Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενα έργα – ΕΣΠΑ 2014 - 2020

1.ΤΕΒΑ

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»

Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»


2. Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών

Οριστικό Τεύχος ΣΔΒΕ


3. Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων


4. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιωαννιτών

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην Έρευνα για τις συνθήκες αστικής κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την άποψή σας σε ότι αφορά στις επιδιώξεις/όραμά σας για τις μελλοντικές συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Ιωαννιτών συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο Έρευνας Νοικοκυριών


5. Νέο Νηπιαγωγείο στη θέση " Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία


6. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΑΡΑΒΑ» (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΑΡΑΒΑ)


7. «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΛΥΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΓΛΥΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»


8. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ»


9. «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου)»


10. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»


11. «Διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών»


12. «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ιωαννιτών με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα»

 

Ευρωπαικά προγράμματα

Ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει στο έργο με τίτλοMOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Περισσότερα >


Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα “Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες” (2016-2019), που εγκρίθηκε με το έγγραφο Ref. Ares(2017)5163241 - 23/10/2017.

Περισσότερα >


Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation – ETC) που προωθεί την ανταλλαγή και τη μάθηση μεταξύ των πόλεων, σε σχέση με την ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Περισσότερα >


Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «‘A POsitive Energy CITY Transformation Framework’ — ‘POCITYF’» το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020. Το έργο ξεκίνησε την 1/10/2019, έχει διάρκεια 60 μηνών και αφορά στην εφαρμογή λύσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μιας πόλης. Στο πλαίσιο του έργου παρουσιάζονται λύσεις για τη δημιουργία ενεργειακά θετικών κτιρίων και ολόκληρων αστικών περιοχών, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε δύο «πόλεις- φάρους».

Περισσότερα >


Ο Δήμος Ιωαννιτών μετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition— ‘SPROUT’» , το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020 και έχει 29 εταίρους. Στους εταίρους περιλαμβάνονται έξι (6) πιλοτικές πόλεις στις οποίες θα δοκιμαστούν λύσεις αστικής κινητικότητας και εννέα (9) πόλεις «2ου επιπέδου», που θα μελετήσουν την εφαρμογή των λύσεων των πιλοτικών πόλεων, στις δικές τους συνθήκες.

Περισσότερα >


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της πρόσκλησης με κωδικό H2020-SCC-NBS-2stage-2016 Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance και ακρωνύμιο «CONNECTING Nature».

Περισσότερα >


Το έργο PIT STOP, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 - Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V/A “Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020”, στοχεύει στην προώθηση νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων (business incubators) στους τομείς των κατασκευών και ΤΠΕ και επιταχυντών επιχειρήσεων στον μεταποιητικό τομέα, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ εμπορικών και πολιτιστικών ενώσεων.

Περισσότερα >


Το έργο βασίζεται σε μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, νέοι συζητούν και να επεξεργάζονται τοπικές πολιτικές και προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και ιδέες για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και των φραγμών έναντι των άλλων. Τα οράματά τους και οι ιδέες τους θα παρουσιαστούν σε μια τελική εκδήλωση του Προγράμματος. Οι απόψεις και οι συνεισφορές των νέων θα συνοψιστούν σε ένα έγγραφο και θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τα διοχετεύσουν τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερα >


O Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «100 Intelligent Cities Challenge», η  διάρκεια της οποίας  είναι 26 μήνες. Η έναρξη των εργασιών της πρωτοβουλίας έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, με τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών και όλων των άλλων πόλεων στο 1ο City Lab όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι της πρωτοβουλίας και η πορεία επίτευξής τους.

Περισσότερα >


Η κοινή επιδίωξη του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Λεμεσού ήταν η αξιοποίηση της διαφορετικότητας των πληθυσμιακών ομάδων μέσα από μια δέσμη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αιρετών, επιχειρήσεων, ΜΚΟ σε θέματα διαπολιτισμικότητας και ενίσχυσης του κοινωνικού διάλογου.

Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός περιφερειακού Δικτύου με έμφαση στη διαπολιτισμική ένταξη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Περισσότερα >


Το έργο “Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για πόλεις ενσωμάτωσης - European Platform of Integrating Cities)” στοχεύει στη βελτίωση της ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο,

δημιουργώντας ένα δίκτυο τοπικών αρχών και των εταίρων υλοποίησής τους που θα:

Α. Μοιράζονται τις γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές της ενσωμάτωσης των μεταναστών,

Β. Συμμετέχουν σε ανταλλαγές από ομοτίμους με βάση αμοιβαίες προτεραιότητες και διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και,

Γ. Ενσωματώνουν αποτελεσματικές πρακτικές στο πλαίσιο των τοπικών πολιτικών τους.

Περισσότερα >


Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας - Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship ” και ακρωνύμιο “RaCIP”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF) - AMIF-2019-AG-INTE, και 10% από ίδιους πόρους.


Στόχος του προγράμματος είναι να εξερευνήσουμε και να βρούμε κοινές πρακτικές με το Δήμο Λεμεσού και το Δήμο Χάιφας, ώστε να αναπτυχθεί ένα Μεσογειακό Διαπολιτισμικό Δίκτυο Πόλεων, μέσα από διάφορες αθλητικές δράσεις, έχοντας κοινό το στοιχείο του νερού. Σκοπός μας είναι να γίνουν ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων συλλόγων-οργάνων.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο «Περιφερειακή Συνεργασία – International Urban and Regional Cooperation “IURC – China”» με φορέα διαχείρισης και υλοποίησης τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Περισσότερα >


Το έργο θα κεφαλαιοποιήσει το "Διεθνές εγχειρίδιο για την πράσινη τοπική δημοσιονομική πολιτική" του έργου LOCAL4GREEN. Το εν λόγω παραδοτέο περιγράφει ένα σύνολο δημοσιονομικών πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της αύξησης των ΑΠΕ μέσω ευέλικτων καινοτόμων εργαλείων (πράσινη φορολογία).

Ο Δήμος Ιωαννιτών από 01/01/2022 υλοποιεί το πρόγραμμα «EMBRACE», ( Empowering Migrants to Be Representative Actors in Community Engagement), ένα  διετές ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

Migrant Integration through Locally designed Experiences

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ενσωμάτωση μεταναστών μέσω τοπικά σχεδιασμένων εμπειριώνMigrant Integration through Locally designed Experiences” και ακρωνύμιο “MILE”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF-2020-AG-CALL-03) και 10% από ίδιους πόρους.


ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities» στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe και ειδικότερα της πρόσκλησης HORIZON-MISS-2021-CIT-02» η οποία αφορά στην αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030.

Περισσότερα >

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη