Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής​

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: gram.progr@ioannina.gr

ΔΡΟΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) 2651 3 61316 ddrosou@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδια για:

 • Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης,
 • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη των περιοδικών στόχων του
 • Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων τουΔήμου
 • Τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.
 • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του Κ.Ο.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α ́ 166).
 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.

 

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα

ΦΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 2651 3 61366 floudas@ioannina.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2651 3 61397 kgeorgiou@ioannina.gr
ΠΑΡΗΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2651 3 61314 parigoritsas@ioannina.gr
ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61355 vzioga@ioannina.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

(Αρμοδιότητες Μελετών και Έρευνας)

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει με στατιστικά στοιχεία και δείκτες την οικονομική, δημογραφική, περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).
 • Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κ.λπ.).
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.

(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού και παρακολούθησης Προγραμμάτων)

 • Εισηγείται προς τα αιρετά όργανα θέματα που αφορούν την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού / επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου συνολικά και στους επιμέρους τομείς (Τεχνικά, Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα).
 • Υποστηρίζει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου στις διαδικασίες συμμετοχής του Δήμου στην κατάρτιση των εθνικών, περιφερειακών και χωροταξικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την Ομάδα Έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται, για τη σύνταξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα
 • Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και εισηγείται την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 • Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
 • Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση έργων, καθώς και των ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος (σχέδια υλοποίησης έργων, χρονοδιαγράμματα έργων, ανάλυση κινδύνων, δείκτες υλοποίησης, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς παρακολούθησης, εκθέσεις αναφορές, τήρηση φακέλων, εγγράφων κ.λπ.).
 • Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
 • Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς

 

Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης και Διαφάνειας

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα

ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61399 bmousafiri@ioannina.gr
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 3 61399 vpapazaxaris@ioannina.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης και Διαφάνειας

(Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης)

 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.).
 • Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
 • Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
 • Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
 • Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

(Αρμοδιότητες Ποιότητας και Οργάνωσης)

 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επιμέρους λειτουργιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων και υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων, κατανομής στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν τροποποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών)
 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
 • Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
 • Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

(Αρμοδιότητες Διαφάνειας)

 • Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 • Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
 • Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 • Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: (α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 • Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.

 

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα

ΓΑΚΗΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2651 3 61369 vgakilazou@ioannina.gr

ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  2651 3 61317 avergos@ioannina.gr
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 26513 61297 vgourgouli@ioannina.gr
ΔΑΤΣΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2651 3 61298 edatsika@ioannina.gr

ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2651 3 61313 emargari@ioannina.gr

ΜΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2651 3 61403 pmelas@ioannina.gr

ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 2651 3 61370 spetsios@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απαρτίζεται από τα παρακάτω Γραφεία:

 1. Γραφείο Συστημάτων και Εφαρμογών.
 • Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011). Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης όλων των συστημάτων Πληροφορικής που αξιοποιεί ο Δήμος για τη στήριξη των λειτουργιών του.
 • Μεριμνά για την μελέτη, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση κεντρικών εφαρμογών (ιστοτόπου, καταλόγου/ευρετηρίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποθήκευσης και ανάκτησης αρχείων, τηλεφωνίας, ροών εργασιών, εξυπηρέτησης εσωτερικών και εξωστρεφών διαδικασιών, μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων, γεωγραφικών συτημάτων πληροφοριών, κινητής τηλεφωνίας και παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού (GPS)) με την αξιοποίηση των άλλων γραφείων του τμήματος και εξειδικευμένων τρίτων, παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης των εφαρμογών αυτών και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών, των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του οργανισμού.
 • Χρησιμοποιεί στο μέτρο του δυνατού ανοικτό λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα, και είναι υπεύθυνο για την λεπτομερή τεκμηρίωση των εφαρμογών που αναπτύσσει.
 • Φροντίζει για την ανάπτυξη, παροχή και συντήρηση ψηφιακών εργαλείων για κατανεμημένη ενημέρωση των βάσεων καταλόγου/ευρετηρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το Γραφείο Τύπου και για κατανεμημένη ενημέρωση τμημάτων του ιστότοπου του Δήμου από τις αρμόδιες και εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α ́ 166).
 • Συμμετέχει σε κοινές ομάδες εργασίας και προγράμματα με άλλους φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα και συνεργάζεται στενά με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς του Δημοσίου για την από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων ανάπτυξης, διάθεσης και διαχείρισης εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
 • Προδιαγράφει τους μηχανισμούς ασφάλειας, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων και εφαρμογών που εγκαθιστά στα κεντρικά συστήματα και μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητά τους.
 • Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών, εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας, αξιολογεί τις προσφορές και συντάσσει τις βασικές οδηγίες διάρθρωσης των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών.
 • Συντάσσει οδηγίες και ενημερωτικό υλικό για τους χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου και διαμορφώνει τις έντυπες ή ψηφιακές φόρμες συμπλήρωσης αιτημάτων των χρηστών για υπηρεσίες του Γραφείου.
 • Ο Υπεύθυνος του Γραφείου, έχει την υποχρέωση της τήρησης βιβλιοθήκης, και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και της μέριμνας για τη συνεχή εκπαίδευση των μελών όλου του Τμήματος σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα του αντικειμένου του μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, συναντήσεις, ανταλλαγές τεχνογνωσίας, πρακτική εξάσκηση, εκπαιδευτικές άδειες κ.λπ.

2. Γραφείο Δικτύων και Επικοινωνιών.

 • Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων δικτύωσης και επικοινωνιών του Δήμου με την συνεισφορά, εάν παραστεί ανάγκη, εξειδικευμένων τρίτων.
 • Καταγράφει τις απαιτήσεις, συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές, εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας, αξιολογεί προσφορές, παρακολουθεί την παραλαβή και εγκατάσταση, των κτιριακών δικτυακών υποδομών (καναλιών, οπτικών ινών, καλωδιώσεων χαλκού, κατανεμητών, πεδίων μικτονόμησης κ.λπ.) και των ενεργών στοιχείων του δικτύου (μεταγωγέων, δρομολογητών, πολυπλεκτών, διαμορφωτών, συγκεντρωτών, τηλεφωνικών κέντρων) και μεριμνά για τη συντήρησή τους και την αποκατάσταση των βλαβών τους.
 • Διατηρεί και συντηρεί σχεσιακή βάση δεδομένων αποτύπωσης των παραπάνω παθητικών και ενεργών στοιχείων με γεωγραφικά δεδομένα και εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισής τους.
 • Διαχειρίζεται τα ενεργά στοιχεία (μεταγωγείς, δρομολογητές, διαμορφωτές, πολυπλέκτες, ασύρματα συστήματα, τηλεφωνικά κέντρα) και μεριμνά για τη συνεχή παρακολούθηση καλής λειτουργίας των δικτύων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων, καθώς και μεταξύ των δικτύων του Δήμου και άλλων δημόσιων δικτύων ή δικτύων τρίτων.
 • Αναπτύσσει και εγκαθιστά βασικές δικτυακές εφαρμογές (ονοματολογίας, αυτόματης διευθυνσιοδότησης, καταγραφής όγκου και δομής ροών δεδομένων, ποιότητας υπηρεσίας, ταυτοποίησης, εφαρμογής πολιτικών δικτυακής ασφαλείας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, καταγραφής επεισοδίων κατάχρησης πόρων, κ.λπ.) καθώς και εφαρμογές μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων (broadcast και multicast) σε ιδιαίτερους εξυπηρετητές οι οποίοι συντηρούνται και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το Γραφείο.
 • Συμμετέχει σε κοινές ομάδες εργασίας και προγράμματα με άλλους φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα και συνεργάζεται στενά με ερευνητικούς, και εκπαιδευτικούς φορείς του Δημοσίου για την ανάπτυξη και διαχείριση κοινών δικτυακών υποδομών μεγάλης κλίμακας και την λειτουργική ενοποίηση δικτυακών υπηρεσιών .
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης οδηγιών και ενημερωτικού υλικού και της διαμόρφωσης των εντύπων ή των ψηφιακών φορμών συμπλήρωσης αιτημάτων για τους χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου.
 • Ο Υπεύθυνος του Γραφείου, έχει την υποχρέωση της τήρησης βιβλιοθήκης, και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και της μέριμνας για τη συνεχή εκπαίδευση των μελών όλου του Τμήματος σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα του αντικειμένου του μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια, συναντήσεις, ανταλλαγές τεχνογνωσίας, πρακτική εξάσκηση, εκπαιδευτικές άδειες κ.λπ.

