Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-02-2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-02-2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Αποδοχή γνωμοδότησης του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου,  σχετικά με την παροχή νομικής κάλυψης στους με την υπ’ αριθμ. 17/18 κλήση του κ. Εισαγγελέα Εφετών  Ιωαννίνων κατηγορουμένους.
 2. Διάθεση πίστωσης  ποσού 641€ για αγορά βιβλίων κλπ (Διοικητικές Υπηρεσίες) με Κ.Α. 10.6611.200.
 3. Αποδοχή γνωμοδότησης του  Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη,  σχετικά με την πρόταση εξώδικου συμβιβασμού της  Ο.Ε. με την επωνυμία «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΛΟΥΔΗΣ» ομόρρυθμης εταιρίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ»
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση πάρκων και πλατειών»
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπράτησης (στάδιο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου: «ΈΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΩΝ»
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ»
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων και ανάθεσης μελετών με τίτλο: “Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων”

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Κοτρώτσιου».
 2. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φερενίκης Καλούδη».
 3. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Σπυρίδωνα Φιλίππου».
 4. Εξέταση αιτήματος κ. Παπαστεργίου Παναγιώτας σχετικού με την παράταση καταβολής του επιδόματος γάμου έτους 2012 «Κληροδοτήματος Αγλαΐας Χαραλάμπους».
 5. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού Αβέρωφ 6Δ  συνολικής επιφάνειας 31,70 τ.μ.  του Κληροδοτήματος  «Ελευθερίας  Μπάρκα».
 6. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού  Κωλέττη 4  συνολικής επιφάνειας 59,925 τ.μ.  του Κληροδοτήματος  «Ελένης Ζωγράφου».
 7. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού Κωλέττη 4  συνολικής επιφάνειας 53,625 τ.μ.  του Κληροδοτήματος  «Ελένης Ζωγράφου»
 8. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου στο Δήμο Ιωαννιτών επί της οδού Ακαδημίας  14  του Κληροδοτήματος  «Αγλαΐας Χαραλάμπους»
 9. Εντολή σε δικαστικούς επιμελητές για την επίδοση της υπ’αρ.41/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που αφορά διόρθωση ακριβούς εγγραφής στο κτηματολόγιο «Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα»
 10. Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αίτησης αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο της 179/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για οφειλόμενα ενοίκια Κληροδοτήματος «Βασιλείου Πυρσινέλλα».
 11. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Κωσταδήμα».

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ΄αριθμ.46 αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Περάματος
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στην οδό Ανεξαρτησίας 62α.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλών
 2. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον κ. Γκόγκο Νικόλαο
 3. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ντόβα Ιωάννη
 4. Αποδέσμευση & ψήφιση πίστωσης στον παρακάτω κωδικό έτους 2018 (οφειλή 2017).
 5. Ψήφιση πίστωσης για «Κινητή τηλεφωνία» (Οφειλή)
 6. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης» (Καθαριότητα)
 7. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης» (Πολεοδομία)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού 801,85 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 70.01.6262.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών Μητροπολιτικού Δικτύου» (Αποκατάσταση βλάβης UPS κόμβου D60 ΜΑΝ Δήμου Ιωαννιτών – Πειραματικό Γυμνάσιο & Γυμνάσιο Ζωσιμαίας, οδός Δομπόλη – L5-IOAN -D60).
 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 20.6263.012 και 30.6263.012 με ποσά 20.000,00 € και 4.800,00 € αντίστοιχα για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.
 3. α. Έγκριση του αριθμ. 2/2018 Πρακτικού (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης & κατακύρωσης επιπλέον ποσότητας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016) του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» (οικ. Έτη 2017-2018) (Διακήρυξη αριθμ. πρωτ.: 86342/19110/19.12.2017) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού, β. αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων.
 4. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων, διάθεση πιστώσεων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο α. «Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας» (Κ.Α. 02.35.6117.001, ποσό 33.728,00 € οικον. Έτος 2018 & δέσμευση 1.240,00 € για οικον. Έτος 2019) και β. «Εργασίες Κοπής Χλοοτάπητα σε Κοινόχρηστους Χώρους» (Κ.Α. 35.6117.003, ποσό 39.258,65 €, οικον. Έτος 2018).
 5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης ποσού 793,60 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ » (Κ.Α. 30.7135.024 ).
 6. Ακύρωση των πρωτογενών αιτημάτων 17REQ002213791/2017-11-09, 17REQ002213938/2017-11-09, 17REQ002214141/2017-11-09, 17REQ002214277/2017-11-09, 17REQ002214489/2017-11-09, 17REQ002214675/2017-11-09.
 7. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής σε οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών στον Κ.Α 20.6671.012 ποσό 38.059,63 €, στον ΚΑ 20.6263.011 ποσό 10.027,51 € και στον 20.6264.011 ποσό 1.426,00 € (Σύνολο 49.513,14 €).
 8. Διάθεση πίστωσης ποσού 2.477,52 € με Φ.Π.Α. για την Προμήθεια εξοπλισμού για επικοινωνία μέσω GPRS / PSTN , ή μέσω IP / GPRS / PSTN της Πινακοθήκης και της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία και έγκριση του αντίστοιχου πρωτογενούς αιτήματος (Κ.Α. 15.7135.016).
 9. Διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € για την Προμήθεια καροτσιού μεταφοράς εμπορευμάτων για τις ανάγκες της αποθήκης υλικών του Δήμου (Κ.Α. 10.7135.109).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων
 2. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018

ΛΟΙΠΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Διάθεση  πίστωσης  και έγκριση πρωτογενούς για: Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για τα Πακέτα Εργασίας WP3: Testing  και WP4: Transferring του έργου  “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG MED»  2014-2020
 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 4.285,44 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 70-01.6142.012 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Ιωαννιτών» .
 3. Έγκριση πρακτικών του μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης (WP1:Project Management)  και επικοινωνίας (WP2:Project Communication) του έργου   “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG MED» 2014-2020» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 23.000,00 € (είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», όπως αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 78927/17154/21-11-2017 Διακήρυξη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 4. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση  για την παροχή υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση πολεοδομικών δεδομένων για ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης» ποσού 20.000€ (πλέον ΦΠΑ 24%) .
 5. «Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών των 1)εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και 2)ένωσης μελετητικών γραφείων α)Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ-Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & Συνεργάτες Ο.Ε., β) ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και γ)ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε., κατά της υπ’ αριθ. 23/ 2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Πολ. Ενοτ. ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ».

Πρόσκληση