Το έργο θα κεφαλαιοποιήσει το “Διεθνές εγχειρίδιο για την πράσινη τοπική δημοσιονομική πολιτική” του έργου LOCAL4GREEN. Το εν λόγω παραδοτέο περιγράφει ένα σύνολο δημοσιονομικών πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της αύξησης των ΑΠΕ μέσω ευέλικτων καινοτόμων εργαλείων (πράσινη φορολογία). Ως εκ τούτου, το έργο LOCAL4GREEN+ είναι μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση πράσινων τοπικών φορολογικών πολιτικών στις πολιτικές των τοπικών αρχών. Το έργο προβλέπει μια διαδικασία κατάρτισης και θα προσαρμόσει τα μοντέλα πολιτικής στις ιδιαιτερότητες των δήμων σε συνεργασία με τις ομάδες εργασίας που συγκροτούνται από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς των εν λόγω δήμων. Επιπλέον, το έργο παρέχει τεχνικές υποστήριξης και θα αναπτύξει μια στρατηγική διαδικασία διασύνδεσης με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των αποδεκτών για να διασφαλίσει την εφαρμογή των πράσινων φορολογικών πολιτικών για την προώθηση των ΑΠΕ.

 

Εταίροι από 5 χώρες

LP1 Valencian Federation of Municipalities and Provinces, Spain

PP1 MUSOL Foundation, Spain

PP2 The most beautiful villages of Italy, Italy

PP3 Union of Cyprus Communities, Cyprus

PP4 Association of Municipalities of Central Alentejo, Portugal

PP5 EGTC EFXINI POLI, Greece

 

Πεδίο Εφαρμογής στην Ελλάδα

Δήμος Ιωαννιτών

Δήμος Νάξου

 

Προϋπολογισμός:

  • Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι 499,209.85 € και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Mediterranean

 

Διάρκεια: 01/03/3021 – 30/06/2022

 

Ρόλος Δ. Ιωαννιτών:  Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο έργο ως associated partner – συνδεδεμένος εταίρος με σκοπό να λάβει τεχνική βοήθεια από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ για την ανάπτυξη τοπικών δημοσιονομικών πολιτικών που θα προωθήσουν τις ΑΠΕ στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

 

Στόχος: Ο στόχος της υλοποίησης του έργου στο Δ. Ιωαννιτών είναι η υποστήριξη στα στελέχη του δήμου να επιλέξουν την πιο κατάλληλη /ες δημοσιονομική/ές  πολιτική /ές που περιγράφεται στο “Διεθνές εγχειρίδιο για την πράσινη τοπική δημοσιονομική πολιτική” που αναπτύχθηκε σε παλαιότερη φάση του έργου LOCAL4GREEN+ , να την προσαρμόσει στις τοπικές του ιδιαιτερότητες και με αυτό τον τρόπο να πετύχει:

  • Εξασφάλιση της προώθησης των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους (με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, πχ. Έκπτωση σε δημοτικά τέλη στα καταστήματα που εγκαθιστούν ΑΠΕ, δωρεάν στάθμευση σε ηλεκτρικά οχήματα, συμφωνία με μισθωτή δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.α)
  • Μείωση εκπομπών CO2 στο μέλλον

Η ομάδα που έχει σχηματιστεί συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα συζητώντας πιθανές ιδέες και τον αντίκτυπό τους ώστε να επιλεγούν οι πιο κατάλληλες για το δήμο.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Εύξεινης Πόλης θα φροντίσει για τη μελέτη βιωσιμότητας της πολιτικής που θα σχεδιαστεί και η τελική πρόταση θα έρθει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

 

Ιστότοπος έργου:

https://local4green.interreg-med.eu/

 

Comments are closed.

Close Search Window