Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών

Αντικείμενο Μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ‐ ΣΒΑΚ» για τον Δήμο Ιωαννιτών, με χρονικό ορίζοντα 20 ετών. Το Σχέδιο αυτό διαφέρει ριζικά από τις συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζουν ολιστικά τα προβλήματα του σήμερα. Τώρα, υπό την απειλή της κλιματικής αλλαγής και συνειδητοποιώντας τις συνέπειες και των άλλων επιπτώσεων του αυτοκινήτου, το ζητούμενο για τις πόλεις είναι η δημιουργία συνθηκών Βιώσιμης Κινητικότητας, δηλαδή υποκατάστασης του αυτοκινήτου από δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο και περπάτημα για όσο γίνεται περισσότερες μετακινήσεις. Μέσω των ΣΒΑΚ που δίνουν μεγάλη έμφαση στον ενιαίο σχεδιασμό, στη συμμετοχή και στην αξιολόγηση προσδοκάται:

 • η εμπλοκή των πολιτών στο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός για το αύριο της ευρωπαϊκής πόλης εστιάζει στους πολίτες. Κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρηματίες και καταναλωτές αποτελούν μέρος της λύσης γιατί ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα είναι σχεδιασμός για τον άνθρωπο και όχι για την απρόσωπη λειτουργία της πόλης,
 • ο συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων αστικών παραμέτρων, όπως πολεοδομία, μεταφορές, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, υγεία, ασφάλεια, ενεργειακή κατανάλωση, κλπ.,
 • ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων βαθμών Αυτοδιοίκησης,
 • ο συντονισμός μεταξύ των γειτονικών γεωγραφικά Δήμων και Περιφερειών,
 • η συνεργασία ομάδων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων και όχι μόνο συγκοινωνιολόγων.

Το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» για τον Δήμο Ιωαννιτών θα στοχεύσει:

 • Στην ορθολογική και χρονικά ιεραρχημένη πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας:
 • όλων των πεζών συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑΜΚ, με κυριότερο μέλημα τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων,
 • των ποδηλατιστών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων καθώς και
 • τη διαχείριση της στάθμευσης και την αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης.
 • Στη βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, εστιασμένη στους χρήστες, προγραμματίζοντας τη σωστή χωροθέτηση των σημείων εξυπηρέτησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (υφιστάμενων και μελλοντικών) και των ταξί.
 • Στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις και τη βελτίωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
 • Στην εκπόνηση μελέτης των σημείων πρόσβασης των φορτηγών διανομής και τροφοδοσίας των καταστημάτων, τη θέσπιση ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και την εξασφάλιση θέσεων φορτοεκφόρτωσης ώστε να παραμένουν ελεύθερες και μόνο για τη χρήση που προορίζονται.
 • Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης παρά την οδό και εκτός οδού, την καθιέρωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων στάθμευσης και μετεπιβίβασης περιφερειακά του ευρύτερου κέντρου της πόλης.
 • Στον καθορισμό και τη διευθέτηση των ειδικών παραχωρημένων χώρων στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων για ολιγόλεπτη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, ταξί κλπ.
 • Στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης.

Παράλληλα θα χαράξει κατευθύνσεις και πολιτικές για:

 • τη βελτίωση της ασφάλειας όλων των τρόπων μετακίνησης, όπως περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία, αυτοκίνητο, μηχανοκίνητο δίκυκλο,
 • τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων,
 • την αύξηση της χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και περπατήματος,
 • την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της υποδομής, οδικής και δημόσιας συγκοινωνίας, μέσω και της διαμόρφωσης των δρόμων έτσι ώστε οι διάφοροι τρόποι μετακίνησης να κατανέμονται πιο ισόρροπα,
 • την οργάνωση της στάθμευσης κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κατοίκων, να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση στα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς (ΜΜΜ) και να ικανοποιούνται οι ανελαστικές ανάγκες στάθμευσης των επισκεπτών.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε τρία Στάδια και σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται να έχει συνολική χρονική διάρκεια 15 μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 233 εργάσιμες ημέρες. Οι βασικοί τομείς του μελετητικού αντικειμένου ανά στάδιο, όπως αυτό ορίζεται στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, είναι:

ΣΤΑΔΙΟ Ι

 1. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 2. Ανάπτυξη κοινού οράματος για την κινητικότητα
 3. Ανάπτυξη ειδικών στόχων
 4. Ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου και προσδιορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης
 5. Ενεργή ενημέρωση του κοινού ‐ Στάδιο Ι.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

 1. Προσδιορισμός των αποτελεσματικότερων δυνατών μέτρων
 2. Μάθηση από την εμπειρία των άλλων
 3. Εξέταση καλύτερης τιμής – απόδοσης
 4. Χρήση συνεργιών και δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ

 1. Προετοιμασία Σχεδίου Δράσης και προϋπολογισμού
 2. Ενεργή ενημέρωση του κοινού ‐ Στάδιο ΙΙΙ.

Σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για υποβολή απόψεων στα πλαίσια σχολιασμού και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης Δήμου Ιωαννιτών πατήστε εδώ

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου μας, παρακαλούνται και προσκαλούνται οι Φορείς και Δημότες της πόλης να υποβάλλουν τις απόψεις τους ώστε να αναλυθούν και αξιολογηθούν τα εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακής διαχείρισης του Δήμου Ιωαννιτών.

Η ενημέρωση και υποβολή απόψεων μπορεί να γίνει:

 • στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ
 • στο email texniki@ioannina.gr της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Για τους δημότες που δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, η υποβολή των προτάσεων – απόψεων μπορεί να πραγματοποιείται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου με θέμα: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»,  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Κωλέττη 14 – Ιωάννινα , Πληροφορίες : κ. Ειρήνη Χρύση , Τηλ.: 2651083881

Σε κάθε περίπτωση, οι απόψεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη των μελετητών και είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική και ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης.

Σχετικά έγγραφα:

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων

Γενικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΑ

Οδός

 

Αριθμός Θέσεων

1

28ης Οκτωβρίου 4

(Ταχυδρομείο-Αστυνομία-ΟΤΕ)

1

2

28ης Οκτωβρίου 34

(Πινακοθήκη – Εμπορικό κέντρο)

1

3

Αγίας Μαρίνας 55

(Πνευματικό Κέντρο)

1

4

Διον. Φιλοσόφου – πύλη Γλυκιδών

(2ο Ειδικό δημοτικό σχολείο)

2

5

Λεωφ. Δωδώνης 11

(Σημείο αναψυχής – Δικαστικό)

1

6

Λεωφ. Δωδώνης 6

(Σχολικό συγκρότημα Ακαδημίας)

2

7

Ελ. Βενιζέλου 2

(2 θέσεις στα ΚΕΠ και 1 θέση με την ειδική σήμανση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών)

3

8

Κύργιου 2

(Πλατεία Τζαβέλλα)

1

9

Μπιζανίου 2

(Δημοτικό Ωδείο)

2

10

Π. Μελά 38-40

(ΕΦΚΑ)

3

11

Π. Ευαγγελίδη

(Δημοτικά λουτρά)

2

12

Βασ. Πυρσινέλα 23

(Πλατεία Πάργης – Παιδικός σταθμός)

1

13

Σαλαμάγκα 4

(Σχολικό συγκρότημα Ακαδημίας)

1

14

Σαμουήλ 14

(Ευαγγελική εκκλησία)

1

15

Σουλίου54 με Αγίων Σαράντα 3

(7ο και 1ο ειδικό σχολείο – πλατεία Κολχίδος)

2

16

Τάσου Ισαάκ 22

(27ο Δημοτικό σχολείο)

1

17

Φ. Τζαβέλα έναντι 21-23

(Εθνικό στάδιο)

1

18

Αράπη, έναντι 4

(Βρεφονηπιακός σταθμός)

1

19

Κερκύρας 3

(Ειδικό Επαγγελματικό γυμνάσιο – λύκειο)

2

20

Χρ. Κάτσαρη 6

(ΔΕΔΔΗΕ- 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρούτσειο)

1

21

Ιτς Καλέ

(Κάστρο)

1

22

Κ.Βάρναλη 28

(5° ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)

2

23

Φ. Εταιρείας 15

(ΤΟΜΥ)

1

24

Καλούδη 20 με Χατζή-Πελλερέν

(Ξενοδοχείο)

1

25

Πατρ. Κύριλλου Λουκάρεως

(Φοιτητική εστία)

1

26

Κοτοπούλη Μαρίκας 66-68

(Ριζάρειος – ΔΕΥΑΙ)

1

27

Κοτοπούλη Μαρίκας 62

(Ριζάρειος – ΔΕΥΑΙ)

1

28

Α. Βαλαωρίτου, πριν την είσοδο του σχολείου

(Λύκειο Ζωσιμαίας)

1

29

Α. Βαλαωρίτου & Πουκεβίλ

(Άλσος – Παιδικός σταθμός)

