COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance

Γενικά στοιχεία Έργου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της πρόσκλησης με κωδικό H2020-SCC-NBS-2stage-2016 Demonstrating innovative nature-based solutions in cities, ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance και ακρωνύμιο «CONNECTING Nature».

Η υποβολή της πρότασης του έργου έγινε από τον επικεφαλής εταίρο: TRINITY COLLEGE DUBLIN (Ιρλανδία), στις 08 Μαρτίου 2016 και η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε στις 06/12/2016 με το υπ. αρ. Ref. Ares(2016)6806544 – 06/12/2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε έτη, αρχόμενη από την 1η Ιουνίου 2017. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 13.086.750,00 ευρώ. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των δράσεων για τον Δήμο Ιωαννιτών διαμορφώνεται σε 250.000,00 ευρώ.

Εταίροι του Έργου:

Το Εταιρικό Σχήμα του Έργου αποτελείται από 33 Εταίρους:

 1. Trinity College Δουβλίνου – Επικεφαλής εταίρος (Ιρλανδία) (TCD)
 2. STAD GENK (Βέλγιο)
 3. Δημοτικό Συμβούλιο Γλασκόβης (ΗΒ)
 4. MiastoPOZNAN (Πολωνία)
 5. Δήμος Α Κορούνια (A Coruña – Ισπανία)
 6. Δήμος Μπολόνιας (Ιταλία)
 7. Δήμος Ομπιστίνα Επαρχίας Μπουργκάς (Burgas) (Βουλγαρία)
 8. Δήμος Ιωαννιτών (Ελλάδα)
 9. Δήμος Μάλαγας (Ισπανία)
 10. Αναπτυξιακή εταιρεία Λευκωσίας (Κύπρος) (ANEL)
 11. Δήμος Παύλου Μελά (Ελλάδα)
 12. Οικονομική Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Σαράγεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) (SERDA)
 13. ΚέντροΟικολογικώνΣπουδών – ΑκαδημίαΕθνικώνΕπιστημώνΑρμενίας (CENTER FOR ECOLOGICAL-NOOSPHERE STUDIES NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA-CENS) (Αρμενία)
 14. DUTCH RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSITIONS BV (Ολλανδία) (DRIFT)
 15. UNIVERSITY OF EAST LONDON (UEL)
 16. Πανεπιστήμιο A Κορούνια (Ισπανία) (UDC)
 17. HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN (Γερμανία) (UBER)
 18. Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz (ΠόζνανΠολωνίας)
 19. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN (Ιρλανδία) (NUID UCD.)
 20. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA (Ρουμανία)
 21. ABU INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT LIMITED – Ireland
 22. BIOAZUL (ιδιωτική επιχείρηση – Ισπανία)
 23. ΈνωσηΔήμων CLIMATE ALLIANCE – KLIMA-BUENDNIS – ALIANZA DEL CLIMA e.V. (Γερμανία) (Climate Alliance)
 24. HELIX PFLANZEN GMBH (Γερμανία)
 25. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων  για τη Βιωσιμότητα. ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (Γερμανία) (ICLEI EURO)
 26. TTI-Technologie-Transfer-Initiative GmbH – Germany
 27. Κέντρο Συμβουλευτικής Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφορικής (GIS and RSConsulting Center – Geo Graphic) (ιδιωτική επιχείρηση – Γεωργία)
 28. Ινστιτούτο Αστικής Δημοκρατίας Σλοβενίας (URBANISTICNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE – UIRS) (Δημοκρατία τηςΣλοβενίας) (UIRS)
 29. OPPLA EEIG (Oppla)
 30. Greenspace
 31. STICHTING OSMOS – Netherlands
 32. Horizon Nua Innovation
 33. Chinese Research Academy of Environmental Sciences

Περιγραφή του Έργου

Οι «Λύσεις βασισμένες στη Φύση» (Nature-based solutions) είναι λύσεις οι οποίες εμπνέονται, υποστηρίζονται ή αντιγράφονται από τη φύση, και είναι δυνητικά ενεργειακές και αποδοτικές από πλευράς πόρων και ανθεκτικές στην αλλαγή. Είναι εργαλεία για την παροχή οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών μέσω φυσικών λύσεων, το οποίο βοηθά στην κατανόηση της αξίας των παροχών της φύσης προς την ανθρώπινη κοινωνία, και ως εργαλείο για την κινητοποίηση επενδύσεων για τη διατήρηση και την αύξηση αυτών των οφελών.

