Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

 

202102307323011_6Ι50ΩΕΩ-ΝΧΤ_21REQ008222537_2021-128AAD 202102307323011_9ΡΤ8ΩΕΩ-Ξ5Ξ_21PROC008228633_PROC (ΑΑ)_signed 202102307323011_60Σ1ΩΕΩ-ΤΤ5_21PROC008228819_NOTICES (ΑΑ)_signed 202102307323011_TECH-DOCS 202102307323011_TEΥΔ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 202102307323011_TEΥΔ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 202102307323011_Ω25ΖΩΕΩ-ΧΓΥ_2020-175AOE_APP Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030321