1

30

Β. Πυρσινέλλα 4 & Γ.Μελανίδη

(Περιφέρεια Ηπείρου)

1

31

Λεωφ. Γ. Παπανδρέου 4-6

(2ο Λύκειο – Γυμνάσιο)

1

32

Λεωφόρος Ευεργέτη Δόμπολη Ιωάννη 30

(Εφορία -Πειραματικό Γυμνάσιο)

1

33

Γυναικών Πίνδου 17

(5ο Δημοτικό σχολείο – Βαλάνειο)

1

34

Χριστοβασίλη 1

(4ο Γυμνάσιο)

1

35

Χ. Τρικούπη 45

(είσοδος ΟΑΕΔ)

1

36

Μητροπόλεως 10

(Μητρόπολη Ιωαννίνων)

1

37

Δαγκλή- πλατεία Μπότσαρη

(Εμπορικό κέντρο)

1

38

Ναπολέων Ζέρβα 1-3

(Πλατεία Αίγλης)

1

 

Σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης

 

 

1

Χώρος στάθμευσης (parking) Γαριβάλδη

 

1

2

Χώρος στάθμευσης (parking) Αρχ/κου Μακαρίου και Κ. Παπούλια (Σφαγεία)

 

4

Σχεδιάζουμε μαζί για το ποδήλατο

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και στο 3ο εργαστήριο για το σχεδιασμό του δικτύου ποδηλάτου στα Ιωάννινα.

 Στην τελευταία μας συνάντηση στο 3ο εργαστήριο για το ποδήλατο στα Ιωάννινα παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για το δίκτυο ποδηλάτου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Αναλυτικά έγινε ανάλυση της έρευνας του ερωτηματολογίου, στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόταση του δικτύου. Μέρος των διαδρομών που προβλέπεται να ενσωματώνονται στο δίκτυο ποδηλάτου αφορούν στις κάτωθι: ολοκλήρωση παραλίμνιας διαδρομής (σύνδεση Πλ. Μαβίλη με Διονυσίου Φιλοσόφου έως Κ. Παπούλια) και σύνδεσή της με το κέντρο, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Γ. Παπανδρέου, Αβέρωφ, Βηλαρά- Βαλαωρίτου με έμφαση στην εξυπηρέτηση των βασικών αξόνων που εισέρχονται στο κέντρο καθώς και διαδρομές στις γειτονιές Εξοχή- Νέα Ζωή, Αμπελόκηποι, Γηροκομείο, Κιάφα, Ανατολή και άλλες.

Στο δίκτυο που παρουσιάστηκε αναλύθηκαν οι προτεινόμενες διατομές για την ενσωμάτωση του ποδηλάτου με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, λωρίδων ποδηλάτου και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας.

Βασικές αρχές του δικτύου για το ποδήλατο είναι η σύνδεση σημαντικών δραστηριοτήτων της πόλης, η ενεργοποίηση προκαθορισμένων πεζόδρομων από το πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει, η ενίσχυση του δικτύου πεζοδρομίων, η μείωση του ορίου ταχύτητας κ.α.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για τη χωροθέτηση των σημείων στάθμευσης ποδηλάτου και η κατανομή των ποδηλάτων κοινής χρήσης.

Τα προτεινόμενα σημεία στάθμευσης για το ποδήλατο περιλαμβάνουν θέσεις σε διάφορα σημεία του Κέντρου (περιφέρεια, πλατείες, παραλίμνιο, αθλητικοί χώροι) καθώς και σε κρίσιμα σημεία εκτός (ΚΤΕΛ, Ναυταθλητικός Όμιλος, κοινόχρηστοι χώροι σε εγγύτητα με σχολεία σε κάθε γειτονιά, κ.α.). Στο παρακάτω QR Code μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ανωτέρω σημεία (προτεινόμενα σημεία στάθμευσης και χωροθέτηση ποδηλάτων κοινής χρήσης).

Επίκειται και η δημιουργία νέου QR Code όπου θα παρουσιάζεται διαδραστικός χάρτης με το πλήρες υλικό των διαδρομών.

Παρακαλούμε θερμά να μας στείλετε τις απόψεις σας σχετικά με το προτεινόμενο δίκτυο ή συναφείς με αυτό προτάσεις στη διεύθυνση:

floudas@ioannina.gr 

π1_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ερωτηματολογίου

π2_ παρουσιαση δικτύου

π3_bike parking & sharing προταση

π4_παρουσιαση ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙ

Comments are closed.

Close Search Window