Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (Ομάδα 1), προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Ομάδα 2), Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (Ομάδα 3)» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , 2020-2021, προϋπολογισμού 70.897,70€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»