2024

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “STREETSforCITIZENS” στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Euro-MED και και υπό την αποστολή “Promoting green living areas”, αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις:
• Υψηλός ρυθμός κατοχής αυτοκινήτων, κυκλοφοριακή συμφόρηση και κίνδυνος στους δρόμους
• Ανεπάρκεια (ποιοτική ή ποσοτική) χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων

2023

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities” στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe και ειδικότερα της πρόσκλησης HORIZON-MISS-2021-CIT-02» η οποία αφορά στην αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030.

2022

Migrant Integration through Locally designed Experiences

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ενσωμάτωση μεταναστών μέσω τοπικά σχεδιασμένων εμπειριώνMigrant Integration through Locally designed Experiences” και ακρωνύμιο “MILE”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF-2020-AG-CALL-03) και 10% από ίδιους πόρους.

2022

Ο Δήμος Ιωαννιτών από 01/01/2022 υλοποιεί το πρόγραμμα «EMBRACE», ( Empowering Migrants to Be Representative Actors in Community Engagement), ένα  διετές ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

2022

Το έργο θα κεφαλαιοποιήσει το “Διεθνές εγχειρίδιο για την πράσινη τοπική δημοσιονομική πολιτική” του έργου LOCAL4GREEN. Το εν λόγω παραδοτέο περιγράφει ένα σύνολο δημοσιονομικών πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της αύξησης των ΑΠΕ μέσω ευέλικτων καινοτόμων εργαλείων (πράσινη φορολογία).

2022

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο «Περιφερειακή Συνεργασία – International Urban and Regional Cooperation “IURC – China”» με φορέα διαχείρισης και υλοποίησης τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής.

2022

Στόχος του προγράμματος είναι να εξερευνήσουμε και να βρούμε κοινές πρακτικές με το Δήμο Λεμεσού και το Δήμο Χάιφας, ώστε να αναπτυχθεί ένα Μεσογειακό Διαπολιτισμικό Δίκτυο Πόλεων, μέσα από διάφορες αθλητικές δράσεις, έχοντας κοινό το στοιχείο του νερού. Σκοπός μας είναι να γίνουν ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων συλλόγων-οργάνων.

2022

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship ” και ακρωνύμιο “RaCIP”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) – AMIF-2019-AG-INTE, και 10% από ίδιους πόρους.

2022

Το έργο “Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities)” στοχεύει στη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα δίκτυο τοπικών αρχών και των εταίρων υλοποίησής τους που θα:

Α. Μοιράζονται τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές της ενσωμάτωσης των μεταναστών,

Β. Συμμετέχουν σε ανταλλαγές από ομοτίμους με βάση αμοιβαίες προτεραιότητες και διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και,

Γ. Ενσωματώνουν αποτελεσματικές πρακτικές στο πλαίσιο των τοπικών πολιτικών τους.

2022

Η κοινή επιδίωξη του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Λεμεσού ήταν η αξιοποίηση της διαφορετικότητας των πληθυσμιακών ομάδων μέσα από μια δέσμη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αιρετών, επιχειρήσεων, ΜΚΟ σε θέματα διαπολιτισμικότητας και ενίσχυσης του κοινωνικού διάλογου.

Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός περιφερειακού Δικτύου με έμφαση στη διαπολιτισμική ένταξη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

2022

O Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «100 Intelligent Cities Challenge», η  διάρκεια της οποίας  είναι 26 μήνες. Η έναρξη των εργασιών της πρωτοβουλίας έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, με τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών και όλων των άλλων πόλεων στο 1ο City Lab όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι της πρωτοβουλίας και η πορεία επίτευξής τους.

2021

Το έργο βασίζεται σε μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, νέοι συζητούν και να επεξεργάζονται τοπικές πολιτικές και προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και ιδέες για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και των φραγμών έναντι των άλλων. Τα οράματά τους και οι ιδέες τους θα παρουσιαστούν σε μια τελική εκδήλωση του Προγράμματος. Οι απόψεις και οι συνεισφορές των νέων θα συνοψιστούν σε ένα έγγραφο και θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τα διοχετεύσουν τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

2021

Το έργο PIT STOP, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V/A “Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020”, στοχεύει στην προώθηση νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (business incubators) στους τομείς των κατασκευών και ΤΠΕ και επιταχυντών επιχειρήσεων στον μεταποιητικό τομέα, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ εμπορικών και πολιτιστικών ενώσεων.

2020

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της πρόσκλησης με κωδικό H2020-SCC-NBS-2stage-2016 Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance και ακρωνύμιο «CONNECTING Nature».

2020

Ο Δήμος Ιωαννιτών μετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition— ‘SPROUT’» , το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020 και έχει 29 εταίρους. Στους εταίρους περιλαμβάνονται έξι (6) πιλοτικές πόλεις στις οποίες θα δοκιμαστούν λύσεις αστικής κινητικότητας και εννέα (9) πόλεις «2ου επιπέδου», που θα μελετήσουν την εφαρμογή των λύσεων των πιλοτικών πόλεων, στις δικές τους συνθήκες.

2019

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «‘A POsitive Energy CITY Transformation Framework’ — ‘POCITYF’» το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Το έργο ξεκίνησε την 1/10/2019, έχει διάρκεια 60 μηνών και αφορά στην εφαρμογή λύσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μιας πόλης. Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάζονται λύσεις για τη δημιουργία ενεργειακά θετικών κτιρίων και ολόκληρων αστικών περιοχών, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε δύο «πόλεις- φάρους».

2015

Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation – ETC) που προωθεί την ανταλλαγή και τη μάθηση μεταξύ των πόλεων, σε σχέση με την ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

2016

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα “Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες” (2016-2019), που εγκρίθηκε με το έγγραφο Ref. Ares(2017)5163241 – 23/10/2017.

2014

Ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει στο έργο με τίτλοMOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Comments are closed.

Close Search Window