Περιγραφή έργου

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος (co-applicant) στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship ” και ακρωνύμιο “RaCIP”, το οποίο χρηματοδοτείται 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) – AMIF-2019-AG-INTE, και 10% από ίδιους πόρους.

 

Στόχοι έργου

Το έργο “Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship (RaCIP)” στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα ιδιωτικής χορηγίας (PS), ή υποστηρίζουν με όποιον άλλο τρόπο την ένταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες.

Δια της υλοποίησης πειραματικών δράσεων για ιδιωτικές χορηγίες στα συμβεβλημένα κράτη – μέλη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το έργο αποσκοπεί:

 

 • Στην παροχή υποστήριξης και την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινότητες.
 • Τη μετατόπιση μέρους του κόστους της ένταξης των προσφύγων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.
 • Τη διεύρυνση των τοπικών δικτύων κοινωνικών οργανισμών που υλοποιούν πιλοτικά προγράμματα ιδιωτικών χορηγιών σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το κοινοτικό μοντέλο χορηγιών “PAR”.
 • Την ενίσχυση της ικανότητας του ιδιωτικού τομέα θα δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων.
 • Τη διακρατική συνεργασία μεταξύ έμπειρων οργανισμών χορηγών – όπως οι ηγετικοί φορείς που λειτουργούν με τα μοντέλα HC και PAR – με νέους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης.

 

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Το έργο θα αναπαράγει το μοντέλο χορηγίας σε κοινοτικό επίπεδο “PAR”, το οποίο αναπτύχθηκε στην Πορτογαλία από τον οργανισμό “Jesuit Refugee Service”. Δια της αφομοίωσης των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε πειραματικό στάδιο σε όλα τα κράτη – μέλη, θα επιτευχθούν:

 

 • Η ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών οργανώσεων (CSOs) και των τοπικών κοινοτήτων για την διαδικασία ένταξης των προσφύγων.
 • Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των προσφύγων στη διαδικασία ένταξής τους.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθοδήγησης για την κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική υποστήριξη των προσφύγων καθ ‘όλη τη διαδικασία της εγκατάστασής.
 • Την ενεργοποίηση των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων στην κατεύθυνση της υλοποίησης προγραμμάτων ιδιωτικών χορηγιών για την απασχόληση προσφύγων.
 • Το σχεδιασμό μιας προσαρμοσμένης – εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης που θα διευκολύνει την πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά εργασίας.
 • Τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των επιτυχημένων μεθόδων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία της ένταξης προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες.
 • Την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου μοντέλου με δυνατότητα μελλοντικής αναπαραγωγής συναρτήσει της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του έργου.

 

Οι Εταίροι

Στο έργο RaCIP συμμετέχουν 8 οργανισμοί και 1 δήμος από την Ιταλία, τη Γαλλία,  την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα:

 1. CONSORZIO VENETO INSIEME, Padova – Italy
 2. Cooperativa sociale GLOCAL FACTORY, Verona – Italy
 3. REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS, Milano – Italy
 4. SECOND TREE,  Ioannina – Greece
 5. MUNICIPALITY OF IOANNINA, Ioannina – Greece
 6. SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED, Lefkosia – Cyprus
 7. INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA (ISCTE-IUL), Lisboa – Portugal
 8. RS PORTUGAL – SERVIÇO JESUÍTA AOS REFUGIADOS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, Lisboa – Portugal
 9. RÉFUGIÉS BIENVENÜE, Paris – France

  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το έργο άρχισε να υλοποιείται την 1/12/2020, έχει διάρκεια 36 μήνες (έως Δεκέμβριο 2023) και περιλαμβάνει 8 πακέτα εργασιών:

 • WP1: Διαχείριση έργου (1 Μ – 36 Μ)
 • WP2: Προετοιμασία έργου (1 Μ – 11 Μ)
 • WP3: Προκαταρκτική ανάλυση στην ένταξη προσφύγων στο επίπεδο της οικογένειας (1 Μ – 8 Μ)
 • WP4: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (10 Μ – 13 Μ)
 • WP5: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (14 Μ – 17 Μ)
 • WP6: Πιλοτικά σχέδια (1 Μ – 36 Μ)
 • WP7: Αξιολόγηση απόδοσης (15 Μ – 36 Μ)
 • WP8: Επικοινωνία – Διάχυση έργου (1 Μ – 36 Μ

Κοινωνικά δίκτυα:

Site: https://racip.eu/

Facebook: racipproject

LinkedIn: racip

Comments are closed.

Close Search Window