Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης (ομάδα 1), Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (ομάδα 2), Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα (ομάδα 3), Προμήθεια αναλωσίμων για τα φαξ (ομάδα 4) (2019-2020)» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών., προϋπολογισμού 74.495,79 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»