3. Γραφείο Εγκαταστάσεων και Υλικού.

 • Μεριμνά για το περιβάλλον εγκατάστασης των συστημάτων του Τμήματος συμπεριλαμβανομένων των υποδομών κλιματισμού, και την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.
 • Παρακολουθεί την εγκατάσταση από τρίτους, συνδράμει, ή αυτοτελώς σε μικρή κλίμακα, αναλαμβάνει την εγκατάσταση και την διευθέτηση των δικτυακών υποδομών και ενεργών στοιχείων του δικτύου.
 • Παρακολουθεί την εγκατάσταση από τρίτους, συνδράμει, ή αυτοτελώς σε μικρή κλίμακα, αναλαμβάνει την εγκατάσταση των μηχανογραφικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων των χρηστών.
 • Υλοποιεί την βασική προδιαγεγραμμένη παραμετροποίηση και ρύθμιση των μηχανογραφικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων των χρηστών.
 • Τηρεί αρχείο και αποθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα πληροφοριακά συστήματα των χρηστών του οργανισμού και παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης βασικού λογισμικού, αναλώσιμων και ανταλλακτικών.
 • Υποστηρίζει τεχνικά τις αναβαθμίσεις και τις ενημερώσεις των πληροφοριακών συστημάτων των χρηστών.
 • Υλοποιεί τις προδιαγραμμένες διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τους μηχανισμούς και διαδικασίες ασφαλείας των χώρων και συστημάτων του Τμήματος.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης οδηγιών και ενημερωτικού υλικού και της διαμόρφωσης των εντύπων ή των ψηφιακών φορμών συμπλήρωσης αιτημάτων για τους χρήστες των υπηρεσιών του Γραφείου.

4. Γραφείο Υποστήριξης Διαδικασιών.

 • Λειτουργεί εφαρμογή Helpdesk για τις ανάγκες των εσωτερικών χρηστών, όπου καταχωρεί περιστατικά βλάβης ή αιτήματα, μεριμνά για την ηλεκτρονική προώθησή τους στο κατάλληλο γραφείο του Τμήματος, και παρακολουθεί την εξέλιξή τους έως ότου το αίτημα ικανοποιηθεί ή η βλάβη αποκατασταθεί.
 • Υποστηρίζει προδιαγραμμένες ψηφιακές διαδικασίες καταχώρησης δεδομένων (data entry) και μαζικής εισαγωγής (data import) δεδομένων στις αντίστοιχες βάσεις κεντρικών εφαρμογών του Τμήματος.
 • Υποστηρίζει προδιαγραμμένες ψηφιακές και χειρωνακτικές (μέσω εντύπων) διαδικασίες καταγραφής και ενημέρωσης στοιχείων χρηστών αρμοδιότητας του Τμήματος (διευθυνσιοδότηση, ονοματολογία, αντιστοίχηση με στοιχεία ευρετηρίου, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει σε προδιαγραμμένες αυτοματοποιημένες ψηφιακές ροές εργασίας (work−flows), για διαδικασίες που αφορούν εξυπηρέτηση εσωτερικών λειτουργιών του Δήμου ή εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών.
 • Εισηγείται προς τον Προϊστάμενο και τα άλλα γραφεία τροποποιήσεις των παραπάνω δραστηριοτήτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την αρτιότερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών.
 • Έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγιών και ενημερωτικού υλικού και της διαμόρφωσης των εντύπων ή των ψηφιακών φορμών συμπλήρωσης αιτημάτων για τους χρήστες των υπηρεσιών του συγκεκριμένου Γραφείου.
 • Έχει την ευθύνη διακίνησης των οδηγιών και του ενημερωτικού υλικού των υπολοίπων Γραφείων του Τμήματος προς τους χρήστες και την αποδελτίωση εντύπων αιτημάτων για εισαγωγή στην εφαρμογή Help−Desk.
 • Εκτελεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης για ολόκληρο το Τμήμα.
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης​

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: dtoa-dimos@ioannina.gr

Διεύθυνση: Μουλαϊμίδη & Μπότσαρη

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ) 2651 3 61358 kgiakamozi@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

Διεύθυνση: Μουλαϊμίδη & Μπότσαρη

ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61165 eeutixiadou@ioannina.gr
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(Οδηγός) 2651 1 11466 konpapageorgiou@ioannina.gr
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗ ΑΓΑΘΗ 2651 3 61172 skoulikariti@ioannina.gr
ΚΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 3 61392 skoulikariti@ioannina.gr
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2651 3 63053

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

(αρμοδιότητες στον τομέα φυτικής παραγωγής)

 • Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 • Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.
 • Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
 • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 • Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 • Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
 • Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου.
  Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.

(Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής)

 • Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως Π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 • Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
 • Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
 • Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
 • Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
 • Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
 • Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
 • Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.

Στο πλαίσιο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας λειτουργεί Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα :

(Αρμοδιότητες Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης)

 • Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
 • Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
 • Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών κ.λπ.).
  Ενημερώνει το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

(Αρμοδιότητες Τομέα Αλιείας)

 • Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.
  Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία.
 • Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως :
  α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.

(β) την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.

(γ) την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον καθορισμό της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.

(η) την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους και λιμναίους χώρους.

(θ) την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.

(ι) την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

(ια) τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.

(ιγ) τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς και τις λίμνες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

(κδ) τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών

(κε) την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την παροχή σ’ αυτούς τεχνικών οδηγιών.

(κστ) την έγκριση και τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες.

(κζ) την κοπή των καλάμων στις λίμνες.

 • Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:

(α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.

(β) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.

(γ) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.

(δ) τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.

(ε) τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.

στ)την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.

(ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.

8. Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση: Μουλαϊμίδη & Μπότσαρη

ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΚΙΚΗ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 0 37477 & 2651 3 61358 kgiakamozi@ioannina.gr
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2651 3 61166 komninou@ioannina.gr
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2651 3 61174 ldimou@ioannina.gr
ΒΟΒΛΑ ΤΖΕΝΗ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 2651 3 61171 pvovla@ioannina.gr
ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2651 3 61167 smiriounis@ioannina.gr
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΖΩΙΤΣΑ 2651 3 61162 zmousafiri@ioannina.gr
ΠΕΤΣΙΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ 2651 3 61169 apetsiou@ioannina.gr
ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(κλητήρας) 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2651 3 61173

Αρμοδιότητες Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).

(Αρμοδιότητες Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)

 • Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).

(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.

(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.

(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.

(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

(θ) Την έγκριση τηςλειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών

(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου

(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

2. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

(Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)

Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.

(Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)

Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.

(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και

εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.

(γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).

(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.

(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδότοπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων), που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.

(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.

(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.

(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.

(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.

(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

(ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.

(ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.

(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.

(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

2. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

3. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων,με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τμήμα Τουρισμού

Διεύθυνση: Μουλαϊμίδη & Μπότσαρη

τηλ.κέντρο 2651 0 37017

ΜΠΑΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 0 37017 ebasogianni@ioannina.gr
ΖΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 3 61443 dzwnios@ioannina.gr
ΝΕΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2651 3 61442 aneos@ioannina.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2651 3 61444 thoikonomou@ioannina.gr
ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 0 37017 ptsiara@ioannina.gr
ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΑΘΗΝΑ 2651 3 61445 atsampala@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τουρισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα με στόχους την καταγραφή, τη διάσωση, διάδοση και τουριστική αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας​

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: ydomioanninon@ioannina.gr

Διεύθυνση: Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, Τ.Κ. 45500

ΣΙΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Aναπληρώτρια Προϊσταμένη) 2651 3 61806 xsionti@ioannina.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ– Υπεύθυνη γενικών πληροφοριών πρωτοκόλλου 2651 3 61820 etsiligianni@ioannina.gr

ΓΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ– Ενημέρωση Πρωτοκόλλου, Διακίνηση Πορισμάτων Ελέγχου 2651 3 61822 egribogiannis@ioannina.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Κλητήρας, Αρχείο Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61842 amilona@ioannina.gr

ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ– Κλητήρας 2651 3 61842

ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Οδηγός, Διακίνηση Αρχείου Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61841 afilis@ioannina.gr

ΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Κηπουρός-Οδηγός, Παράδοση & διακίνηση Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61841

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι αρμόδια για:

 • Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.
  Την έκδοση και έλεγχο της εφαρμογής των οικοδομικών αδειών.
 • Τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι οι εξής:

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61811 aathanasiou@ioannina.gr
ΜΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ – Περιβαλλοντικά & Ενεργειακά Θέματα 2651 3 61810 rmoulia@ioannina.gr
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61805 ekoulouri@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
  • τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
  • την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
  • Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
  • Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
   Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.

(ε) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

 • Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
 • Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των Οικισμών

(Αρμοδιότητες ενεργειακών θεμάτων)

Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λπ.) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία
 • Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61827 mmarkopoulou@ioannina.gr
ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61829
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61829 kpappas@ioannina.gr
ΠΗΧΑ ΑΛΕΞΙΑ – Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61830 apixa@ioannina.gr
ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ – Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61833
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – Έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών 2651 3 61814
Αρμοδιότητες

 • Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
 • Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
 • Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 • Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 • Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 Α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

ΣΙΟΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61806 xsionti@ioannina.gr
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Συνδέσεις ΔΕΗ/ΔΕΥΑΙ, Αρχείο Ν.3843/2010 2651 3 61844 iziogas@ioannina.gr
ΣΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Έλεγχος κατασκευών, Επικίνδυνα, Ετοιμόρροπα, Αρχείο Ν.3843/2010 2651 3 61837 asimou@ioannina.gr
ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – Πρόστιμα, Αποφάσεις/Διαγραφές, Αρχείο αυθαίρετων, Αρχεία 2651 3 61832 ksiontis@ioannina.gr
ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΟΥΛΑ – Έλεγχος κατασκευών, Επικίνδυνα, Αρχείο Ν.3843/2010 2651 3 61838 xxatzi@ioannina.gr
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2651 3 61843
ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 3 61819

Αρμοδιότητες

 • Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
 • Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
  Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 • Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
  (δ1) Γραφείο Ιστορικού Κέντρου

Παρακολουθεί την εξέλιξη του Πολιτιστικού και Μορφολογικού Σχεδιασμού του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.
Εκδίδει τις οικοδομικές άδειες που αφορούν στην υπόψη περιοχή.
Μελετά και διατυπώνει προτάσεις ρυθμίσεων και επεμβάσεων για τη διαχείριση της περιοχής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών.

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) – Πράξεις εφαρμογής & διορθωτικές, Πράξεις εφαρμογής, Κυρώσεις δικτύων κοινόχρηστων χώρων, Απαλλοτριώσεις, Όρια οικισμών 2651 3 61803 tbabasikas@ioannina.gr
ΑΝΤΩΝΗ – ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – Τροποποιήσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων – Πολεοδομ.Μελετών Χωρικός Σχεδιασμός 2651 3 61804 xblaxou@ioannina.gr
ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Χρήσεις γης 2651 3 61813 evageli@ioannina.gr
ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Πράξεις εφαρμογής & διορθωτικές, Πράξεις εφαρμογής, Κυρώσεις δικτύων κοινόχρηστων χώρων, Απαλλοτριώσεις, Όρια οικισμών 2651 3 61818 ageronta@ioannina.gr
ΚΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Πράξεις εφαρμογής & διορθωτικές, Πράξεις εφαρμογής, Κυρώσεις δικτύων κοινόχρηστων χώρων, Απαλλοτριώσεις, Όρια οικισμών 2651 3 61802 vkitsis@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία και αρχεία για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής του Δήμου και τεκμηριώνει τις αντίστοιχες αδυναμίες και τα προβλήματα.
 • Μελετά και εισηγείται αποφάσεις για την εφαρμογή ρυθμίσεων και προγραμμάτων για την επίλυση πολεοδομικών και οικιστικών προβλημάτων της περιοχής του Δήμου.
 • Υποστηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου στις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού σε συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές.
 • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.
 • Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  • Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
  • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
  • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  • Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής
  • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 κ.Β.π.Ν.
  • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
 • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητές εγκαταστάσεις καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτρόφων, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
 • Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.
 • Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία γεωγραφικών δεδομένων στην περιοχή του Δήμου.
 • Δημιουργεί βάσεις δεδομένων με πολεοδομικά στοιχεία της περιοχής του Δήμου.
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου​

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 – Ιωάννινα

ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) 2651 3 61361 ptsolis@ioannina.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2651031168

Στο e-mail dkasep@ioannina.gr μπορούν να αποστέλλονται αιτήσεις για ζητήματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου είναι αρμόδια για:

 • Την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων,
 • Τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,
 • Την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
  Τη συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου (κτιριακών, οδοποιίας, υπαίθριων χώρων,
 • Τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων και συντήρηση πρασίνου.
 • Τη συντήρηση έργων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του Δήμου.
 • Τη διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.
 • Τη διαχείριση των κοιμητηρίων.
 • Την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου.
 • Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

