Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών

Ο Χρήστος Πάνος  είναι δικηγόρος, απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Από το 1986 δικηγορεί  στα Ιωάννινα. Διετέλεσε:
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων (1990-1993 και 1993-1996 ως Ταμίας του Συλλόγου και 1999-2002 ως Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου).
 • Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου  Ιωαννίνων επί  δύο τριετείς θητείες (2002-2005 και 2005-2008).  Υπεύθυνος του Τμήματος Ιωαννίνων της  Διεθνούς Αμνηστίας (1987-1997) καθώς και  ιδρυτικό μέλος του  Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων.
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών για την Προστασία των Προσφύγων καθώς και συνεργάτης της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
 • Από το έτος 2008 μέχρι σήμερα συνεργάτης του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την εκπαίδευση εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας σε θέματα διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μετακινουμένων πληθυσμών, παραβατικότητας και σωφρονιστικού συστήματος.

  Τον Ιανουάριο του 2016 εξελέγη Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών.

Διεύθυνση: Καπλάνη 9, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26513-61359 Ηλεκτρονική διεύθυνση: symparastatis.ioannina@gmail.com

Αντικείμενο καταγγελίας

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να ερευνά καταγγελίες που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Όταν παραλάβει μια καταγγελία, το πρώτο στάδιο έρευνας αφορά το κατά πόσον η καταγγελία είναι παραδεκτή, δηλαδή εάν συντρέχουν και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • εάν έχει υποβληθεί από πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία,
 • εάν αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης
 • εάν το πρόβλημα οφείλεται σε υπηρεσία/νομικό πρόσωπο/επιχείρηση του Δήμου Ιωαννιτών.

Σχετική διάταξη:

Άρθρο 77 παράγραφος 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”)

Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.”

Ποιον καταγγέλλω;

Αντικείμενο της καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι κάθε πρόβλημα κακοδιοίκησης των υπηρεσιών/νομικών προσώπων/επιχειρήσεων του Δήμου Ιωαννιτών.

Εάν το πρόβλημα κακοδιοίκησης οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οντότητα, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Τι καταγγέλλω;

Πρόβλημα κακοδιοίκησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στις σχέσεις των πολιτών/ επιχειρήσεων με τις δημοτικές υπηρεσίες, η οποία διαφορά έχει ως επίπτωση την στέρηση, παραβίαση ή προσβολή των δικαιωμάτων τους. Εάν το πρόβλημα δεν επιβαρύνει κάποιο δικαίωμά σας, δεν είστε “θιγόμενοι” και δεν υπάρχει αντικείμενο διαμεσολαβητικής επίλυσης διαφοράς.

Ποιος έχει δικαίωμα καταγγελίας;

Για να είναι παραδεκτή η καταγγελία, πρέπει να υποβάλλεται από:

 1. άμεσα θιγόμενους πολίτες
 2. άμεσα θιγόμενες επιχειρήσεις

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαία η ιδιότητα του δημότη/της δημότισσας ως προς το πρόσωπο που υποβάλει την καταγγελία. Εάν όμως το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία δεν είναι άμεσα θιγόμενο, τότε η καταγγελία δεν υποβάλλεται παραδεκτά.

Το δικαίωμα αναφοράς

Εάν δεν είστε άμεσα θιγόμενη/θιγόμενος ή εάν δεν έχετε την ιδιότητα του πολίτη ή της επιχείρησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με την υποβολή “αναφοράς” (άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010). Η αναφορά είναι η επισήμανση ενός σημαντικού προβλήματος κακοδιοίκησης της δημοτικής διοίκησης, το οποίο ο Συμπαραστάτης μπορεί να ερευνήσει και να περιλάβει στις Ειδικές Προτάσεις, που υποβάλλει στη Δημοτική Αρχή.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.” (Άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010).

Η αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνοψίζεται στην διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα σε άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Ο νόμος εξοπλίζει τον Συμπαραστάτη με δύο αρμοδιότητες για την επίτευξη της αποστολής του.

 1. Χειρισμός καταγγελιών (άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Συμπαραστάτη καταγγελίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης, εφόσον λάβει καταγγελία που συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει την αρμοδιότητα να διαμεσολαβήσει για να επιλυθούν τα προβλήματα κακοδιοίκησης και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών. Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης, εφόσον διαπιστώσει τη βασιμότητα της καταγγελίας, επικοινωνεί με την καταγγελλόμενη πλευρά και επιδιώκει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

 1. Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης

(άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010)

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης μπορεί να λάβει υπόψη και επισημάνσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που θέτουν υπόψη του οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι είναι άμεσα θιγόμενοι. Οι επισημάνσεις αυτές δεν αποτελούν “καταγγελίες” με την ανωτέρω έννοια, αλλά αναφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο ενάσκησης του γενικού συνταγματικού δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος).

Για την διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήματα κακοδιοίκησης που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις άλλων Δήμων, αρμόδιοι είναι οι κατά Δήμους εκλεγέντες Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αρμόδιοι για την διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήματα που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών είναι οι αντίστοιχοι “Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης” (άρθρο 179 Ν.3852/2010).

Για τους Δήμους και τις Περιφέρειες που δεν έχουν εκλεγεί Συμπαραστάτες, οι θιγόμενοι και οι θιγόμενες μπορούν να προσφύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προβλέπεται στο άρθρο 77 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) το οποίο έχει ως εξής:

 1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύοντα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
 2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
 4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
 5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ. .Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο ης ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
 6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Comments are closed.

Close Search Window