταση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου πλην του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

Επικοινωνία: 2651 3 61377 - e-mail: garletos@ioannina.gr

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Συντήρησης Έργων, Πρασίνου, Παιδικών Χαρών και Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου - Αριστείδης Παππάς

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,

α) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Πρασίνου, Συντήρησης Έργων εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και κοιμητηρίων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία, τη συντήρηση και αδειοδότηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μέριμνας και προστασίας για την καλή κατάσταση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου πλην του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

Επικοινωνία: 2651 3 61388- e-mail: arpappas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Ενότητας Περάματος - Γεώργιος Λώλης

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α) Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες
 • Του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Του γραφείου της Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου (άρθρο14παρ.β 14 του
  Ο.Ε.Υ.).
 • Την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Περάματος:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μέριμνας και προστασίας για την καλή κατάσταση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου πλην του μηχανολογικού
  εξοπλισμού καθαριότητας που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.

 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
 • Συνεργασίας με τους προέδρους και τα συμβούλια των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας.

Επικοινωνία: 2651 3 61387 -  e-mail: glolis@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Επιχειρηματικότητας - Αϊβατίδης Ιωάννης

στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα νέας γενιάς, αθλητισμού, ισότητας των δύο φύλλων και λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.
 • Την εποπτεία των χώρων στάθμευσης.
 • Την εύρυθμη λειτουργία των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό των δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 

Επικοινωνία: 2651 0 01011 - e-mail: iaivatidis@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Κληροδοτημάτων, Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας της Λίμνης και Δημοτικής Ενότητας Νήσου - Σιορόκας Νικόλαος

τον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
α)Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες :

 • Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και την εκπροσώπηση των κληροδοτημάτων σε κάθε οικονομική ή τραπεζική συναλλαγή.
 • Του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών Θα έχει επίσης τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με όλες τις ενέργειες που αφορούν την προστασία του λιμναίου συστήματος.

β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νήσου:

 • Ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην ως άνω δημοτική ενότητα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μέριμνας και προστασίας για την καλή κατάσταση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου πλην του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας που βρίσκεται στην ως άνω δημοτική ενότητα.
 • Συνεργασίας με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημοτικής κοινότητας.
 • Υπογραφής με εντολή Δημάρχου της αλληλογραφίας της δημοτικής ενότητας.

Επικοινωνία: e-mail: nsiorokas@ioannina.gr

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής - Κωσταντή Χριστίνα

στην οποία παρέχεται αντιμισθία.
Μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 • Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 • Να καθοδηγεί να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Επικοινωνία: e-mail: xkotsanti@ioannina.gr