Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μπιζανίου»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την γενική υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μπιζανίου», προϋπολογισμού 9.994,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής .

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την αριθμ. πρωτ.: 16817/4383/20.03.2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΒ2ΕΩΕΩ-ΔΗΟ) και την αρίθμ. 22/07.03.2019, Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου, στην οποία αποτυπώνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, όσο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της, να καταθέσετε σφραγισμένο φάκελο με οικονομοτεχνική προσφορά στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Καπλάνη 9 Ιωάννινα έως και την Παρασκευή 29 / 03 / 2019 και ώρα 14:30 μμ, με την ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μπιζανίου» έτους 2019.

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της μελέτης μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου, Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 Ιωάννινα – Τηλ.: 26510 25959, fax 26510 77805. e-mail : eeutixiadou@ioannina.gr (Ευτυχία Ευτυχιάδου).

1η Απόφαση Δημάρχου – Μπιζάνι – ΑΔΑ ΨΒ2ΕΩΕΩ-ΔΗΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