 

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 – Ιωάννινα

Έδρα: Εργοτάξιο (Διοίκηση, συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων)

ΒΑΡΖΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 0 31168, 2651 3 61395 gvarzoka@ioannina.gr
ΝΑΟΥΜ ΘΩΜΑΣ 2651 0 31168 thnaoum@ioannina.gr
ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (Γραμματεία) 2651 0 31168 mtatsi@ioannina.gr
ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 egrammeniatis@ioannina.gr
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 lkarakitsos@ioannina.gr
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 dkaratzeni@ioannina.gr
ΜΑΛΑΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 fmalamis@ioannina.gr
ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 xmentis@ioannina.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 xnikolaou@ioannina.gr
ΓΚΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 75555 agelias@ioannina.gr

Έδρα: Αβέρωφ 6 (Οδοκαθαρισμός, καθαρισμός κτηρίων δημοτικών υπηρεσιών)

ΤΣΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επόπτης Καθαριότητας) 2651 0 01014
ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΦΑΙΔΩΝ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 01014
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 01014
ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επιστάτης Καθαριότητας) 2651 0 01014

 

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Συντονίζει τις λειτουργίες των επιμέρους Αυτοτελών Γραφείων του Τμήματος.
 • Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λπ.).
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των εργασιών που εκτελεί το κάθε συνεργείο.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κ.λπ.).
 • Αναλύει τις ανάγκες εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων και ειδικότερα τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες, ποσότητες υλικών κ.λπ.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των σχεδιασμών και προγραμμάτων που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία 2,3,4 και 5.
 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότητας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Φροντίζει για τη στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού του κάθε συνεργείου.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

(α1) Αρμοδιότητες Γραφείου Συλλογής Απορριμμάτων

 •  Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων.

(α2) Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

 • Συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

(α3) Αρμοδιότητες Γραφείου Ανακύκλωσης

 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους για την επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία συλλογής των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των ανακυκλούμενων υλικών.

 

Τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 – Ιωάννινα

ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 26510 31448, 2651 3 61405 ptsolis@ioannina.gr
ΜΑΛΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γραμματεία) 26510 31448, 2651 0 31168 kmalamos@ioannina.gr
ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651 0 31448, 2651 3 61405
ikitsos@ioannina.gr
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2651 0 31448, 2651 3 61405
ΤΗΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 2651 0 31448, 2651 3 61405

 

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων κ.λπ.).
 • Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκώντων Συνεργείων σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’ είδος κ.λπ.
 • Επίβλεψη από διοικητική και τεχνική άποψη των εργασιών συντηρήσεων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Συγκρότηση οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων εργασιών εκτός προγράμματος (π.χ. άμεσες επισκευές εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων ή σχολείων).
 • Φροντίδα για τη στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων για την ανάθεση των σχετικών εργασιών.
 • Επίβλεψη εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία και έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Ενημέρωση και συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών.
 • Χειρισμός και φροντίδα για τη συντήρηση και αξιοποίηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
 • Τήρηση των διαδικασιών, καταγραφή, συγκέντρωση και ενημέρωση της Διεύθυνσης με πρωτογενή κυρίως στοιχεία απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Καταγραφή προβλημάτων στα έργα υποδομής του Δήμου και καθορισμός προτεραιοτήτων αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, επισκευών κ.λπ.
 • Παραλαβή αιτημάτων πολιτών για προβλήματα στα έργα του Δήμου, διενέργεια αυτοψιών, εκτίμηση αν τα έργα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του εργοταξίου και παραπομπή τους στην τεχνική υπηρεσία για την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής του έργου.

 

(Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας)

Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου .Ειδικότερα το Γραφείο:
(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

(β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.

(γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου

(δ) Επεξεργάζεταιειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

ε) Ενημερώνει τους κατοίκους με κάθε μέσο, για τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δημιουργούνται από έκτακτες ανάγκες.

(β1) Αρμοδιότητες του Γραφείου Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων

Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης έργων κτιριακών, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων και λοιπών τεχνικών έργων υποδομής.
Μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου.
Κατασκευή οδικού φωτισμού, φωτισμού κτιρίων του Δήμου και εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και χώρων της περιοχής του Δήμου.
Συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
Μέριμνα για την προετοιμασία εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Δήμο και τις επιχειρήσεις του Δήμου καθώς και για το στολισμό της πόλης.

(β2) Αρμοδιότητες του Γραφείου Οδοποιίας

Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης έργων οδοποιίας.
Κατασκευή έργων (διανοίξεις δρόμων, χαλικοστρώσεις κ.λπ.) που είναι δυνατόν να κατασκευαστούν με τα μηχανήματα του Δήμου.

(β3) Αρμοδιότητες του Γραφείου Κυκλοφοριακών Θεμάτων

Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή της σήμανσης και διαγράμμισης οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε θέματα του Δήμου, στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών.
Εγκατάσταση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

 

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 6 – Ιωάννινα

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 0 31168, 2651 3 61396 kkalogirou@ioannina.gr
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2651 0 31168, 2651 3 61401 apapadimas@ioannina.gr
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 31168, 2651 3 61396 gbabiniotis@ioannina.gr
ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2651 0 31168, 2651 3 61396
ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Φύλακας) 2651 3 61400
ΤΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ (Φύλακας) 2651 3 61400
ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Φύλακας) 2651 3 61400
ΦΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Φύλακας) 2651 3 61400

 

Αρμοδιότητες

(γ1) Αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης

Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης
(γ2) Αρμοδιότητες του Γραφείου Συντήρησης Οχημάτων

Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, υλικών, λιπαντικών κ.λπ. που χρησιμοποιεί ο Δήμος.

 

Τμήμα Πρασίνου και Κοιμητηρίων

Διεύθυνση: Εργοτάξιο, Κωνσταντινουπόλεως 5 – Ιωάννινα

ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 0 25959 gsaougos@ioannina.gr
ΡΗΜΑ ΝΙΚΗ 2651 0 25959 nrima@ioannina.gr

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2651 0 25959

 

Αρμοδιότητες

 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 • Συντάσσει μελέτες στο αντικείμενο του τμήματος και διαχειρίζεται τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, φυτά λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κ.λπ.).
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργεί− ων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Αναλύει τις ανάγκες εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων και ειδικότερα τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ.λπ.
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και εκτέλεση έργων πρασίνου που αφορούν στη δημιουργία αναγκαίων υποδομών εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, φυτεύσεων νέων χώρων, επεκτάσεων, αναπλάσεων και αναδιαμορφώσεων.

(δ1) Αρμοδιότητες του Γραφείου Πρασίνου

Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και της κηποτεχνίας χώρων μέσα στα όρια του Δήμου (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λπ.)
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
Φροντίζει για τη συντήρηση των μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
Εισηγείται για την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους, φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης.
Ασκεί την επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται από τρίτους και τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών από συμβατικής, ποιοτικής και ποσοτικής απόψεως.

(δ2) Αρμοδιότητες του γραφείου Κοιμητηρίων

Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα βελτίωσης και ανανέωσης κοινών και οικογενειακών τάφων.
Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειες ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία (εργάτες, συντηρητές κ.λπ.).
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, τα κτίρια και γενικά τις εγκαταστάσεις του δημοτικού κοιμητηρίου.

 

Αποκεντρωμένο Τμήμα με έδρα Κατσικά

Διεύθυνση: Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, Τ.Κ. 45550

ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 3 61807 kbalamatsias@ioannina.gr
ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2651 3 61807
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2651 3 61834 kntoulias@ioannina.gr
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Οδηγός) 2651 3 61807

 

Αποκεντρωμένο Τμήμα με έδρα Πεδινή

Διεύθυνση: Πεδινή Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500

ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61720 arapti@ioannina.gr
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2651 3 61715 nferentinou@ioannina.gr

 

Αποκεντρωμένο Τμήμα με έδρα Ανατολή

Κερασούντος 2, Ανατολή Ιωαννίνων, ΤΚ 45221

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: pronoia@ioannina.gr

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 – ισόγειο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2651 3 61318  

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, είναι αρμόδια για:

 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής.
 • Την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Την προώθηση της απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας είναι οι εξής:

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

 2651 3 61315 
2651 3 61394

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:
 • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας.
 • Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
 • Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 • Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.).
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
  Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών στην περιοχή του Δήμου, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα βελτίωσής τους.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Μεριμνά για την καταγραφή των προβλημάτων πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στους χώρους των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια (διευθετήσεις κτιρίων, εξοπλισμοί κ.ά), για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στους χώρους των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και διατάξεων.
 • Εισηγείται τη λήψη μέτρων και την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για την επίλυση των προβλημάτων προσβασιμότητας στα κτίρια του Δήμου και συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την εκτέλεση των έργων.
 • Συνεργάζεται με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής.
 • Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
 • Αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας και συντονισμού με άλλους φορείς, οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
  • οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
  • οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου
  • οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
  • οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
  • τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων – χρηστών

Τμήμα Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 – ισόγειο

2651 3 61328
Αρμοδιότητες

 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.

(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.

(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικού ς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

(η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας

 • Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

 2651 3 61379 

Αρμοδιότητες

 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και υλοποιεί τοπικά σχέδια δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Ισότητας και Πολιτισμού.
 • Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 – ισόγειο

 2651 3 61393 

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.

(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,

(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,

(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.

(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργοτου Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).

(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

(β) Μεριμνά για την υλοποίηση ι) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ιιι) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειο− νομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήμου.

ΚΕΑ 2651 3 61371

Βοήθεια στο σπίτι

2651 3 61422  Γραφείο

2651 3 61420  Δομή Ιωαννίνων

2651 3 61393  Δομή Ανατολής

2651 3 61718  Δομή Μπιζανίου

2651 0 02811  Δομή Παμβώτιδας

2651 3 61422  Δομή Περάματος

Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού

Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού

e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: grafeiopaideias@ioannina.gr

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

ΠΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)

26510 01029
265103 61118

aikpianou@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για:
1. Την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,
3. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
4. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού, είναι οι εξής:

Τμήμα Παιδείας
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ)

2651 0 01003
2651 3 61119

nexarchos@ioannina.gr
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ

2651 0 01024

2651 3 61120

mkosma@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).
 • Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών υποδομών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για τη μετακίνηση καθαριστριών και φυλάκων των σχολικών μονάδων, όταν προκύπτουν θέματα καθαριότητας και φύλαξης.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 • Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων ή την επέκταση των υφιστάμενων.
 • Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).
 • Μεριμνά για την καταγραφή και τη δημιουργία ολοκληρωμένου αρχείου της σχολικής περιουσίας Δήμου Ιωαννιτών.
 • Μεριμνά για την καταγραφή των αναγκαίων εργασιών επισκευής των Σχολείων, μετά από αυτοψία των τεχνικών και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για σύνταξη μελετών και εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών στις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητας της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

(θ) Εισηγείται την κατανομή των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.

(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 0 01025 nexarchos@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010.

(ζ) Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.

Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΑΛΔΑΝΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ 2651 0 26356 erikaldani17@gmail.com
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΘΑ 2651 0 26356 martha.vas@hotmail.com

ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 26356 georgioskoliofoukas@gmail.com
ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 0 26356 aslantzam@hotmail.com

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 19ου ΑΙΩΝΑ
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 2651 0 66493 marpappa@gmail.com
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61124 mkioseoglou@ioannina.gr
ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2651 0 66493 elmargari@ioannina.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 0 75131 kexarhou@ioannina.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 2651 0 75131 demargo@gmail.com
ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2651 0 75131 eleftheriazoi@gmail.com
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2651 0 75131 cgiannoulas@yahoo.gr

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία και τη συντήρηση μουσείων, μνημείων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

α) εκθέτει τις συλλογές των μουσείων με τρόπο που εξυπηρετείται τόσο η ενημέρωση του κοινού όσο και η επιστημονική έρευνα και μελέτη των έργων.

β) διοργανώνει ξεναγήσεις των επισκεπτών

γ) μεριμνά για τη συντήρηση, ασφαλή διαφύλαξη και τήρηση των αρχείων των συλλογών των μουσείων.

δ) Εμπλουτίζει τις συλλογές έργων των μουσείων.

ε) Εισπράττει τα δικαιώματα εισόδου και ενημέρωσης των σχετικών βιβλίων.

στ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή του Δήμου σε θέματα καλλιτεχνικής παραγωγής και ιστορίας των τεχνών.

ζ) Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία νέων μουσείων

 • Μεριμνά για τη λειτουργία και τη συντήρηση Πινακοθήκης. Στη δράση αυτή περιλαμβάνονται:

α) η συγκέντρωση έργων γλυπτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής, εικόνων, επίπλων, μικροαντικειμένων και βιβλίων σπάνιων εκδόσεων είτε από αγορές είτε από δωρεές και κληροδοτήματα.

β) η συντήρηση και η ασφαλής διαφύλαξη τους η συγκρότηση της συλλογής και η έκθεση τους με επιστημονικό τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η επιστημονική έρευνα και η μελέτη του έργου διαφόρων καλλιτεχνών.

γ) η σύνταξη και δημοσίευση μελετών εργασιών και καταλόγων σχετικά με τα έργα και την ιστορία της τέχνης.

δ) η οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης και μελέτης αποκατάστασης των έργων τέχνης

ε) η οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, καλλιτεχνικών ανταλλαγών με πινακοθήκες, μουσεία ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς, σπουδαστήρια ή ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου όπου σκοπός της αρχειακής υπηρεσίας είναι η εποπτεία, η διάσωση, η συντήρηση, η ταξινόμηση του αρχειακού υλικού του Δήμου και η διάθεση προς μελέτη των εγγράφων και χειρογράφων τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και σε ότι έχει να κάνει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης:

α) Παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες για τη καταγραφή, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, φύλαξη και συντήρηση του αρχειακού υλικού του Δήμου.

β) Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, φωτογράφησης αρχειακού υλικού του Δήμου.

γ) Αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις πάσης φύσεως εκδόσεις του αρχειακού υλικού του Δήμου

δ) Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με το αρχειακό υλικό και την αρμόδια υπηρεσία.

