«Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού » (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Περίληψη Διακήρυξης ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι […]