Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για αναβάθμιση ευρυζωνικής πρόσβασης», έτους 2019, προϋπολογισμού 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)