Ο Δήμος Ιωαννιτών μετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition— ‘SPROUT’» , το οποίο χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα HORIZON 2020 και έχει 29 εταίρους. Στους εταίρους περιλαμβάνονται έξι (6) πιλοτικές πόλεις στις οποίες θα δοκιμαστούν λύσεις αστικής κινητικότητας και εννέα (9) πόλεις «2ου επιπέδου», που θα μελετήσουν την εφαρμογή των λύσεων των πιλοτικών πόλεων, στις δικές τους συνθήκες. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Αυτόνομα οχήματα για αστική μεταφορά επιβατών & εμπορευμάτων,   IoT για τη δυναμική

διαχείριση θέσεων φορτοεκφόρτωσης,  Διαμοιρασμό ποδηλάτων & οχημάτων (dockless bike- & car-sharing),  Συστήματα προτεραιότητας ενεργής μετακίνησης & ευπαθών ομάδων,  On-demand logistics.

Τα Ιωάννινα θα μελετήσουν τα ακόλουθα πιλοτικά σενάρια:

  • Πιλοτικό Βουδαπέστης: ανακατανομή του αστικού χώρου, μείωση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας: δημιουργία πεζόδρομων και δικτύου ποδηλατοδρόμων (Budapest Pilot: Relocating public space for reducing car dependency: creation of pedestrian and cycling zones)
  • Πιλοτικό Καλίζ: ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη δυναμική διαχείριση θέσεων φορτοεκφόρτωσης εφοδιαστική αλυσίδα αστικών εμπορευματικών μεταφορών  (Kalisz Pilot: Real-time dynamic management of unloading operations including planning and booking (IoT-enabled logistics)

Υπάρχουν επίσης 25 πόλεις 3ου επιπέδου που δεν συμμετέχουν ενεργά στο έργο, αλλά ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά του. Από την Ελλάδα πόλεις «3ου επιπέδου» είναι η Θεσσαλονίκη και η Ηγουμενίτσα.

Το έργο ξεκίνησε την 1/9/2019 και έχει διάρκεια 36 μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 4,412,553.75 € και η χρηματοδότηση του Δήμου Ιωαννιτών είναι 42,250.00 €. Το έργο δομείται σε 9 πακέτα εργασίας (WPs) και ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει σε 5 από αυτά με συνολική ανθρωποπροσπάθεια 12.75 ανθρωπομήνες.

Δημοσιεύσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του έργου, γίνονται μέσω του ιστοτόπου του έργου, μέσω εγγραφής στο newsletter και μέσω twitter και LinkedIn:

https://sprout-civitas.eu/

https://sprout-civitas.eu/subscribe-to-newsletter

 https://twitter.com/H2020_SPROUT

https://www.linkedin.com/company/h2020-sprout/

Επίσης είναι διαθέσιμο το 1ο Webinar του έργου με τίτλο «Understanding Transition in Urban Mobility”, στο οποίο παρουσιάζονται συμπεράσματα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση σε θέματα αστικής κινητικότητας, στις πόλεις 1ου και 2ου επιπέδου που συμμετέχουν στο έργο και με βάση συγκεκριμένους δείκτες, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://www.youtube.com/watch?v=FSSNRoEw18k&t=503s 

Comments are closed.

Close Search Window