ε) Γνωμοδοτεί για κάθε ζήτημα αρχείου και αρχειακής πολιτικής για το οποίο ζητείται η γνώμη του από το Δήμαρχο Ιωαννιτών.

στ) συνεργάζεται για την ανταλλαγή αρχειακού υλικού με φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα πνευματικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κ.λπ.) του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
  (α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης

(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διϋπουργική απόφαση.

 • Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των ευπαθών ομάδων

(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες

(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση

(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: protocollo@ioannina.gr

Καπλάνη 7-9, 4ος όροφος

ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) 2651 3 61335 gtriandak@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:
1. Την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου
2. Το σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
3. Τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 2ος όροφος

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ email: dimotologio@ioannina.gr

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 3 61340 jkoskinas@ioannina.gr

ΛΑΜΠΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2651 3 61343 klabri@ioannina.gr

ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 2651361341 amoutsiouli@ioannina.gr

ΜΠΑΛΑΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2651 3 61344 kmpalafa@ioannina.gr

ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ ΔΙΟΤΙΜΑ 2651 3 61362 dbournaka@ioannina.gr

ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2651 3 61342 apapakosma@ioannina.gr

ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2651 0 83761 (Κοινότητα Νεοχωρόπουλου)  gxroni@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρώνυμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 • Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 • Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
  Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

Τμήμα Ληξιαρχείου
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 2ος όροφος

EMAIL για αιτήματα πολιτών, υπηρεσίες ΚΕΠ: lixiarxeioioanninon@ioannina.gr

ΚΩΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61350 vkotsia@ioannina.gr
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 2651 3 61351 edimoula@ioannina.gr

ΛΩΛΗ ΚΛΑΙΡΗ 2651 0 87362 kloli@ioannina.gr

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2651 0 87362 (Ληξίαρχος Δ.Ε. Ιωαννίνων) 2651 3 61431 mpapakosta@ioannina.gr

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61351 efotopoulou@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις διαζύγια, ονοματοθεσία, μεταβολή θρησκεύματος κ.λπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 • Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 • Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 • Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
 • Ενημερώνει τη Στατιστική Υπηρεσία σχετικά με τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Προσωπικού
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 4ος όροφος

ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

2651 3 61335 gtriandak@ioannina.gr
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 61434 / 2651 0 64107 pgeorgiou@ioannina.gr
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2651 3 61335 mgaranatsi@ioannina.gr
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2651 3 61349  azikou@ioannina.gr
ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61433 / 2651 0 64107 eziaka@ioannian.gr
ΚΕΦΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2651 3 61339 gkefi@ioannina.gr
ΜΑΖΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61345 emazianiti@ioannina.gr
ΠΟΥΛΙΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ 2651 3 61354 fpouliou@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 • Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 • Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 • Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανόμενων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.
 • Σχεδιάζει εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 • Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων (πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.λπ.) και τα προσόντα του.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα.
 • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:

(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 2ος όροφος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 63036 ediamanti@ioannina.gr
ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ 2651 3 63036 mzoi@ioannina.gr
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 63036 pkalogirou@ioannina.gr
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2651 3 63036 amastoras@ioannina.gr
ΠΡΙΜΥΚΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2651 3 63036
ΚΟΛΥΖΩΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2651 3 61022 akolizoi@ioannina.gr (ΑΝΑΤΟΛΗ)
ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 3 61825 pdosi@ioannina.gr (ΚΑΤΣΙΚΑΣ)
ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2651 3 61824 etsiouri@ioannina.gr (ΚΑΤΣΙΚΑΣ)
ΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2651 3 61100 inteli@ioannina.gr(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΑΥΓΕΡΗ-ΤΟΥΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2651 3 60714 gaugeri@ioannina.gr(ΠΕΡΑΜΑ)
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2651363036

Αρμοδιότητες

 • Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: oikonomiki@ioannina.gr

Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 3ος όροφος

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) 2651 3 61310 vskamnelos@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία
Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
Διεύθυνση: Καπλάνη 9, 1ος όροφος

ΒΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ (ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61383 zvasioti@ioannina.gr
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 61384 pgiannakou@ioannina.gr
ΔΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61383 vdellari@ioannina.gr
Αρμοδιότητες

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματα τους.
 • Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, αναμορφώσεις και τροποποιήσεις.
 • Συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις προς την Οικονομική Επιτροπή στις οποίες παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.
 • Συντάσσει τις εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 • Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
 • Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 • Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί την πορεία των εγκεκριμένων δανείων του Δήμου, όσο αφορά τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις και τις υποχρεώσεις του Δήμου και ενημερώνει αναλόγως το Τμήμα Ταμείου.
 • Παρακολουθεί τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και δωρεές του Δήμου και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αποδοχής τους.
 • Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
 • Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 • Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
 • Μεριμνά για τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και για την υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών ορισμού ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές.

Τμήμα Λογιστηρίου
Διεύθυνση: Καπλάνη 7, 3ος όροφος

ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 3 61348 apappas@ioannina.gr
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2651 3 61312 kvlachopoulou@ioannina.gr
ΖΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ 2651 3 61327 gzanni@ioannina.gr
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2651 3 61330 kpapageorgiou@ioannina.gr
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61312 mrapti@ioannina.gr
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 3 61461 ggoumas@ioannina.gr
ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2651 3 61364 vkouromixelaki@ioannina.gr
ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2651 3 61329 xmoisiadi@ioannina.gr
ΧΑΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (δεν έχει υπηρεσιακό τηλέφωνο)
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2651 3 61331 exristogianni@ioannina.gr
ΧΗΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2651 3 61364 lxita@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική).
 • Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
 • Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
 • Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
 • Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
 • Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
 • Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
 • Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
 • Εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες με την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
 • Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
 • Ελέγχει την ανάλωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ανάληψης δαπάνης.

(β1) Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης προσωπικού:

 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων και Προσωπικού, για την σωστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για κάθε ζήτημα που αφορά τούς εργαζόμενους.
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθεισών παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων και την πληρωμή των αμοιβών
 • Μεριμνά για την τήρηση των αρχείων των καταβληθεισών αμοιβών στο προσωπικό του Δήμου και για τη έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών.
 • Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
 • Μεριμνά για την ασφάλιση του προσωπικού του Δήμου στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Επιμελείται για την παρακράτηση και απόδοση των προστίμων που επιβάλλονται στο προσωπικό.