Η ιδέα των λύσεων που βασίζονται στο φυσικό περιβάλλον έχει αναδειχθεί τόσο ως πρόκληση όσο και ως ευκαιρία να βοηθήσουν τις αστικές κοινότητες στην μετάβαση τους προς την βιωσιμότητα. Αλλά οι λύσεις βασισμένες στο φυσικό περιβάλλον είναι ακόμη ένα σύνθετο πρόβλημα για πολλές πόλεις και υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια (φυσικά, πολιτιστικά, οικολογικά, νομικά κ.τ.λ.) για την ενσωμάτωση τέτοιου είδους λύσεων στον αστικό σχεδιασμό και στο σχεδιασμό καινοτόμου πόλης. Μεμονωμένα, πόλεις έχουν πειραματιστεί και δοκιμάσει σε διάφορες περιοχές συγκεκριμένες λύσεις και στρατηγικές (από μικρή σε μεγάλη κλίμακα) για δεκαετίες και αυτές συνεχίζουν να είναι ζωντανά παραδείγματα αποτελεσματικών και επιτυχημένων στρατηγικών αστικής μετάβασης.

Οι στόχοι του Έργου είναι:

 • Προώθηση και εφαρμογή Λύσεων βασισμένων στη φύση (NBS – Nature-based solutions) στις Ευρωπαϊκές πόλεις
 • Ανάπτυξη εργαλείων και καλών πρακτικών αστικής ανάπτυξης για το σχεδιασμό, υλοποίηση και χρηματοδότηση των έργων NBS
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας από τις Πόλεις Οδηγούς στις Πόλεις Πιλότους
 • Παγκοσμιοποίηση της προσέγγισης Connecting Nature σε πόλεις εκτός Ευρώπης

Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στα πλαίσια του Connecting για την υλοποίηση Λύσεων Βασισμένων στη Φύση στις πόλεις βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 1. Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης. Οι δείκτες απόδοσης συν-διαμορφώνονται με τις πόλεις και τους Επιστημονικούς Εταίρους που συμμετέχουν στο Έργο, ώστε να δημιουργηθεί ένα Πλαίσιο Αναφοράς το οποίο θα μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις πόλεις για την παρακολούθηση της απόδοσης και των ωφελειών από τις Λύσεις βασισμένες στη Φύση.
 2. Τεχνικές Λύσεις. Οι Τεχνικές Λύσεις επικεντρώνονται στο τι πραγματικά αφορά η έκαστη Λύση βασισμένη στη Φύση και πώς αυτή υλοποιείται μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο της πόλης.
 3. Χρηματοδότηση. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τους διάφορους εναλλακτικούς τύπους χρηματοδότησης της υλοποίησης της Λύσης, αλλά και της συντήρησής της καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Ένα πρότυπο Μοντέλο Χρηματοδότησης θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συμμετέχοντες φορείς.
 4. Επιχειρηματικότητα. Μέσα από το Έργο, οι πόλεις θα εξετάσουν τη δυνατότητα που η Λύση βασισμένη στη Φύση δίνει για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχειρηματικότητας γύρω από αυτήν.

Συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών

Μέσα από το Έργο «CONNECTING Nature» ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει στη συνδημιουργία λύσεων βασισμένες στη φύση για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της πόλης και της τόνωσης της πράσινης οικονομίας. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα αναπτύξει ένα Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο και θα επιδιώξει να υλοποιήσει έργα ανάπτυξης της πόλης μέσω λύσεων βασισμένες στη φύση, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα και την τεχνογνωσία των πόλεων – οδηγών και εμπλουτίζοντάς τα με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες που ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της πόλης προσφέρει.

Δημοσιότητα Έργου:

Website: https://connectingnature.eu/

Facebook: ConnectingNBS

Twitter: ConnectingNBS

Instagram: connectingnature

LinkedIn: Connecting Nature

Youtube: Connecting Nature

Comments are closed.

Close Search Window