Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2022-2023)» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 197.750,00 €