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9

ΜΑΚΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 3 61382 amakri@ioannina.gr

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61321 mdouka@ioannina.gr

ΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2651 3 61386 gmanthou@ioannina.gr

ΜΠΛΕΤΣΑ ΟΛΓΑ 2651 3 61375 ompletsa@ioannina.gr

ΠΑΔΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2651 3 61325 xpadiou@ioannina.gr

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2651 3 61326 kprevezianos@ioannina.gr

ΤΣΙΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ 2651 3 61322 ntsiavou@ioannina.gr

ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 2651 3 61221 mfarmaki@ioannina.gr

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2651 3 61326 iliakou@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένοι στην εδαφική περιοχή του Δήμου για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζεται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
 • Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 • Εκδίδει υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των οφειλομένων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την εξέλιξη των προσφυγών των υπόχρεων από την παραλαβή τους μέχρι την τελεσιδικία τους.
 • Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
 • Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 • Συντάσσει παραστατικά σημειώματα και βεβαιώνει τα διάφορα απρόβλεπτα και λοιπά έκτακτα έσοδα του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, κ.λπ.
 • Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με περιγραφικά στοιχεία, τοπογραφικά διαγράμματα και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 • Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και την εν γένει διαχείριση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. Κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κ.λπ.)
 • Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 • Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τμήμα Κληροδοτημάτων
Διεύθυνση: Αβέρωφ

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 3 61373 vskamnelos@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
 • Τηρεί αρχείο δωρεών/κληροδοτημάτων προς το Δήμο και μεριμνά για τη διαχείρισή τους.
 • Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των προϋπολογισμών και απολογισμών αυτών.
  Ελέγχει την ανάλωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ανάληψης δαπάνης.
 • Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων των κληροδοτημάτων.
 • Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων των κληροδοτημάτων.
 • Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους με τα κληροδοτήματα, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα του Δήμου.
 • Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
 • Εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες με την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
 • Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών των κληροδοτημάτων και τα αποστέλλει στο ταμείο για πληρωμή.
 • Συντάσσει τις βεβαιωτικές καταστάσεις των εσόδων από μισθώματα και τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος.
 • Τηρεί μηχανογραφημένο συγκεντρωτικό κατάλογο της περιουσίας των κληροδοτημάτων με γενικές πληροφορίες.
 • Μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών των δωρεών και διαθηκών.
 • Εισηγείται τα θέματα στην επιτροπή κληροδοτημάτων και παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη.

Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, ισόγειο

ΤΣΟΓΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 3 61337  tamiaki@ioannina.gr

ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ 2651 3 61338 aexarchou@ioannina.gr

ΘΟΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2651 3 61323 itheodori@ioannina.gr

ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61353 vioannou@ioannina.gr

ΜΠΑΛΑΦΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2651 3 61324 lmpalafa@ioannina.gr

ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 2651 3 61324 mpatsoura@ioannina.gr

ΣΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 3 61337 dstoukas@ioannina.gr

ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ(δεν έχει υπηρεσιακό τηλέφωνο)

Δημοτικό Parking

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 78355

ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 78355

ΤΖΙΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2651 0 78355

 

Αρμοδιότητες

 • Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
 • Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, δημοτικές αγορές κ.λπ.)
 • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.
 • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 • Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Διεύθυνση: Καπλάνη 7-9, 3ος όροφος

ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 2651 3 61385 agounis@ioannina.gr

ΚΟΣΜΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 2651 3 61352 skosma@ioannina.gr
ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2651 3 61334 chdouvli@ioannina.gr
ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2651 3 613390 gzoi@ioannina.gr
ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 3 61435 gladias@ioannina.gr
ΜΠΑΣΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2651 3 61332 ampasouna@ioannina.gr
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 3 61432
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 3 61463 vmilionis@ioannina.gr

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2651 3 6 1462 hbarboutis@ioannina.gr

Αποθήκη

ΓΚΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 3 61389 bgounta@ioannina.gr

ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2651 3 61389 akakkavou@ioannina.gr

ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2651 3 61389

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος των απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει ετήσια και περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των Προγραμμάτων Προμηθειών του Δήμου και την παραλαβή τους και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού.
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής,απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευμένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια των κάθε είδους υλικών, παγίων ή αναλωσίμων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (μηχανήματα−εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 • Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
e-mail επικοινωνίας με τη Διεύθυνση: texniki@ioannina.gr

Διεύθυνση: Κωλέττη 14, 3ος Όροφος

ΜΠΡΙΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) 2651 0 83880-81 obrikos@ioannina.gr

Αρμοδιότητες
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:

 • Τη μελέτη και εκτέλεση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.
 • Την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους,
 • Τον έλεγχο και την έκδοση αδειών, εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Διεύθυνση: Κωλέττη 14

ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 0 83880-81 kmakri@ioannina.gr
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 0 83880-81 vaggelidou@ioannina.gr
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 2651 0 83880-81 earabatzi@ioannina.gr
ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2651 0 83880-81 sgalani@ioannina.gr
ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2651 0 83880-81 sdrosou@ioannina.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2651 0 83880-81 jioannou@ioannina.gr
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2651 0 83880-81 gkalivas@ioannina.gr
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2651 0 83880-81 xkaragiannidis@ioannina.gr
ΛΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 0 83880-81 dlolos1@ioannina.gr
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 83880-81 gmaxairas@ioannina.gr
ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 0 83880-81 pbalafa@ioannina.gr
ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2651 0 83880-81 hmoisidis@ioannina.gr
ΝΤΟΡNΤΑΙ ΜΑΡΙΑ 2651 0 83880-81 mntorntai@ioannina.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2651 0 83880-81 goikonom@ioannina.gr
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 0 83880-81 gpapapetrou@ioannina.gr
ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ 2651 0 83880-81 estefou@ioannina.gr
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2651 0 83880-81 mtzimogianni@ioannina.gr
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2651 0 83880-81 atriantafyllou@ioannina.gr
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2651 0 83880-81 ltsoukanelis@ioannina.gr
ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2651 0 83880-81 vtsouris@ioannina.gr
ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2651 0 83880-81 sxaxoulis@ioannina.gr
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 0 83880-81 dkonsolakis@ioannina.gr
Αρμοδιότητες

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
 • Προσδιορίζει τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους του Δήμου για την εκτέλεση νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του και τις εργασίες των λοιπών τομέων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Προγραμματίζει σε ετήσια και μεσοπρόθεσμη βάση την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την κατασκευών νέων έργων και την εκτέλεση των εργασιών των λοιπών τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίζει τις προϋποθέσεις υλοποίησης τους (χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.λπ.).
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση του προηγούμενου προγραμματισμού και την τήρηση απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων αρμοδιότητας του Δήμου (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 • Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός του Δήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής).
 • Καταρτίζει τις προδιαγραφές των μελετών και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.),
 • Παρακολουθεί την εκπόνηση των μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Συντάσσει τεχνικές μελέτες είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών.
 • Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους σε συνεργασία με το Τμήμα Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας.
 • Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης της κατασκευής τεχνικών έργων σε τρίτους.
 • Καταρτίζει προδιαγραφές τεχνικών έργων και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης έργων σε τρίτους (δημοπρατήσεις, αξιολόγηση προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.).
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 • Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).
 • Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος
 • Έχει την ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από τρίτους.
 • Τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή τεχνικών έργων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού(εκτός του πεδίου του Ν. 3316/05)/Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 • Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

Ειδικότερα ανά κατηγορία έργων το Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Έργων)

 • Εκτέλεση έργων οδοποιίας και λοιπών έργων υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λπ.). (Αρμοδιότητες Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων)
 • Μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρωνπρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.).
 • Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
 • Κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμούς, επιστρώσεις κ.λπ.) ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.
 • Εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.).

(Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης)

 • Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Επέκταση του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.

(Αρμοδιότητες Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων)

 • Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν:

α) στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων

β) τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.

γ) στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Το Τμήμα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής, Αλιείας και Περιβάλλοντος.

Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
Διεύθυνση: Κωλέττη 14

ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 2651 0 83880-81 exrisi@ioannina.gr

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2651 0 83880-81 xkapetanos@ioannina.gr
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2651 0 83880-81 dkarapanos@ioannina.gr
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2651 0 83880-81 kmichos@ioannina.gr
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2651 0 83880-81 exristaki@ioannina.gr

Αρμοδιότητες

 • Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.

(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.

(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.

(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,

(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κ.λπ.

(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.

(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

(θ) Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.

 • Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,

(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,

(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών,καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Διεύθυνση ΚΕΠ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα ΤΚ 45444

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Τηλ: 2651 3 61481, 2651 0 27002
e-mail: eleftheria.prodromou.tm@kep.gov.gr

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:

ΚΕΠ 0322 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα ΤΚ 45444
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης κοινού: 2651 0 36668, 2651 0 30645, 2651 3 61470
e-mail: n.ioanninon@kep.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ- ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Τηλ: 2651 3 61481, 2651 0 27002

eleftheria.prodromou.tm@kep.gov.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61472 / 2651 0 36668 eleni.athanasiou.kep0322@kep.gov.gr
ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61471 / 2651 0 36668 tilemachos.tsellidis.kep0322@kep.gov.gr
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61475 / 2651 0 36668 andromachi.tsoumani.vk@kep.gov.gr
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΝΝΑ ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61477 / 2651 0 30645 anna.tsoumani.kl@kep.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ.2651 3  61480 / 2651 0 27002 kalliopi.choleva.go@kep.gov.gr

ΓΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ – ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61474 / 2651 0 36668 soultana.gaki.ne@kep.gov.gr

ΚΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61476 / 2651 0 30645 georgios.kitsis.ta@kep.gov.gr

ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61478 / 2651 0 30645 artemis.mantafouni.ep@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0412 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση: Κερασούντος 2, Ανατολή Ιωαννίνων, ΤΚ 45221
Τηλ: 2651 0 85800, 2651 0 85801, 2651 3 61001
e-mail: d.anatolis@kep.gov.gr
ΤΣΕΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61001 / 2651 0 85800-01 varvara_marina.tsepi.ga@kep.gov.gr
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61002 / 2651 0 85800-01 elpida.gkouma.em@kep.gov.gr
ΖΟΛΩΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΔΕ Διοικητικού ΤΗΛ:2651 3  61002  / 2651 0 85800,-01 filippos.zolotas.sa@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0240 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

Διεύθυνση: Ζωσιμαδών & Μαβίλη, Κεντρική Πλατεία, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221
Τηλ: 2651 0 92279, 2651 3 61836
e-mail: d.pamvotidos@kep.gov.gr
ΓΚΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61839 / 2651 0 92279 vasiliki.gkiza.ga@kep.gov.gr
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3  61836 / 2651 0 92279 christos.lisgaras.kep0240@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0725 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
Διεύθυνση: Πεδινή Ιωαννίνων, ΤΚ 45500
Τηλ: 2651 3 61724, 2651 3 61732
e-mail: d.bizaniou@kep.gov.gr
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61732 labrini.kakarantza.kep0725@kep.gov.gr
ΤΖΙΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 61724 paraskevi.tzialla.kep0725@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0726 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση: 4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, ΤΚ 45500
Τηλ: 2651 3 60731, 2651 3 60729
e-mail: d.peramatos-ioanninon@kep.gov.gr
ΜΠΕΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 60731 stamatia.mpesiou.kep0726@kep.gov.gr
ΓΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΤΗΛ: 2651 3 60729 stamatia.gousi.df@kep.gov.gr

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης ΚΕΠ είναι οι εξής:

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Υποδέχεται από άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων ως ακολούθως :

 1. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Ανατολής με έδρα την Ανατολή.
 2. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Περάματος με έδρα το Πέραμα.
 3. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Παμβώτιδος με έδρα την Κατσικά.
 4. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Μπιζανίου με έδρα το Μπιζάνι.
 5. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικής ενότητας Νήσου Ιωαννίνων, με έδρα το Νησί.

Εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της αντίστοιχης ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα Ανατολή
Διεύθυνση: Κερασούντος 2, Ανατολή Ιωαννίνων, ΤΚ 45221

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΖΟΛΩΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2651 3 61026 fzolotas@ioannina.gr
ΚΟΛΥΖΩΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2651 3 61022 akolizoi@ioannina.gr

ΚΕΠ 0412 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ 2651 0 85800, 2651 3 61001 d.anatolis@kep.gov.gr
ΤΣΕΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ 2651 0 85800, 2651 3 61001 d.anatolis@kep.gov.gr
(α). Τμήμα ΚΕΠ.

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματοςe−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
(β). Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μεσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου.
Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης βλαβών κ.λπ.).
(γ). Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
(δ). Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Ταμείου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα Κατσικά
Διεύθυνση: Ζωσιμαδών & Μαβίλη, Κεντρική Πλατεία, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2651 3 61814 ekoulouri@ioannina.gr
ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2651 3 61825 pdosi@ioannina.gr
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2651 3 61834 kntoulias@ioannina.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΚΑΤΣΙΚΑ
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2651 3 61807 kbalamatsias@ioannina.gr
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2651 3 61834 kntoulias@ioannina.gr

ΚΕΠ 0240 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΓΚΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2651 0 92279, 2651 3 61836 d.pamvotidos@kep.gov.gr
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2651 0 92279, 2651 3 61836 d.pamvotidos@kep.gov.gr
(α). Τμήμα ΚΕΠ.

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
(β). Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου,.
Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης βλαβών κ.λπ.).
(γ). Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα Τμήματά της (τηρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
(δ). Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Ταμείου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα Μπιζάνι
Διεύθυνση: Πεδινή Ιωαννίνων, ΤΚ 45500

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2651 3 61700

ΚΕΠ 0725 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2651 3 61732 d.bizaniou@kep.gov.gr
ΤΖΙΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2651 3 61724 d.bizaniou@kep.gov.gr
(α). Τμήμα ΚΕΠ.

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
(β). Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου.
Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για κάθεζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης βλαβών κ.λπ.).
(γ). Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.). Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
(δ) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Ταμείου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα Πέραμα
Διεύθυνση: 4ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, ΤΚ 45500

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ – ΤΟΥΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2651 3 60726 – 2651 3 60714 gaugeri@ioannina.gr
FAX 2651 0 82604 & 81714

ΚΕΠ 0726 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΠΕΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2651 3 60731

d.peramatos-ioanninon@kep.gov.gr

ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2651 3 60729

d.peramatos-ioanninon@kep.gov.gr

FAX 2651 3 60730
(α). Τμήμα ΚΕΠ.

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.
Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
(β). Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου,.
Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου, για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία (χιλιόμετρα, κατανάλωση καυσίμων, ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης βλαβών κ.λπ.).
(γ). Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και προς τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.
(δ). Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του Τμήματος Ταμείου.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα Νήσο Ιωαννίνων
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2651 0 86274, 2651 0 81814 mgaranatsi@ioannina.gr
(α) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας.
Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας.
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το Δήμο που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

Comments are closed.

Close Search Window